Patientavgifter

Skriv ut (ca 8 sidor)

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilket typ av vård du får. För vissa grupper är vården avgiftsfri. För dig som behöver mycket vård finns ett högkostnadsskydd.

Skriv ut

Vad får jag betala?

Vad får jag betala?

Hälso- och sjukvården i Sverige finansieras till största delen genom skatten till landsting och kommuner. Den avgift som du betalar vid exempelvis ett läkarbesök är bara en liten del av vad det faktiskt kostar.

I den helt privata vården som inte finansieras genom något landsting eller region får du betala hela kostnaden själv. Det gäller till exempel vid plastikkirurgi som inte är medicinskt motiverad och operationer vid närsynthet som inte är medicinskt motiverade.

Avgifterna kan variera i olika landsting och regioner 

Landstingen och regionerna kan i stort sett själva bestämma vilka avgifter du ska betala vid besök i vården. Men avgifterna är oftast ganska lika i de olika landstingen och regionerna.

Det finns en begränsning i hur mycket du behöver betala för besök i öppenvården under ett år. Det kallas högkostnadsskydd. Du kan läsa mer om det senare i texten.

Det här gäller för den offentliga vården och för privata vårdgivare som har avtal med ett landsting eller region:

 • När du är inlagd på sjukhus betalar du en dygnsavgift som enligt lag får vara högst 100 kronor.
 • Du betalar de patientavgifter som gäller i det landsting där du får vården, om du väljer öppen- eller slutenvård i ett annat landsting än det där du är folkbokförd.
 • Vissa landsting tar ut en avgift för transporter med ambulans eller helikopter.
 • En del landsting betalar tillbaka besöksavgiften om du har fått vänta en viss tid efter den utsatta tiden. Du kan bli även blir skyldig att betala besöksavgiften om du inte kommer till den avtalade tiden, och inte har avbokat eller ändrat den.   

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som är svensk medborgare men bor utomlands och som söker vård i Sverige.

Andra vårdgivare kan ha andra avgifter

Den vård som ges av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården har andra avgifter.

Du som har en privat sjukvårdsförsäkring eller sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare kan ha andra villkor för vilka avgifter du ska betala till den privata vårdgivare som försäkringen samarbetar med.

Fäll ihop

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss hälso- och sjukvård är helt avgiftsfri. Du får däremot betala för de läkemedel som skrivs ut under dessa besök.

Här följer exempel på vård som är avgiftsfri:

 • Besök på barnavårdscentraler är avgiftsfria.
 • Besök på barnmorskemottagningar när du är gravid är avgiftsfria.
 • Mammografiscreening i åldersgruppen 40–74 år är avgiftsfri.
 • Screening för livmoderhalscancer är avgiftsfri i åldersgruppen 23–64 år
 • Du som har fyllt 85 år eller är äldre betalar ingen avgift i öppenvården
 • I de flesta landsting betalar barn och ungdomar fram till 20-årsdagen inte någon avgift i öppen hälso- och sjukvård, till exempel vid besök på vårdcentral och ungdomsmottagningar.
 • I skolhälsovården betalar du eller ditt barn inte någon besöksavgift. De vaccinationer som erbjuds där är avgiftsfria.
 • Har du en så kallad allmänfarlig sjukdom är det avgiftsfritt med undersökning, vård och behandling som minskar risken för smittspridning.
Fäll ihop

Olika högkostnadsskydd

Olika högkostnadsskydd

Östergötland

Högkostnadsskydd och frikort i Östergötland

Region Östergötland har e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskyddet. Det innebär att vi håller reda på dina betalningar för vård som ingår i högkostnadsskyddet och talar om för dig när du inte behöver betala fler avgifter. Du behöver inte samla stämplar till ditt frikort.

Högkostnadsskydd och frikort i Östergötland

Det finns olika typer av kostnadsskydd för dig som behöver mycket vård. Det innebär att du efter att du har betalat en viss summa betalar mindre eller inte behöver betala alls för vården.

Högkostnadsskydd inom öppenvården

Det finns ett högsta belopp för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i öppenvården under ett år. Högkostnadsskyddet gäller också om du söker vård i ett annat landsting än där du bor.

Läs mer om högkostnadsskyddet för öppenvård.

Högkostnadsskydd vid läkemedel

Det finns ett högkostnadsskydd för läkemedel som har skrivits ut av läkare, sjuksköterskor eller annan behörig personal i vården. Det innebär att du behöver betala högst 2 250 kronor per tolvmånadersperiod. Receptfria läkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet. Alla läkemedel som skrivs ut finns inte heller med i högkostnadsskyddet.

