Lagar och bestämmelser

Patientsäkerhet

Innehållet gäller Skåne

Region Skåne arbetar ständigt med att göra vården säkrare och skydda dig mot skador när du får vård. Som patient kan du också bidra genom att berätta för oss om du upplever att någonting är fel.

Patientsäkerhet betyder att skydda dig som patient mot vårdskador. En vårdskada är en undvikbar kroppslig eller psykisk skada eller lidande som du som patient kan drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Region Skåne arbetar aktivt för ökad patientsäkerhet och för att förhindra vårdskador. Region Skåne följer vägledningar från bland annat Nationellt system för kunskapsstyrning och Socialstyrelsen.

God hygien och rena händer skyddar

I alla miljöer där det vistas många sjuka människor finns det också en ökad risk för att få en infektion. Därför är det viktigt med god hygien i alla vårdverksamheter för att förhindra att smittor sprids. 

God handhygien är avgörande för att stoppa smitta. Region Skåne har regler för hygien och arbetskläder. Som patient kan du också skydda dig mot infektioner i vården genom att tvätta händerna ofta och använda handsprit.

Berätta om du upplever att någonting är fel

God kommunikation mellan patient och vårdpersonal är viktigt för patientsäkerhet i vården. Region Skåne uppmuntrar dig att ställa frågor till vårdpersonalen om det är något du inte förstår. Berätta också om du upplever att något verkar vara fel.

Att aktivt delta i den vård du får ökar säkerheten och leder till en bättre vård. Dina erfarenheter som patient är viktiga för Region Skånes arbete med patientsäkerhet.

Du kan bidra till säkrare vård

Du som är patient kan bidra på olika sätt för en säkrare vård. Här är exempel på vad du själv kan göra: 

  • Förbereda dig inför ditt besök i vården i den utsträckning som du kan.
  • Skriv gärna ner dina frågor och ta med till besöket. 
  • Du kan ta med en närstående om det känns bra för dig.  
  • Ställ frågor om din fortsatta vård och behandling. 
  • Berätta vilka läkemedel du tar och varför. Fråga vårdpersonalen om du inte vet varför du ska ta ett visst läkemedel. 
  • Be om skriftlig information om du behöver det. 
  • Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner. 

Fel i vården ska rapporteras

En del i arbetet med patientsäkerhet för vårdpersonal är att rapportera när något har gått fel i vården. Oönskade händelser rapporteras och utreds i syfte att undvika att händelsen inträffar igen. 

Om en händelse är allvarlig och har orsakat, eller riskerar att orsaka en vårdskada ska händelsen anmälas enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Anmälan om vårdskada – lex Maria

Lämna synpunkter på vården

Vill du lämna synpunkter eller klagomål på vården? Vänd dig direkt till den avdelning eller mottagning där du fått vård. Om du inte vill vända dig direkt till vården kan du vända dig till patientnämnden.

Om du inte är nöjd med vården 

Till toppen av sidan