Vården i Västernorrland

Hjälp och stöd för äldre i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Att bli äldre innebär förändringar i livet och därför ska det vara möjligt att få stöd och hjälp vid behov. I denna artikel hittar du information som kan vara bra att känna till för dig som bor i Västernorrland.

Lagliga rättigheter

Du har möjlighet att ansöka om bistånd hos din kommun. Bistånd är hjälp med till exempel hemtjänst, stöd, boende, dagverksamhet, trygghetslarm med mera. Får du avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Handläggaren som fattar beslut om bistånd är skyldig att informera dig om hur det går till att överklaga.

Det är socialtjänstlagen som påverkar beslut om bistånd. Varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Du kan själv kontrollera om din kommun följer Socialtjänstlagen.

Hälso- och sjukvårdslagen styr vårdens innehåll. Där står bland annat:

"Målet för hälso-och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården."

Omsorg och kommunalt ansvar

Kommunen ansvarar för äldreomsorgen med hemtjänst, hemsjukvård, boende och anhörigstöd. Det är en biståndshandläggare som tar emot din ansökan.

Här når du din kommuns webbplats för stöd och omsorg.


Hemtjänst

Hemtjänst kan innebära praktisk hjälp med hemmets skötsel, ärenden, inköp och hjälp med matlagning. Hemtjänsten kan ge personlig omsorg, till exempel sköta hygien, hjälpa till vid måltider, påklädning och förflyttning. Hemtjänsten kan också hjälpa till att stödja den som känner sig ensam och isolerad eller skapa trygghet i ditt hem.
I begreppet hemtjänst ingår även viss ledsagning och att avlasta anhörig.

Dagverksamhet

Dagverksamhet riktar sig till dig som bor hemma. Med aktiviteter och samvaro med andra, får du stöd att bevara dina psykiska och fysiska funktioner. Verksamheten syftar också till att bryta ensamhet och ge avlastning för närstående. Hjälp med resor till och från ingår. I många kommuner krävs biståndsbeslut.

Mötesplatser

Det finns olika mötesplatser för pensionärer. Här finns möjlighet till meningsfulla upplevelser och att knyta kontakt med andra människor. Det är en öppen verksamhet för social samvaro som inte kräver biståndsbeslut.

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas att man får sjukvård i den egna bostaden. Din kommun där du bor ansvarar för hemsjukvården. Du ska ha ett varaktigt behov av att få sjukvård i den egna bostaden. Det är även din kommun som avgör om du kan få hemsjukvård. Bor du i särskilt boende har du alltid rätt till hemsjukvård, ingen särskild prövning behövs. 

Kommunen ansvarar för:

 • alla personer, oavsett ålder och sjukdom/diagnos
 • hela dygnet, årets alla dagar
 • planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet
 • förskrivning av vissa hjälpmedel

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunens distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ansvarar för:

 • hälso- och sjukvård i hemmet för patienter inskrivna i hemsjukvården
 • planerade och mer tillfälliga hembesök
 • intyg om bostadsanpassning
 • utprovning och ordination av hjälpmedel i hemmet
 • munhälsobedömning 

ÄlSa-team (Äldre med sammansatta vårdbehov)

Det finns Älsa-team som kommer hem till de som behöver avancerad sjukvård i hemmet. Teamen finns i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik.

ÄlSa står för Äldre med sammansatta vårdbehov. Genom ÄlSa hembesöksteam kan den som är äldre och multisjuk få stöd och hjälp i sitt hem. Det kan minska antalet vårdkontakter och vårdtillfällen på sjukhus. I vår verksamhet arbetar läkare i geriatrik samt distriktsköterskor och sjuksköterskor med specialistkompetens.

Kriterier för att få stöd av ÄlSa är att du:

 • är 75 år eller äldre
 • har hemsjukvård
 • har tre eller fler kroniska diagnoser
 • har varit inlagd på sjukhus vid tre eller fler tillfällen det senaste året
 • har sex eller fler stående läkemedel
 • bor i ditt eget hem.

Älsa-team med kontaktuppgifter (se Hitta vård)

Till toppen av sidan