Skapa och revidera innehåll på 1177.se

Process för innehåll på 1177.se i Skåne

Innehållet gäller Skåne

Allt regionalt innehåll på 1177.se ska vara faktagranskat, relevant och följa riktlinjerna för webbplatsen. Därför arbetar redaktörer och faktagranskare tillsammans utifrån särskilda processer när innehåll tas fram och förvaltas.

Kriterier för regionalt innehåll

Allt innehåll ska uppfylla särskilda kriterier för att publiceras på 1177.se. 

Innehållet

 • har invånare som målgrupp 
 • handlar om hälsa och vård 
 • är regionalt, det vill säga gäller hela Skåne 
 • har ett tydligt syfte 
 • finns inte redan på 1177.se 
 • är anpassat för målgruppen och 1177.se samt följer webbplatsens riktlinjer  
 • har granskats av en sakkunnig faktagranskare. 

Önskemål om nytt innehåll

För varje önskemål om nytt innehåll på 1177.se kontrollerar redaktören först att innehållet uppfyller kriterierna för regionalt innehåll på 1177.se. 

Redaktören och eventuell ansvarig kommunikatör inventerar vilket material som redan finns inom samma ämne på 1177.se, umo.se eller vard.skane.se. 

Efter inventeringen finns de här möjligheterna: 

 • Motsvarande innehåll finns i nationella texter på 1177.se: Inget nytt innehåll tas fram.   
 • Liknande innehåll om samma ämne finns på en nationell sida: Redaktören kompletterar i första hand den nationella texten med regional information. På så vis blir informationen mer jämlik i hela Sverige.  
 • Det finns inget innehåll om ämnet på 1177.se eller så är den regionala informationen omfattande: Då kan man behöva skapa en ny regional sida. Redaktören kan också lämna önskemål om nytt nationellt innehåll genom att kontakta Inera, som ansvarar för det nationella innehållet på 1177.se.  

Redaktören för 1177.se bestämmer utifrån varje fall vilket format som passar bäst på 1177.se. 

Redaktören och faktagranskaren kommer också överens om en tidsplan. Det ska finnas tid till att skriva, granska innehåll och språk, publicera och eventuellt kommunicera vidare till målgruppen. 

Ansvarsområden för faktagranskaren och redaktören 

Innehållet kan behöva anpassas till fler målgrupper och format 

Ibland kan informationen behöva anpassas till fler målgrupper och format. Till exempel för att nå personer med ett annat modersmål eller personer som behöver få informationen på lätt svenska. 

På 1177.se kan de här formaten vara aktuella: 

 • lätt svenska 
 • översättningar 
 • teckenspråk 
 • film. 

Redaktören för 1177.se och faktagranskaren diskuterar först finansiering och tidsplan innan några fler format tas fram. 

Synpunkter och önskemål om nationellt innehåll 

Har du en synpunkt på nationellt innehåll på 1177.se, det vill säga innehåll som gäller hela landet? Eller saknar du innehåll som borde vara nationellt? Då kan du kontakta Inera som ansvarar för det nationella innehållet på webbplatsen. Använd formuläret för förbättringsförslag för att skicka in din synpunkt.  

Kontakta oss – formulär för förbättringsförslag (inera.se)  

Är du osäker på om innehållet borde vara nationellt eller regionalt? Kontakta Region Skånes redaktion för 1177.se, så får du mer vägledning. 

Nationellt och regionalt innehåll 

Skriva och ta fram innehåll

Faktagranskaren skickar över ett faktaunderlag till redaktören.

Redaktören utgår från underlaget när hen skriver den regionala texten till 1177.se och anpassar texten enligt riktlinjerna för webbplatsen. 

Innehåll på 1177.se ska följa de här riktlinjerna:  

Därefter granskar faktagranskaren all fakta så att innehållet är korrekt.  

Minst en redaktör för 1177.se kontrolläser texten när den börjar bli klar. Texten publiceras när både faktagranskare och redaktör är nöjda med innehållet.  

Samarbetet mellan faktagranskaren och redaktören

För att innehållet ska bli så bra som möjligt är det viktigt med tydliga roller och ett gott samarbete mellan faktagranskare och redaktör.   

