Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Av/omboka tid

  • Har min remiss kommit fram?

  • Kontakta mig

  • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-103 14 41
Telefontid idag:
08:30–12 , 13–15

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08:30–12
Mån-fre 13–15
Växeltelefon:
010-103 00 00

ADRESS

Besöksadress
Universitetssjukhuset, Hälsans Hus, ingång 14, plan 10, Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Arbets- och miljömedicin
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Vårt utbud

Kliniken utreder misstänkta samband mellan arbets- och miljöexponeringar och sjuklighet på individ- och gruppnivå. Förutom vår mottagning i Linköping har våra läkare filialmottagningar efter behov i Jönköping, Nässjö, Värnamo, Kalmar och Oskarshamn. Patienter som kommer till oss bör ha en läkarremiss.

Arbetsmedicinsk utredning

1. Inkomna remisser granskas av läkare. I vissa fall kan frågan i remissen besvaras utan att kalla patienten för besök.

2. Vid ett samtal (1-2 timmar) med patienten får läkaren information om bland annat patientens nuvarande och tidigare arbetsmiljö. Via ett frågeformulär har patienten med sig uppgifter om tidigare arbeten och uppmanas också att ta med eventuellt skydds- eller varuinformationsblad till besöket.

3. Eventuellt kompletteras den arbets- och miljömedicinska utredningen med ytterligare provtagning och undersökning. Läkarbesöken kompletteras också ibland med utredningar av yrkeshygieniker, ergonom och/eller psykolog.

4. Avslutningsvis gör ansvarig läkare en sammanvägning av det som framkommit vid utredningen och bedömer om sjukdomen/besvären är orsakade av arbetet och vilka konsekvenser detta får för patienten. Utredningen avslutas med ett remissvar till inremitterande och information till patienten om resultatet av utredningen.

Yrkeshygienikerutredning

Om patientens besvär misstänks ha orsakats av arbetsmiljön kan man göra ett arbetsplatsbesök då en yrkeshygieniker gör en bedömning av exponeringen. Ibland behöver man också göra mätningar av halten av olika ämnen i luft. Arbetsplatsbesöken, mätningsresultat och litteraturstudier sammanvägs och därefter lämnar yrkeshygienikern en bedömning om exponeringen till ansvarig läkare.

I samband med arbetsplatsbesöket lämnar ofta yrkeshygienikern åtgärdsförslag för arbetsmiljöförbättringar till arbetsgivaren.

Psykologisk utredning

En psykologisk utredning är främst inriktad på två frågeställningar:

1. Vilken typ av skada har uppstått?Med hjälp av olika standardiserade psykologiska tester, utredningsinstrument, bedömningssamtal och intervjuer genomförs en sammanvägd bedömning av de symtom som patienten har.

2. Vilken exponering har patienten varit utsatt för och finns det ett
samband med nuvarande skada/symtom? Med hjälp av intervjuer, insamling av bakgrundsfaktorer samt vetenskapliga analyser så bedöms huruvida det finns ett samband mellan de symtom eller den skada som patienten har och den exponering som patienten varit utsatt för.

AMM på andra webbplatser

Länk till Arbets- och miljömedicins webbplats

Länk till Arbets- och miljömedicins blogg. Här delar vi aktuell forskning och intressanta reflektioner från vår vardag som experter inom arbets- och miljömedicin.

Om oss

Arbets- och miljömedicin (AMM) utgörs av Arbets- och miljömedicinska kliniken samt Arbets- och miljömedicinska laboratoriet.

Kliniken utreder misstänkta samband mellan arbets- och miljöexponeringar och sjuklighet på individ- och gruppnivå.


Våra utredningar gäller exponeringar för:

- Kemikalier (t.ex. lösningsmedel)

- Fysikaliska faktorer (t.ex. vibrationer)

- Ergonomiska faktorer (t.ex. felaktig arbetsställning)

- Psykosociala faktorer (t.ex. stress, mobbning)

Information till patienter

Remisskrav:
Nej (egenremiss behövs om patient söker själv)

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.