Sjukresor och färdtjänst

Frågor och svar om ersättning för sjukresor till annan region

Innehållet gäller Östergötland

När kan jag få ersättning för sjukresor utanför Östergötland?

Du kan få sjukreseersättning för resor till vård i annan region om du får specialistvårdsremiss eller vårdgarantiremiss på Region Östergötlands initiativ för vård som inte kan ges här i länet. Du har däremot inte rätt att få ersättning om du själv har valt att söka vård utanför Östergötland genom en valfrihetsremiss eller utan remiss.

Vilken typ av resa får jag ersättning för?

Du får ersättning för tåg 2:a klass "kan återbetalas", buss eller bil. Du betalar alltid en egenavgift på 120 kronor per enkelresa. Det är kostnaderna utöver det som du kan få ersättning för. Resa med egen bil ersätts med 1,85 kronor per kilometer och beräknas, kortaste vägen, mellan folkbokföringsadressen och aktuell vårdenhet. Ersättning kan också betalas ut för flygresa, under förutsättning att denna är längre än 350 km, att behovet intygas av behandlande läkare, eller att flygresan blir billigare än motsvarande resa med tåg.

Exempel på ersättning för resa med egen bil:

Avstånd enkel resa är 120 km
Ersättning: 2 x 120 km x 1,85 kr = 444 kr
Egenavgift: 2 x 120 kr = 240 kr
Din ersättning: 204 kr

Ersättning ges inte för:

  • kost
  • bokningskostnader
  • parkerings- och broavgifter
  • vägtullar eller trängselskatt
  • förlorad arbetsinkomst.

Kan fler personer få ersättning för sjukresa?

En ledsagare till en vuxen kan få ersättning för resekostnader om det är medicinskt motiverat eller anses rimligt utifrån patientens funktionsnedsättning. Detta bedöms av remitterande klinik. De har kännedom om patientens hälsotillstånd och behovet av hjälp vid sjukresan.

Vilken ersättning ges om patienten är ett barn?

Om patienten är ett barn under 16 år ges ersättning för resekostnader för barnet och en vårdnadshavare eller annan ledsagare, utifrån barnets hälsotillstånd. 

För besöksresor till barn som vårdas på sjukhus i annan region ges ersättning för rese- och övernattningskostnader för en vårdnadshavare eller annan närstående, en gång per vecka. Vid livshotande sjukdom kan ersättning ges till två vårdnadshavare eller ledsagare och eventuella syskon under 18 år, om det finns intyg från remitterande klinik. 

Vilken ersättning för boende får jag under vårdtiden?

Du som patient får endast i undantagsfall ersättning för boendekostnader. Vården ska i allra möjligast mån planeras så att övernattning kan undvikas. Övernattning i samband med operation eller mycket tidig besökstid kan beviljas utifrån ditt hälsotillstånd.

Boendet avser patienthotell, enklare hotell eller vandrarhem. Enkelrum för vuxen patient och dubbelrum om vården gäller ett barn med en ledsagare. Ersättningen för boende har ett maxbelopp och skiljer för vuxen patient i enkelrum och barn med ledsagare. Ersättning betalas ut i efterhand. En ledsagare till vuxen patient får inte ersättning för boendekostnader.

Kan jag få ersättning för matkostnader?

I de fall barn upp till 18 år vårdas på sjukhus utanför Östergötland via en specialistvårdsremiss, kan förälder eller ledsagare ansöka om ett matbidrag. Detta gäller även om barnet vårdas inom öppenvården i flera på varandra följande dagar.

Ansökan gör du via en särskild blankett som ska signeras av vårdande avdelning eller klinik. Blanketten får du av remitterande vårdenhet i Östergötland eller av Östgötatrafikens sjukreseenhet.

Matbidrag ges inte för utskrivningsdagen eller dagen för det sista öppenvårdstillfället. 

Matbidrag ges inte om vården avser en vuxen eller om vården ges via en vårdgarantiremiss.

Hur ansöker jag om ersättning?

I din ansökan om sjukreseersättning ska du bifoga ett intyg från vårdande klinik med namn, fullständigt personnummer, vårdgivare samt besöksdatum. Bifoga även biljetter eller bokningsbekräftelse och uppgifter om du har kört med egen bil. Kallelser godkänns inte som intyg.

Patienter med frikort ska be om ett kvitto eller intyg som styrker att besöket ägt rum.

Om utbetalningen gäller barn under 16 år ska målsmans personnummer uppges.

Du behöver inte uppge några bankuppgifter.

Du ansöker om ersättning efter att du kommit hem eller senast 12 månader efter vårdtillfället.

Ansök om ersättning för sjukresa via detta formulär på webben. Eller skicka din ansökan till:

AB Östgötatrafiken
Sjukresor
Box 1550               
581 15 Linköping

E-post: sjukreseansokan@ostgotatrafiken.se

Hur sker utbetalningen?

Utbetalningen sker till patientens personnummer via Swedbanks utbetalningssystem. För att få din utbetalning behöver du säkerställa att du är registrerad hos Swedbanks kontoregister. Besök webbsidan www.swedbank.se/kontoregister - eller ett bankkontor - och anmäl vilken bank och vilket konto du vill ha ersättningen insatt på. Har du valt att inte registrera dig kommer en utbetalningsavi.

I de flesta fall betalas ersättningen ut inom två till tre veckor.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?

För allmänna frågor om sjukresor och sjukreseersättning, ring Östgötatrafikens kundtjänst på telefonnummer 0771-21 10 10.

Har du mer specifika frågor om inskickade ansökningar eller vill lämna synpunkter gällande vård utanför Östergötland, ring Östgötatrafikens växel på 010- 434 00 00 eller mejla sjukresor@ostgotatrafiken.se.

Till toppen av sidan