Läkemedel inom högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Läs mer om högkostnadsskydd för läkemedel.

Övriga högkostnadsskydd

Det finns också högkostnadsskydd för sjukresor och tekniska hjälpmedel som bestäms av landstingen och regionerna. Det betyder att reglerna kan variera mellan olika landsting och regioner.

Fäll ihop

Patientavgifter i Östergötland

Östergötland

Patientavgifter i Östergötland

Patientavgifterna i Region Östergötland gäller även hos privata vårdgivare som har avtal med oss och hos privata läkare och fysioterapeuter i öppenvården som verkar utifrån lagen om läkarvårdsersättning eller utifrån lagen om ersättning för fysioterapi.

Avgiftsfri hälso- och sjukvård

Viss vård är avgiftsfri. I texten ovanför ser du exempel på avgiftsfri hälso- och sjukvård i hela Sverige. Utöver det finns det viss vård som är avgiftsfri i Region Östergötland.

Exempel på vård som är avgiftsfri i Region Östergötland:

 • Besök som barn och unga under 20 år gör i vården är avgiftsfria. Barn och unga får dock betala för vissa intyg. Barn och unga betalar även samma avgifter som vuxna gör för vaccinationer. Undantaget är det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, det är avgiftsfritt.
 • Besök som unga under 25 år gör på en ungdomsmottagning eller i ungdomshälsan är avgiftsfria.
 • Ultraljudsundersökning för män som är 65 år för att upptäcka eventuellt bråck på stora kroppspulsådern i magen är avgiftsfri.

200 kronor för besök i öppenvården

I Region Östergötland betalar du en enhetlig patientavgift som är 200 kronor för besök i öppenvården. Öppenvård är all vård när du inte blir inlagd på sjukhus.

100 kronor som mest i slutenvården

När du är inlagd på sjukhus, det kallas slutenvård, betalar du patientavgift utifrån din ålder. Om du är under 20 år betalar du ingen avgift när du är inlagd på sjukhus.

Så här är avgiften när du är inlagd på sjukhus:

 • Du som är 20-64 år betalar 100 kronor per dag som du är inlagd på sjukhus.
 • Du som är 65 år eller äldre betalar 50 kronor per dag som du är inlagd på sjukhus.

Andra regler

I vissa fall är det annat än din ålder som avgör vilken avgift du ska betala när du är inlagd på sjukhus.

Exempel

 • Du som har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning och är under 40 år betalar halv patientavgift under de första 30 dagarna vid varje vårdtillfälle.
 • Du som är närstående och stannar på sjukhus i samband med en förlossning betalar 250 kronor per påbörjat dygn. Inga måltider ingår.

Avgift vid uteblivet besök

Av- eller omboka alltid besök i god tid om du har fått förhinder. Då kan någon annan få din tid. Om du inte kommer till ett bokat besök är avgiften 200 kronor.

Det här gäller också för avgift vid uteblivet besök:

 • Du får betala för uteblivet besök även om det handlar om ett avgiftsfritt besök.
 • Du får betala för uteblivet besök även om du har frikort.
 • Du får inte tillgodoräkna dig avgiften för uteblivet besök i högkostnadsskyddet.

Vissa besök är undantagna från avgift för uteblivet besök. Främst handlar det om besök till barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshabiliteringen.

Ny tidsgräns 2019

Från den 1 januari 2019 gäller en ny tidsgräns för att avboka ett besök. Senast 24 timmar innan besöket måste du avboka det för att slippa betala avgiften 200 kronor för uteblivet besök. 

Avgifter för vaccinationer

Exempel på avgifter för vaccinationer:

 • Gammaglobulin 2 ml – 450 kronor
 • Gammaglobulin över 2 ml – 500 kronor
 • Hepatit A – 430 kronor
 • Hepatit B 0,5 ml – 350 kronor
 • Hepatit B 1,0 ml – 450 kronor
 • Hepatit B, paket grundskydd – 1 500 kronor
 • Influensa – 300 kronor (avgiftsfri vaccination för dig som tillhör en riskgrupp)
 • Mässling och påsskjuka och röda hund, i kombination – 320 kronor
 • Pneumokocker – 470 kronor
 • Polio – 400 kronor
 • Stelkramp – 450 kronor
 • TBE, fästingburen hjärninflammation – 440 kronor

Avgift för graviditetstest

 • Graviditetstest om du är 26 år eller äldre – 100 kronor
 • Du som är under 26 år behöver inte betala för graviditetstest

Avgifter för hörhjälpmedel

Exempel på avgifter för att låna hörhjälpmedel:

 • Hörapparat – 500 kronor
 • Slingpaket – 500 kronor*
 • Väckarklocka – 500 kronor*
 • Service och reparation – 100 kronor
 • Flytt av fast hörhjälpmedel – 1 250 kronor

* Du som har kraftigt nedsatt hörsel och behöver både hörapparat, slingpaket och väckarklocka behöver bara betala avgiften för hörapparaten.