Faktagranskaren ansvarar för fakta 

Faktagranskaren har kunskap om ämnet, granskar fakta och går i god för att innehållet stämmer. Hen ansvarar för att innehållet är aktuellt och för att innehållet ger invånaren den information som hen behöver.  

I början av sitt uppdrag får faktagranskaren en skriftlig beskrivning av vad det innebär att vara faktagranskare på 1177.se. 

Redaktören ansvarar för texten 

Redaktören för 1177.se ansvarar för språket i texterna och ser till att texten är anpassad för målgruppen. Redaktören ser till att texten följer l

Lätt svenska

En del personer kan behöva få information på ett enklare språk. På 1177.se kallas det för lätt svenska, men i andra sammanhang kallas det också lättläst. Lätt svenska på 1177.se riktar sig framför allt till personer som är nya i Sverige och som har en annan språklig och kulturell bakgrund. 

Alla texter som ska översättas på 1177.se skrivs först på lätt svenska. Sedan är det texten på lätt svenska som översätts. Då blir översättningarna bättre och mer konkreta. Det är bra om texten på lätt svenska skrivs samtidigt som texten på klarspråk, men det går också att skriva den i efterhand. 

Att skriva lätt svenska för översättning på 1177.se 

Faktagranskaren ansvarar även för att granska all fakta i texten på lätt svenska. Vanligtvis bokar redaktören och faktagranskaren ett möte när texten på lätt svenska börjar bli klar. Då tittar de på texten tillsammans och reder ut eventuella frågetecken.   

Hur ser texter på lätt svenska ut? 

Texter på lätt svenska är konkreta och tydliga. De innehåller bara det som är viktigast för invånaren. Ibland kan de ha en annan struktur än texten på klarspråk, och texterna är oftast som längst mellan 500 och 700 ord. 

Andra kännetecken för texter på lätt svenska: 

 • enklare grammatik, rak ordföljd och helst inga bisatser 
 • konkreta och vardagliga ord 
 • fler beskrivningar och förklaringar av svåra ord  
 • tydliga rubriker och mellanrubriker. 

Kontakta Region Skånes redaktion för 1177.se om du vill veta mer om lätt svenska. 

Översättningar

Översättningar på 1177.se utgår alltid från en målgruppsanalys. Genom en målgruppsanalys får man veta vilka språk som är prioriterade att översätta till. Det är viktigt för att kunna nå ut till sin målgrupp. Ibland kan analysen visa att texterna inte behöver översättas, utan att det räcker med lätt svenska.  

Inera har också identifierat prioriterade språk i den nationella strategin för översättningar. 

Strategi och process för översättningar på 1177.se

En översatt text på 1177.se kan också behöva kommuniceras till målgruppen genom andra kanaler för att verkligen nå fram. 

Kontakta Region Skånes redaktion för 1177.se för att få mer vägledning kring översättningar på 1177.se. 

Översättningen görs alltid av en översättningsbyrå 

Alla översättningar görs alltid av översättare på en av Region Skånes upphandlade översättningsbyråer. 

Innan en översättning publiceras på 1177.se ska den granskas av ytterligare en översättare, för att säkerställa kvaliteten på översättningen. 

Förvaltningen av innehållet

Innehåll som finns på 1177.se behöver förvaltas för att hållas uppdaterat, relevant och korrekt.  

Förvaltningen sker löpande utifrån ett tidsintervall: 

 • Det vanligaste tidsintervallet för att granska fakta och innehåll är 1–3 år. Tiden beror på vad innehållet handlar om. När det är dags får faktagranskaren ett mejl från Region Skånes redaktion för 1177.se. Faktagranskaren behöver då avsätta tid för att granska innehållet så det fortfarande stämmer.   
 • Om fakta behöver ändras eller inte stämmer före nästa planerade översyn, kontaktar faktagranskaren Region Skånes redaktion för 1177.se. Då uppdaterar redaktionen informationen.  
 • En faktagranskare som slutar eller byter tjänst ansvarar för att meddela Region Skånes redaktion för 1177.se vem som efterträder rollen. Då uppdaterar redaktören sidan med namnet på den nya faktagranskaren. 
Till toppen av sidan