Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Process för innehåll på 1177.se i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Allt regionalt innehåll på 1177.se ska vara faktagranskat, relevant och följa riktlinjerna för webbplatsen. Därför arbetar redaktörer och faktagranskare tillsammans med innehållet utifrån särskilda processer.

Kriterier för regionalt innehåll

Allt innehåll ska uppfylla särskilda kriterier för att publiceras på 1177.se. 

Innehållet

 • har invånare som målgrupp 
 • handlar om hälsa och vård 
 • är regionalt, det vill säga gäller hela Skåne 
 • har ett tydligt syfte 
 • finns inte redan på 1177.se 
 • är anpassat för målgruppen och 1177.se samt följer webbplatsens riktlinjer  
 • har granskats av en sakkunnig faktagranskare. 

Önskemål om nytt innehåll

För varje önskemål om nytt innehåll på 1177.se kontrollerar redaktören först att innehållet uppfyller kriterierna för regionalt innehåll på 1177.se. 

Redaktören och eventuell ansvarig kommunikatör inventerar vilket material som redan finns inom samma ämne på 1177.se, umo.se eller vard.skane.se. 

Efter inventeringen finns de här möjligheterna: 

 • Samma eller motsvarande innehåll finns i nationella texter på 1177.se: Inget nytt innehåll tas fram.   
 • Liknande innehåll om samma ämne finns på en nationell sida: Redaktören kompletterar i första hand den nationella texten med regional information. På så vis blir informationen mer jämlik i hela Sverige.  
 • Det finns inget innehåll om ämnet på 1177.se eller så är den regionala informationen omfattande: Då kan man behöva skapa en ny regional sida. Redaktören kan också lämna önskemål om nytt nationellt innehåll genom att kontakta Inera, som ansvarar för det nationella innehållet på 1177.se.  

Redaktören för 1177.se bestämmer utifrån varje fall vilket format som passar bäst på 1177.se. 

Redaktören och faktagranskaren kommer också överens om en tidsplan. Det ska finnas tid till att skriva, granska innehåll och språk, publicera och eventuellt kommunicera vidare till målgruppen. 

Ansvarsområden för faktagranskaren och redaktören 

Innehållet kan behöva anpassas till fler målgrupper och format 

Ibland kan informationen behöva anpassas till fler målgrupper och format. Till exempel för att nå personer med ett annat modersmål eller personer som behöver få informationen på lättläst svenska. 

På 1177.se kan de här formaten vara aktuella: 

 • lättläst
 • översättningar 
 • film. 

Redaktören för 1177.se och faktagranskaren diskuterar först finansiering och tidsplan innan några fler format tas fram. 

Synpunkter och önskemål om nationellt innehåll 

Har du en synpunkt på nationellt innehåll på 1177.se, det vill säga innehåll som gäller hela landet? Eller saknar du innehåll som borde vara nationellt? Då kan du kontakta Inera som ansvarar för det nationella innehållet på webbplatsen. Använd formuläret för förbättringsförslag för att skicka in din synpunkt.  

Kontakta oss – formulär för förbättringsförslag (inera.se)  

Är du osäker på om innehållet borde vara nationellt eller regionalt? Kontakta Region Skånes redaktion för 1177.se, så får du mer vägledning. 

Nationellt och regionalt innehåll 

Skriva och ta fram innehåll

Faktagranskaren skickar över ett faktaunderlag till redaktören.

Redaktören utgår från underlaget när hen skriver den regionala texten till 1177.se och anpassar texten enligt riktlinjerna för webbplatsen. 

Innehåll på 1177.se ska följa de här riktlinjerna:  

Därefter granskar faktagranskaren all fakta så att innehållet är korrekt.  

Minst en redaktör för 1177.se kontrolläser texten när den börjar bli klar. Texten publiceras när både faktagranskare och redaktör är nöjda med innehållet.  

Faktagranskarens och redaktörens roller

För att innehållet ska bli så bra som möjligt är det viktigt med tydliga roller och ett bra samarbete mellan faktagranskare och redaktör.    

Faktagranskaren ansvarar för fakta  

En faktagranskare ska

 • arbeta med ämnet som hen granskar och granska all fakta utifrån tillgänglig vetenskaplig evidens och praxis 
 • bidra med fakta som stämmer överens med regionens kunskapsstöd och kunskapsstyrning 
 • ha ett regionalt perspektiv och ansvar så att innehållet bygger på kunskap och praxis som gäller i hela Skåne
 • avsätta tid för att granska innehållet och vara tillgänglig för att svara på frågor när det behövs 
 • ansvara för att innehållet är aktuellt och meddela när fakta har ändrats och behöver uppdateras 
 • meddela om hen inte längre kan vara faktagranskare för innehållet, till exempel om hen avslutar eller byter tjänst.   