Avgifter för käppar och kryckor

Exempel på avgifter för att låna käppar och kryckor:

 • Enkel käpp – 100 kronor
 • Avancerad käpp – 200 kronor

Så här betalar du

Betalkort i öppenvården

Vid ett besök i öppenvården är det vanligast att du betalar direkt när du kommer till mottagningen eller vårdcentralen. Det är bra om du betalar med betalkort. Men du kan även be om en faktura eller be om att få betala kontant.

Faktura om du blir inlagd på sjukhus

Om du blir inlagd på sjukhus får du en faktura skickad hem till dig. Eller så kan du anmäla dig till autogiro.

Autogiro

Du kan anmäla dig till autogiro om du vill att alla dina avgifter för vård hos Region Östergötland och för tandvård hos Folktandvården Östergötland automatiskt ska dras från ditt konto. Du får alltid en avisering om vilket belopp som ska dras från kontot. Region Östergötlands autogiro fungerar inte hos de privata vårdgivare som har avtal med oss.

Blankett för att anmäla autogiro

Kontakt vid frågor

Om du har frågor om patientavgifter är du välkommen att kontakta Region Östergötlands kundtjänst för ekonomi- och patientfrågor på telefonnummer 010-103 22 88 eller e-post ekonomi@regionostergotland.se.

Fäll ihop

Avgifter inom tandvård

Avgifter inom tandvård

Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 22 år.

I tandvården gäller andra regler för avgifter och ett annat högkostnadsskydd än inom hälso- och sjukvården. Du betalar en större del av kostnaden själv.

Vid vissa särskilda tillfällen kan tandvård ges till samma avgifter som öppen hälso- och sjukvård.

Här kan du läsa mer om tandvårdsstödet och avgifter vid tandvård.

Fäll ihop

Avgifter för utländska medborgare

Avgifter för utländska medborgare

Du behöver ett europeiskt sjukförsäkringskort om du kommer från ett annat EU-land, ett EES-land eller Schweiz. Det kallas också EU-kort och visar att du har rätt till akut, nödvändig vård till vanlig patientavgift i Sverige. Har du inte det kan du få betala hela vårdkostnaden själv.

Du som vill ha planerad vård som inte är akut och inte vill betala mer än patientavgiften behöver ha ett intyg som visar att ditt hemland betalar vården.

Du som kommer från något land utanför EU, EES och Schweiz får nästan alltid betala hela vårdkostnaden själv, oavsett om det handlar om akut eller planerad vård

Här kan du läsa mer om vård av personer från andra länder.

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd

För dig om är vuxen och söker asyl i Sverige gäller särskilda regler. Detsamma gäller om du vistas i Sverige utan tillstånd. Barn som är yngre än 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i landstinget.

Här kan du läsa mer om vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige.

Fäll ihop

Om du blir sjuk utomlands

Om du blir sjuk utomlands

Det europeiska sjukförsäkringskortet ger dig som bor i Sverige rätt till akut och nödvändig vård i andra EU-, EES-länder och Schweiz. Vården får du till samma avgift som det landets egna invånare. Du beställer kortet från Försäkringskassan.

Du kan få ersättning i efterhand från Försäkringskassan för vård som du har fått i annat EU-land eller EES-land. Om du behöver vård utanför EU, EES-länderna och Schweiz kan du i de allra flesta länder inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är därför viktigt att du har en försäkring som gäller.

Här kan du läsa mer om vård utomlands.

På Försäkringskassans webbplats kan du också läsa mer om att få vård när du är utomlands

Fäll ihop

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd

Du ska förstå den information som du får om kostnader och avgifter. Kontakta den mottagning där du fick vård om du har frågor om vad vården kostar.

I varje landsting och region finns en patientnämnd som du kan kontakta om du är missnöjd eller har frågor kring avgifter som du har betalat.

Läs mer Om du inte är nöjd med vården.

Fäll ihop

Texten finns översatt - Other languages

Skriv ut (ca 8 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-08-27
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hasse Knutsson, handläggare, avdelningen för vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting, Stockholm


Östergötland
Tillägg uppdaterade:
2018-12-18
Redaktör:
Katarina Nestor, 1177 Vårdguiden, Region Östergötland
Granskare:
Maria Funk, chefsjurist, Region Östergötland