Smittspårning på skolor, förskolor, föreningar och arbetsplatser

Smittspårning på förskolor

Innehållet gäller Västmanland

Följande informationsbrev beskriver rekommenderade aktiviteter och tillvägagångssätt till förskolor i de fall där covid-19 konstaterats.

Information om smittspårning till förskolechef/verksamhetsansvarig

En person med covid-19 har varit på förskolan under smittsam period. Vi behöver din hjälp med att kontakta personer som kan ha utsatts för smitta. Genom att personer som kan ha varit utsatta för smitta informeras om detta kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras.

Tack för din hjälp!

Varför får jag denna information?

En person med bekräftad covid-19 har varit på förskolan under smittsam fas. Personen har uppmanats att informera förskolan om detta som en del i smittspårningen. Du har en nyckelfunktion för att kunna informera de som varit i kontakt med personen med covid-19. De behöver få information om att det finns en risk att de kan ha blivit smittade.


Vad är viktigt för att minska risken för utbrott av smitta?

För att bryta smittkedjor är det nu extra viktigt att hålla avstånd. Tänk igenom alla moment under en dag för att se om det finns något mer ni kan göra för att ytterligare öka avstånd mellan grupper/personer och minska risken för smittspridning. Det kan till exempel innebära att begränsa kontakten mellan olika förskolegrupper inomhus, öka utomhusvistelsen och undvika större samlingar där pedagoger och barn är tillsammans i begränsade utrymmen. Alla vuxna måste i möjligaste mån hålla 2 meters avstånd till varandra för att förhindra smittspridning i personalgruppen.


Vilka barn/vuxna betraktas som nära kontakter till personen med bekräftad covid-19?

En person med covid-19 har varit smittsam under den tid personen har haft symtom, samt 48 timmar innan första symtom. Om en person utan symtom har lämnat prov som påvisat covid-19 betraktas den som smittsam från provtagningsdagen. Den som har träffat personen med covid-19 när den var smittsam ansikte-mot-ansikte inom 2 meters avstånd i mer än 15 minuter, framför allt inomhus, betraktas som en nära kontakt.

I förskolemiljö är det viktigt att identifiera vuxna som kan ha utsatts för smitta. Detta av flera skäl; det finns mycket som talar för att vuxna oftare än barn blir smittade och oftare i sin tur riskerar att smitta andra.

Uppmana ovaccinerade vuxna som inte haft covid-19 under det senaste halvåret och som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 och omgående boka tid för provtagning, även om de inte har symtom. Om provet inte påvisar covid-19 ska ett nytt prov lämnas cirka fem dagar efter att de blev utsatta för smitta.

Grundregeln är att ovaccinerade vuxna som har utsatts för smitta bör arbeta hemifrån om det är möjligt. Möjligheten att utföra arbetet på distans för förskolepersonal är ofta mycket begränsad. Då får den som har utsatts för smitta arbeta så länge som den känner sig helt frisk och inte har fått provsvar som påvisar covid-19.

Uppmana vuxna som är vaccinerade eller har haft covid-19 under det senaste halvåret och som har haft nära kontakt med den som var smittsam att ta del av Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19. De kan arbeta så länge de är symtomfria. Om de får symtom ska de provta dig omgående och stanna hemma i väntan på provsvar. Detta gäller i 14 dagar från att den vuxna träffade den som testat positivt.

Det kan vara svårt att identifiera vilka barn i en förskolegrupp som har varit utsatta för smitta. Vårdnadshavare till alla barn i den aktuella förskolegruppen bör därför få information om att barnen kan ha blivit utsatta för smitta, och att det är viktigt att vara uppmärksam på symtom hos barn och familjemedlemmar. Övriga familjemedlemmar från förskoleklass och uppåt ska omgående boka tid för provtagning vid symtom. Uppmana vårdnadshavare att informera förskolan om familjemedlemmar insjuknar i covid-19. Detta för att tidigt kunna upptäcka smittspridning i förskolemiljön och hindra större utbrott.


Vilken information bör förskolan lämna till vårdnadshavare till barn som kan ha varit utsatta för smitta?

Nedan följer ett förslag på sms/mail-text du kan använda, som du kan anpassa efter verksamheten:

”Jag har fått information om att en person med covid-19 varit på [X] under [smittsam period, datum, ev. tidsintervall]. Som en del av smittspårningen har jag ombetts att informera vårdnadshavare till de barn som var i verksamheten under denna period att barnen kan ha utsatts för smitta.

Undvik att umgås inomhus med personer utanför hushållet under de närmaste 7 dagarna. Var uppmärksam på symtom, även lindriga. Barnet ska vara hemma om det blir sjukt. Boka tid för provtagning omgående av övriga familjemedlemmar från förskoleklass och uppåt vid symtom. För att tidigt kunna upptäcka eventuellt smittspridning är vi tacksamma om ni meddelar förskolan om någon i familjen får covid-19".


Ska jag informera om vem det är som har covid-19?

Nej. Du ska aldrig uppge vem som har covid-19.


Kan det bli aktuellt med utvidgad provtagning?

Som verksamhetsansvarig uppmanas du ta kontakt med smittskyddet om du får kännedom om 2 eller fler bekräftade fall av covid-19 inom en 2 veckors period där smittspridning misstänks ha skett i förskolan. Det kan då vara aktuellt att en större grupp personal uppmanas till provtagning. Om det samtidigt är många barn som är hemma pga symtom kan det vara aktuellt att uppmana även vårdnadshavare att lämna prov. Innan du kontaktar Smittskydd Västmanland är det bra om du har bildat dig en överblick över situationen.

Vart vänder jag mig om jag undrar något?

Om du som ansvarar för smittspårning i förskola har frågor kan du ringa Smittskydd Västmanland via växeln på telefonnummer 021-17 30 00 eller mejla smittskydd@regionvastmanland.se.

Till toppen av sidan