Att få hjälpmedel

Hjälpmedel i skolan

Du som har en funktionsnedsättning ska få det stöd du behöver för att kunna gå i skolan eller studera på högskola och universitet. Du ska få hjälpmedel och kurslitteratur som fungerar för dig.

Här är exempel på hjälpmedel som du kan använda i skolan:  

  • Personliga hjälpmedel, till exempel en rullstol eller anpassad utrustning för att styra en dator.
  • Läromedel, till exempel talböcker.
  • Utrustning, till exempel bord som är i rätt höjd för dig eller digital teknik med anpassade programvaror.

Ansvaret för hjälpmedel i skolan delas mellan regionen, kommunen och skolan, beroende på vilket hjälpmedel du behöver.

Personliga hjälpmedel

Personliga hjälpmedel är sådana hjälpmedel som behövs för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna delta i undervisningen och i andra aktiviteter i skolan. De används inte bara i skolan eller förskolan, utan även i ditt övriga liv.

Det är hälso- och sjukvården som utreder vilka personliga hjälpmedel du behöver. Det är också vården som hjälper till att anpassa hjälpmedlet om det behövs.

Det är regionen eller kommunen som är ansvarig för att du får personliga hjälpmedel som fungerar i skolan om du går i någon av följande skolformer:

  • förskola
  • grundskola, inklusive anpassad grundskola, som tidigare hette grundsärskola
  • gymnasium
  • högskola och universitet
  • statlig och kommunal vuxenutbildning.

Vem kontaktar jag?

För att få ett personligt hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare, det vill säga någon som kan skriva ut hjälpmedel. Ofta kan du få hjälp genom den kontakt du redan har inom vården. Läs mer om hur du får ett personligt hjälpmedel.

Läromedel, utrustning och tillgänglighet

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva extra anpassningar i skolan. Det kan vara anpassade eller särskilt utvecklade läromedel som till exempel böcker med lättläst text, punktskrift eller talböcker.

Det är läraren på din skola som ska skaffa de läromedel som du behöver om du går i grundskolan eller gymnasiet. Det är skolan som bekostar hjälpmedlen.

Du kan också få mer hjälp om du behöver, så kallat särskilt stöd. Stödet kan till exempel bestå av hjälp från en specialpedagog under längre tid.

En del kommuner har skoldatatek. De arbetar med alternativa lärverktyg, som till exempel olika programvaror, appar och andra digitala lösningar. Där kan skolan låna utrustning för att du som elev ska kunna prova den.

Utrustning och tillgänglighet i skolan

Det är skolans ansvar att du har tillgång till den utrustning du behöver för att kunna delta i skolverksamheten. Det kan till exempel vara anpassade bord eller hörslinga. Skolan ska också ha tillgängliga lokaler för dig som har en funktionsnedsättning, till exempel genom att ha ramper för rullstolar.

Vem kontaktar jag?

Kontakta din lärare eller rektor om det gäller anpassade läromedel, anpassad utrustning eller tillgänglighet i skolan.

Du kan också kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få mer information.

Anpassad kurslitteratur i högskolan

Du som studerar på högskolan och har lässvårigheter på grund av en funktionsnedsättning kan få din studielitteratur i anpassad form. Du kan välja mellan talbok, punktskriftsbok eller e-textbok.

På universitet och högskola är det bibliotek och Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, som ansvarar för att du ska få anpassad kurslitteratur.

Som student kan du välja mellan att ladda ner boken från Legimus eller att låna den på högskolebibliotek eller ett vanligt bibliotek. Det kostar inget att låna anpassad studielitteratur.

Vem kontaktar jag?

Kontakta din högskola eller universitet i god tid innan terminen börjar. Varje högskola och universitet ska ha en kontaktperson eller samordnare för studenter med en funktionsnedsättning som kan påverka studierna. Du kan diskutera dina studieplaner, eventuella behov av pedagogiskt stöd eller andra anpassningar med samordnaren.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?

Börja med att kontakta skolans rektor om du inte kommer överens med din lärare om vilken utrustning och vilka hjälpmedel du behöver. Om du inte kommer överens med rektorn kan du kontakta den som är ansvarig för skolan. Det kan vara kommunen, ett företag eller en organisation, beroende på vilken typ av skola det är.  

Blir det ändå inte bättre kan du skicka in klagomål.

Du som går i grundskolan eller gymnasiet kan klaga till Skolinspektionen om du inte får den hjälp du behöver. Detsamma gäller om ditt barn går i förskoleklass eller kommunal förskola.

Du kan också skicka ett tips eller klagomål till Diskrimineringsombudsmannen, DO, om det är brister i tillgängligheten i skolan. Även du som studerar på högskola och universitet kan kontakta DO. Du kan också ta kontakt med studentkåren om du inte får det stöd du behöver.

Personliga hjälpmedel skrivs ut av hälso- och sjukvården. Läs mer om vad du kan göra om du inte nöjd med vården

Läs mer på 1177.se

Fritidshjälpmedel

Fritidshjälpmedel gör det lättare för dig som har en funktionsnedsättning att utöva olika fritidsaktiviteter, hobbys eller sporter. Det varierar mellan olika regioner vad som räknas som fritidshjälpmedel och vilket stöd du kan få för att låna eller köpa dessa.

Att få hjälpmedel

Ditt hjälpmedel ska passa dig och dina behov. Här kan du läsa om hur det går till att få olika typer av hjälpmedel genom vården. Du kan också läsa om hur du köper ett hjälpmedel själv.

Till toppen av sidan