راهنمای شما برای تندرستی

یک عادت خوب را به عادات خود بیافزایید

Lägg till en god vana - persiskaThe content concerns Östergötland

ممکن است ساده تر از آنچه تصور می کنید باشد. یک روش که می توانید از آن برای افزودن یک عادت استفاده کنید نوشتن یک برنامه برای عادتی است که می خواهید آن را تغییر دهید.

  • این عادت را می خواهم تغییر دهم:
  • ابتدا باید اینکار را انجام دهم تا این عادت را تغییر دهم:
  • اینگونه باید عمل کنم تا این عادت را تغییر دهم:
  • به خودم برای جشن گرفتن اینکه موفق شدم این عادت را تغییر دهم
    این چیز را هدیه خواهم داد:
  • این روز شروع خواهم کرد:
  • تغییر این عادت اینگونه پیش رفت:
To the top of the page