Röst och tal

Röstproblem hos barn

Innehållet gäller Västmanland

Om ditt barn har fått problem med sin röst kan ni få hjälp av en logoped.

Vad innebär röstproblem hos barn?

Slemhinnan i barnets stämband är ännu inte färdigutvecklad och kan därför lätt utveckla små svullnader efter röstbelastning. Svullnaderna kan komma och gå och ibland utvecklas till så kallade stämbandsknutor. På grund av slemhinnesvullnaden kan rösten vara svår att få i gång och låta hes och ibland försvinna helt under kortare eller längre stunder.

Det är vanligt att hesa barn är pratsamma och utåtriktade men naturligtvis kan även mer lugna och tystlåtna barn bli hesa.

När ska man söka vård?

Om barnet alltid varit hest, om hesheten tilltar, om barnet är besvärat av sin heshet/röst eller om du som förälder är orolig kan du söka vård hos Logopedmottagningen

Undersökningar och utredningar

Logopeden gör tillsammans med barn och förälder en kartläggning av röstvanor och olika påverkande faktorer samt diskuterar fram lämpliga åtgärder.

Oftast är det tillräckligt med information och rådgivning. Ibland behöver öron-, näsa-, halsläkare konsulteras för undersökning av stämbanden eller vidare utredning av andra påverkande faktorer, till exempel allergi.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan