Olika vårdformer

Personlig assistans

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om personlig assistans om du behöver hjälp med det som kallas grundläggande behov. Det innebär att du ska kunna leva så självständigt som möjligt och på det sätt du vill. För att få personlig assistans behöver du ansöka innan du fyller 66 år.

Din funktionsnedsättning ska finnas under en längre tid för att du ska kunna få personlig assistans.

Personlig assistans är en del av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans innebär att en eller flera personer hjälper dig med grundläggande behov som du inte kan göra själv.

Det här är exempel på vad som kan ingå i de grundläggande behoven:

  • tvätta sig
  • gå på toaletten
  • äta och dricka
  • klä på sig och klä av sig
  • kommunicera med andra.

Du kan läsa mer om de grundläggande behov på Försäkringskassans webbplats.

Både vuxna och barn kan få personlig assistans.

Du bestämmer själv hur stödet ser ut

Assistansen ska vara utformad efter dina behov och det du behöver. Du ska själv få välja vem som ska vara din assistent och hur stödet ska se ut, så långt det är möjligt.

Vem ska jag kontakta?

Du ansöker om personlig assistans antingen hos din kommun eller hos Försäkringskassan.

Ansök hos kommunen

Du ansöker hos kommunen om du eller ditt barn behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan.

Kontakta en LSS-handläggare eller biståndshandläggare i din kommun för att få veta mer.

Ansök hos Försäkringskassan

Du ansöker hos Försäkringskassan om du eller ditt barn behöver assistans med de grundläggande behoven i mer än 20 timmar i veckan. 

Då kan du eller barnet få assistansersättning från Försäkringskassan.

Kommunen kan också själv anmäla till Försäkringskassan om någon har behov av assistansersättning i mer än 20 timmar i veckan.

Ansök innan du har fyllt 66 år

Du måste ansöka om personlig assistans senast dagen innan du fyller 66 år.

Du som har fått personlig assistans får behålla den även efter att du har fyllt 66 år. Men du kan inte få mer personliga assistans än den du redan har efter 66 års ålder.

Du som är över 66 år och inte har rätt till personlig assistans kan i stället få stöd genom äldreomsorgen i din kommun.

Hur görs bedömningen?

Du måste tillhöra någon av de tre grupper som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att kunna få assistans.

När du har ansökt om personlig assistans eller assistansersättning ska handläggaren hos kommunen eller Försäkringskassan utreda om du har rätt till assistansen.

Du får berätta om vad du behöver

Om du har rätt till personlig assistans undersöker handläggaren hur många timmar du behöver hjälp med dina grundläggande behov. Du får berätta om din situation och vad du behöver hjälp med.

Som stöd behöver handläggaren också intyg från till exempel din läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut eller logoped.

Barn ska vara delaktiga

Om det är ett barn som behöver hjälp är det viktigt att barnet får information som hen förstår. Det ska vara möjligt för barnet att vara delaktigt och kunna uttrycka sina egna tankar och önskemål. Handläggaren ska ta reda på vad barnets bästa är och ta hänsyn till det när hen tar beslut om hur många timmar barnet behöver hjälp. Närstående kan vara med och berätta om det behövs.

Om du inte är nöjd med beslutet

Du kan klaga om du inte är nöjd med beslutet från kommunen eller Försäkringskassan.

Överklaga kommunens beslut

Beskriv i din överklagan varför du tycker att kommunens beslut om personlig assistans är fel. Handläggaren på kommunen kan hjälpa dig att skriva din överklagan. Den måste vara inskickad till kommunen senast tre veckor efter att du fick beslutet.

Begära omprövning av Försäkringskassans beslut

Beskriv varför du tycker att Försäkringskassans beslut om assistansersättning är fel. Det gör du genom att fylla i en särskild blankett. Försäkringskassan läser dina synpunkter och gör en ny bedömning av ditt ärende. Din begäran måste vara inskickad till Försäkringskassan inom två månader från den dag du fick beslutet.

Läs mer om hur du begär omprövning på Försäkringskassans webbplats.

Du kan överklaga Försäkringskassans omprövningsbeslut

Du kan överklaga det beslut som Försäkringskassan har omprövat till förvaltningsrätten. Överklagandet måste vara hos Försäkringskassan inom två månader från den dag du fick det nya beslutet.

Läs mer om hur du överklagar ett omprövningsbeslut på Försäkringskassans webbplats.

Mer på 1177.se

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor. Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra. Det framgår i överenskommelsen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Du som har en funktionsnedsättning har rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Äldreomsorg

Om du vill ha äldreomsorg kan du eller en närstående ta kontakt med en biståndshandläggare på kommunens socialtjänst.

Till toppen av sidan