راهنمای شما برای تندرستی

استرس

Stress - persiskaThe content concerns Östergötland

اگر برای مدتی طولانی استرس داشته و خوب نخوابید
و استراحت نکنید و کارهایی نکنید که حال شما را خوب میکند
بیمار خواهید شد.
در اینصورت میتوانید بجستجوی درمان برآیید تا
کمک دریافت نمایید.

موارد زیر میتواند به شما استرس بدهد:

انسان ها در اثر چیزهای متفاوتی دچار استرس میشوند.
بسیاری افراد زمانی که کارهای زیادی برای انجام در کار یا خانه
دارند دچار استرس میشوند.
اگر افراد توقعات بالایی از خود داشته باشند
و یا اگر احساس کنند انسانهای دیگر
توقعات بالایی از آنها دارند، ممکن است دچار استرس شوند.

توصیه هایی برای آنکه زیاد دچار استرس نشوید

 • بین فعالیت های مختلف استراحت بگیرید.
 • بررسی کنید چه چیزی به شما استرس می دهد.
  این موضوع را مد نظر قرار دهید که آیا اتفاقی در بدن شما می افتد که
  می تواند نشانه آن باشد که دچار استرس هستید.
  نشانه آنکه دچار استرس هستید می تواند بعنوان مثال آن باشد که
  برای ریلکس شدن با دشواری مواجه باشید، دچار تپش قلب شده و یا
  حافظه شما دچار مشکل باشید.
 • هر روز تحرک داشته باشید.
 • در وبسایت 1177.se تمرینات ذهن آگاهی ) )mindfulness
  وجود دارد که می توانید خودتان انجام دهید.
  ذهن آگاهی تمریناتی است که در آنها می توانید تمرین کنید که در زمان حال
  باشید و به اتفاقاتی که رویداده و یا روی خواهد داد فکر نکنید.

اگر برای آنکه استرس نداشته باشید نیاز به کمک داشته باشید
درمانگاهتان می تواند به شما کمک کند.
بعنوان مثال درمان های اینترنتی وجود دارد که با کمک یک رایانه،
یک تبلت یا یک تلفن همراه می توانید آنها را انجام دهید.
این درمان های اینترنتی Stresshjälpen )کمک در زمینه استرس( و
Livsbalansen )تعادل در زندگی( نام دارند.

To the top of the page