Som faktagranskare kommer du överens med redaktören om hur arbetet ska gå till. 

Redaktören ansvarar för text och innehåll 

Redaktören för 1177.se ansvarar för språket och strukturen i texten, och för annat innehåll som videor och bilder.  

Redaktören ansvarar för att innehållet 

 • är anpassat för målgruppen 
 • är tillgängligt utifrån de lagar som finns kring språk och tillgänglighet 
 • följer webbplatsens riktlinjer för språk, struktur och utformning.  

Redaktören ansvarar också för att kontakta faktagranskaren när det är dags att granska innehållet enligt nästa revideringsdatum.

Förvaltningen av innehållet

Allt innehåll behöver förvaltas för att vara uppdaterat, relevant och korrekt.   

Förvaltningen sker utifrån ett tidsintervall, oftast mellan 1 och 3 år. Tiden beror på vad innehållet handlar om.  

När det är dags får faktagranskaren ett mejl från Region Skånes redaktion för 1177.se. Faktagranskaren behöver då avsätta tid för att granska innehållet så det fortfarande stämmer.  

Ibland behöver innehållet uppdateras före revideringsdatumet 

Ibland behöver innehållet uppdateras före revideringsdatumet. Till exempel om fakta ändras. Då ansvarar faktagranskaren för att kontakta Region Skånes redaktion för 1177.se och berätta det.  

En faktagranskare som slutar eller byter tjänst ansvarar också för att meddela vem som efterträder rollen.  

Material som inte granskas tas bort från 1177.se efter tre påminnelser. 

Film

En del innehåll finns tillgängligt som film på 1177.se. Filmerna kan bland annat tydligare visa hur vissa undersökningar och behandlingar går till och hur en invånare ska utföra övningar eller egenvård i sitt hem.   

Filmerna kan även underlätta för personer som av olika anledningar har svårt att ta till sig information i text, eller som inte har svenska som modersmål.  

Filmerna produceras alltid efter särskilda riktlinjer och krav. Till exempel ska filmerna följa tonaliteten för 1177.se. De ska också vara tillgänglighetsanpassade. Därför ska filmerna alltid ha undertexter och de ska vara syntolkade vid behov. 

Det är alltid Region Skånes redaktion för 1177.se som ansvarar för att ta fram film och fattar beslut om när film är ett lämpligt format.  

Riktlinjer för film  

Så tar du fram film till 1177.se

Lättläst

En del personer kan behöva få information på ett enklare språk. Lättläst på 1177.se riktar sig framför allt till personer som är nya i Sverige och som har en annan språklig och kulturell bakgrund.

Alla texter som ska översättas på 1177.se skrivs först på lättläst. Sedan är det den lättlästa texten som översätts. Då blir översättningarna bättre och mer konkreta. Det är bra om den lättlästa texten skrivs samtidigt som texten på klarspråk, men det går också att skriva den i efterhand.  

Att skriva lätt svenska för översättning på 1177.se 

Faktagranskaren ansvarar även för att granska all fakta i den lättlästa texten. Vanligtvis bokar redaktören och faktagranskaren ett möte när texten börjar bli klar. Då tittar de på texten tillsammans och reder ut eventuella frågetecken.

Hur ser lättlästa texter ut? 

Lättlästa texter är konkreta och tydliga. De innehåller bara det som är viktigast för invånaren. Ibland kan de ha en annan struktur än texten på klarspråk, och texterna är oftast som längst mellan 500 och 700 ord.

Andra kännetecken för lättlästa texter:

 • enklare grammatik, rak ordföljd och helst inga bisatser  
 • konkreta och vardagliga ord  
 • fler beskrivningar och förklaringar av svåra ord   
 • tydliga rubriker och mellanrubriker.  

Kontakta Region Skånes redaktion för 1177.se om du vill veta mer om lättläst.  

Översättningar

Översättningar på 1177.se utgår alltid från en målgruppsanalys. Genom en målgruppsanalys får man veta vilka språk som är prioriterade att översätta till. Det är viktigt för att kunna nå ut till sin målgrupp. Ibland kan analysen visa att texterna inte behöver översättas, utan att det räcker med en lättläst text.  

Inera har också identifierat prioriterade språk i den nationella strategin för översättningar. 

Strategi och process för översättningar på 1177.se

En översatt text på 1177.se kan också behöva kommuniceras till målgruppen genom andra kanaler för att verkligen nå fram. 

Kontakta Region Skånes redaktion för 1177.se för att få mer vägledning kring översättningar på 1177.se. 

Översättningen görs alltid av en översättningsbyrå 

Alla översättningar görs alltid av översättare på en av Region Skånes upphandlade översättningsbyråer. 

Innan en översättning publiceras på 1177.se ska den granskas av ytterligare en översättare, för att säkerställa kvaliteten på översättningen. 

Till toppen av sidan