راهنمای شما برای تندرستی

فعالیتی انجام دهید

Gör en aktivitet - persiskaThe content concerns Östergötland

هنگامی که فعال بوده و کارهایی انجام میدهید، ممکن است این امر موجب شود شادمانتر شده و احساس کنید آسانتر میتوانید از عهده کارهایی در زندگی برآیید که دشوار است. همچنین در صورتیکه نگران یا غمگین باشید این امر میتواند کمک کند که تا موضوعات سادهتر احساس شوند.

در اینجا چندین شیوه گوناگون میآید که میتوانید از طریق آنها فعال
باشید:

 • به یک پیادهروی رفته و یا در یک نوبت تمرین شرکت کنید.
 • برقصید یا در گروه کر بخوانید.
 • با کسی حرف بزنید.
 • نقاشی کشیده و یا پازل بچینید.
 • کتابی خوانده و یا جدولی حل کنید.
 • تمرین یوگا، مدیتیشن نموده و یا
  در یک مراسم نیایش در کلیسا شرکت نمایید

فعالیتهایی با سایر افراد انجام دهید

ملاقات با انسانهای دیگر و انجام کارهایی با یکدیگر
خوب است.
بسیاری از افراد بعنوان مثال حال خوبی از حضور در یک گروه
و یا در یک انجمن که همگان علائق مشترکی دارند پیدا میکنند.
انسانهایی که یکدیگر را میشناسند و فعالیت هایی با
یکدیگر انجام میدهند همچنین میتوانند در موارد گوناگون
به یکدیگر کمک نمایند.
بعنوان مثال زمانی که فردی غمگین است از او پشتیبانی مینمایند.

پیشنهاد برای فعالیتهایی برای انجام دادن با
دیگران:

 • اگر میتوانید با دوستان و خانوادهملاقات
  کنید.
 • کتابهایی مطالعه نموده و سپس در گروهی
  با سایر افراد
  در مورد آن کتاب گفتگو نمایید.
 • فعالیتهایی با سایر افرادی که در محلی که
  زندگی میکنید سکونت دارند انجام دهید.
 • در یک انجمن عضو شوید.

کاری انجام دهید که برایتان اهمیت دارد

هنگامی که کاری انجام میدهید که فکر میکنید مهم و مفرح است
این امر میتواند کمک کند تا احساس کنید کل زندگی دارای اهمیت
بیشتری بوده و مهم است.
هنگامی که از عهده انجام کاری برمیآیید که برایتان دشوار است
در بیشتر مواقع پس از آن حال خوبی خواهید داشت.
اگر به انسان های دیگر کمک کنید، این امر میتواند موجب شود که
هم شما و افراد دیگر خوشحال شوند.

پیشنهاد برای فعالیت هایی که میتوانند برای
شما و سایر انسانها مهم باشند:

 • در یک دوره آموزشی شرکت نموده و
  چیزی جدید بیاموزید.
 • به یک همسایه کمک کنید و یا
  در زمینهای کار کنید که به انسانهای دیگر
  کمک میکند.
 • فعالیتی انجام دهید که برایتان دشوار است
  اما از عهده انجام آن برمیآیید.
  داشتن حال خوب روانی
  آ-ب-س برای سلامت روان
To the top of the page