Olika vårdformer

Äldreomsorg

Om du vill ansöka om äldreomsorg kan du eller en närstående kontakta kommunens socialtjänst. Du kan få hjälp av en biståndshandläggare att skriva ansökan.

Du kan ha rätt till en samordnad individuell plan om du är inlagd på sjukhus och behöver hjälp från både socialtjänsten och hälso- och sjukvård när du kommer hem. Samordnad individuell plan kallas också SIP.

God man kan bevaka dina rättigheter

Kommunen kan se till att du får en så kallad god man. Du kan få en god man om du till exempel har en sjukdom som gör att du inte själv kan söka hjälp.

God man kallas den person som tar hand om och ser till att du får hjälp med det du behöver. Det kan till exempel vara vård, omsorg eller att sköta din ekonomi.

Det kan exempelvis vara en närstående som ansöker om och blir utsedd till god man.

Olika former av äldreomsorg

Ett mål för kommunens äldreomsorg är att du ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Ett annat mål är att du ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra. Förutom kommunens äldreomsorg så kan till exempel ideella organisationer hjälpa till. 

Det finns olika former av stöd till äldre, till exempel:

  • hemtjänst
  • hemsjukvård
  • särskilda boenden för äldre
  • annat stöd från kommunen
  • seniorboenden
  • ideella organisationer.

Hemtjänst – hjälp som kommer hem till dig

Hemtjänsten ger stöd och hjälp för att du ska kunna bo kvar i din bostad. Personal från hemtjänsten kan komma även på natten.

Hemsjukvård – vård hemma

Du kan få hälso- och sjukvård i hemmet. I vissa delar av landet har kommunen ansvaret för hemsjukvården. I andra delar är det regionen som sköter den, oftast genom vårdcentralen.

Särskilda boenden för äldre

Särskilda boenden är namnet för flera olika boendeformer som är anpassade för äldre med stora behov av omsorg. Särskilda boenden ser olika ut i olika kommuner. 

Annat stöd från kommunen

Här är exempel på annat stöd du kan få från kommunen:

Seniorboenden

Det finns bostadsrätter och hyresrätter för dig som är mellan 55 och 75 år när du flyttar in.

Bostäderna är anpassade för de boende. Bostäderna kan till exempel vara utan trösklar eller ha extra bred hiss. Det krävs vanligtvis inget beslut om bistånd från kommunen.

Ideella organisationer

I vissa kommuner finns ideella organisationer som också erbjuder stöd. Det kan vara att någon följer med till läkarbesök, frisör, konserter eller andra evenemang. Du kan även få besök i hemmet, ett samtal över en kopp kaffe eller en promenad.

Om du har frågor

Äldreomsorg skiljer sig åt beroende på vilken kommun du bor i.

Kontakta en biståndshandläggare inom äldreomsorg om du vill ha information eller ansöka om stöd från kommunen. Du kan få tolkhjälp om du har svårt att förstå eller tala svenska. Tolken hjälper dig att översätta när du till exempel får information av biståndshandläggaren.

Äldreguidens webbplats kan du jämföra äldreboenden och hemtjänst i hela Sverige.

Vad kostar äldreomsorg?

Varje kommun bestämmer vad stöd till äldre ska kosta.

Avgifterna får inte vara högre än att du har pengar kvar för dina personliga behov, boendekostnader och andra vanliga levnadsomkostnader. Den summan kallas förbehållsbelopp och räknas ut efter regler i socialtjänstlagen.

Om din ansökan fått avslag

Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du ska skicka ditt överklagande till den förvaltning på kommunen som har fattat beslutet.

Du måste skicka in överklagandet inom en viss tid efter det att du har fått beslutet. Läs i beslutet hur lång tid du har på dig. Det är oftast tre veckor.

Förvaltningen skickar överklagandet till förvaltningsrätten om det har kommit in inom rätt tid.

Om du inte är nöjd med äldreomsorgen

Det finns olika sätt att klaga om du inte är nöjd med äldreomsorgen.

Så här kan du göra:

  • Kontakta socialnämnden i din kommun om du har frågor, synpunkter eller klagomål på den vård eller omsorg som du själv eller en närstående får.
  • I varje kommuns äldreomsorg finns det en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor, MAS. Kontakta en MAS om du har frågor om hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen i din kommun.

Läs mer på 1177.se

Anhörigstöd – stöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående

Du som vårdar en närstående kan få stöd och hjälp för egen del.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Anmälan om vårdskada – lex Maria

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan