SÅ SKYDDAS OCH HANTERAS DINA UPPGIFTER

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom journalen får vårdpersonalen information om dig och din vård. Journalen kan också göra att du blir mer delaktig.

All personal som är legitimerad inom hälso- och sjukvården måste skriva ner sina bedömningar, åtgärder och liknande i journalen. Även en del yrkesgrupper som inte är legitimerade ska föra journal, till exempel vissa kuratorer.

Vad ska journalen innehålla?

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna i journalen ska skyddas.

Enligt patientdatalagen ska en patientjournal alltid innehålla följande:

 • Uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer. Enda undantaget är om du gör ett hiv-test. Då har du rätt att vara anonym. En journal med personuppgifter skapas om testet visar att du har smittats av hiv.
 • Journalen ska innehålla uppgifter om varför du får vård.
 • Den ska innehålla information om den diagnos du har fått och vilka undersökningar och behandlingar som du har fått eller som planeras för dig.
 • I journalen ska det finnas uppgifter om vilken information som du har fått, till exempel vilka behandlingsalternativ som finns och möjligheten till en ny medicinsk bedömning.
 • Journalen ska innehålla uppgifter om du har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.
 • Det ska finnas information om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

I journalen ska det också stå om du har lämnat samtycke till att prover från dig sparas i så kallade biobanker. Det ska även finnas uppgifter om de läkemedel som du använder och får utskrivna. Att den informationen ska stå med framgår bland annat av biobankslagen och Socialstyrelsens föreskrifter.

Du får vård och en journal även om du är medvetslös och vårdpersonalen inte vet vem du är. Identiteten får då fastställas efteråt.

Journalanteckningarna ska vara tydliga

Anteckningarna i patientjournalen ska vara skrivna på svenska. De ska vara tydliga och så långt som möjligt gå att förstå även för dig som inte är medicinskt kunnig.

Ibland kan det ändå vara svårt att förstå de begrepp och uttryck som används. Be läkaren eller någon annan vårdpersonal att förklara om du inte förstår vad som står. Det kan vara bra att läsa journalen tillsammans med läkaren.

Anteckningar om patienter får inte vara kränkande. Varje anteckning ska i stort sett alltid vara signerad, det vill säga underskriven av den som har gjort anteckningen.

Ingen får ändra i journalen

Det är förbjudet att radera eller göra text oläslig i en journal. Den som antecknar i journalen får bara rätta felaktigheter genom att markera det som är felaktigt och skriva in nya anteckningar.

Om du tycker att det står fel i journalen

Det ska antecknas i journalen om du som patient tycker att en uppgift i journalen är fel eller om du tycker att något inte stämmer. Däremot har du inte rätt att själv skriva i din journal eller bestämma vad som ska stå i den. Kontakta den som ansvarar för anteckningarna om du tycker att det står något felaktigt i din journal.

Tillfällen när journalen kan användas

Journalen används främst för din vård och behandling. Den kan också användas vid andra tillfällen. Det är till exempel i följande situationer:

 • Det ska göras en utredning kring den vård som du har fått.
 • Journalen behövs för uppföljning och utveckling av vårdverksamheten.
 • Den behövs för att avgöra försäkringsärenden eller andra ansvarsfrågor.
 • Journalen kan också i vissa fall användas i forskning och vid utredningar om släktrelaterade sjukdomar.

Att läsa sin journal

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.

Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal därifrån. Du kan ringa eller skriva och begära att få läsa din journal. Ibland finns det en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta. 

Du har i princip alltid rätt att läsa din egen journal efter att den som har hand om journalen har bedömt om den kan lämnas ut.

Ibland lämnas journalen inte ut

Vårdpersonalen gör alltid en individuell bedömning av om en journal ska lämnas ut. Till exempel kan du bli nekad att läsa din journal om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl till att du inte läser den. Det händer väldigt sällan.

Ibland sekretessbeläggs delar i journalen. Det är ofta när det finns uppgifter i journalen som kommer från någon annan person som kan få problem om uppgifterna lämnas ut.

Att läsa barns journaler

Som vårdnadshavare får du som regel ta del av ditt barns journal, men när barnet blir äldre krävs oftast att barnet ger sitt samtycke till det. Det brukar vara när barnet är i tonåren.

Journalen lämnas inte ut till en vårdnadshavare om personalen inom sjukvården eller socialtjänsten misstänker att barnet far illa hos sin vårdnadshavare.

Du kan överklaga om du inte får läsa din journal

Du kan överklaga till kammarrätten om läkaren vägrar lämna ut hela eller delar av din journal och journalen finns inom regionen eller kommunen. Begär att få beslutet skriftligt från vårdgivaren. Med det kan du sedan överklaga.

Läkare inom den privata hälso- och sjukvården som säger nej till att lämna ut din journal måste meddela sitt beslut till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Då ska läkaren också skicka med en förklaring till beslutet, så att IVO kan bedöma på vilka grunder det har fattats.

IVO kan komma fram till att journalen ska lämnas ut efter att ha undersökt ärendet. Du kan överklaga till kammarrätten om även IVO beslutar att journalen inte ska lämnas ut.

Kalmar län

Läs din journal via nätet

Du som fått vård i Kalmar län och har e-legitimation kan från att du är 16 år logga in i e-tjänsten och läsa delar av din journal. I e-tjänsten kan du endast ta del av information som är skriven efter den 1 oktober 2015.

Läs mer om e-tjänsten Journalen.

Beställa journalkopior

Om du vill ha en kopia på din journal ska du kontakta den mottagning eller enhet där du har behandlats. De flesta mottagningar erbjuder möjligheten att beställa journalkopior via nätet genom att logga in i e-tjänsten. Hitta och kontakta din mottagning här.

Kostnad för journalkopior

 • 1-9 sidor 0 kr
 • 10 sidor 50 kr
 • Sidor över 10 sidor kostar 2 kronor styck

När avgift tas ut, tillkommer porto för att med post skicka de beställda kopiorna.

Patientjournalen skyddas av sekretess

Det som står i patientjournalen skyddas av sekretess, det vill säga alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och kan sprida dessa.

Det är bara den hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av dig eller som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom vården som har rätt att läsa journalen. Det är till exempel inte tillåtet för vårdpersonal att läsa din journal bara för att du råkar vara en bekant eller vän.

Vissa myndigheter har rätt att läsa journalen. Till exempel får IVO läsa journalen utan att du har gett samtycke till det, för att de ska kunna kontrollera att de bestämmelser som styr hälso- och sjukvården följs. Även Försäkringskassan och socialtjänsten kan ha rätt att få läsa journaluppgifter utan ditt samtycke.

Alla besök i journalen registreras

Varje gång vårdpersonal tittar i en journal ska det dokumenteras av vårdgivaren. Det görs oftast elektroniskt i journalen.

Vårdgivaren ska regelbundet kontrollera vem som tagit del av uppgifter i journalerna, när det skedde och att den som har läst journalanteckningarna har haft rätt behörighet att göra det.

Sparas i minst tio år

Elektroniska journaler sparas inte på internet, utan i lokala journalsystem. Journaler måste sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen. Inom regiondriven vård sparas en stor del av journaluppgifterna för all framtid.

Även privata vårdgivare är skyldiga att behålla journalerna i tio år, därefter får de förstöras. 

Du har rätt att veta vem som läst din journal

Du kan alltid få veta om någon har tittat i din journal. Kontakta den enhet eller mottagning där du behandlades och be om ett så kallat loggutdrag. I loggutdraget kan du se när och från vilken enhet personer har läst i din journal.  Ibland finns det en särskild enhet eller instans i regionen som du ska kontakta om du vill ha ett loggutdrag.

Loggutdraget ska anpassas så att du lätt kan se vilken vårdenhet som har tagit del av journalen och när det skedde. I vissa regioner kan du se det direkt i din journal via nätet. 

Loggutdraget ska vara tydligt och begripligt.

Läs mer om personuppgifter i vården.

Kalmar län

Begära loggutdrag i Region Kalmar län

När du vill ta del av vem som läst din journal inom Region Kalmar län kan du begära ut en loggutdrag. Du kan antingen ringa 0480-44 86 00, vardagar klockan 9-15 eller skicka in blanketten "Begäran om loggutdrag" till Region Kalmar län, Regionarkivet i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar.

Att spärra uppgifter eller få journalen förstörd

Som patient kan du begära att journaluppgifter inte ska visas för andra vårdgivare eller för andra kliniker hos en och samma vårdgivare. Det kallas för att spärra uppgifter i journalen. Det står i journalen om det finns spärrade uppgifter.

Om du spärrar uppgifter i din journal måste du själv berätta för vårdpersonalen om sådant de kan behöva veta för att kunna ge dig en god och säker vård.

Kontakta det ställe där du har fått eller får din vård eller behandling om du vill spärra uppgifter.

Du kan när som helst be att få en spärr borttagen hos den läkare som har gjort journalanteckningarna. Du kan också be att få spärren borttagen under en viss tid.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. Barn under 18 år kan få spärra sina journaler. Det beror på barnets ålder och mognad.

Nödöppning av spärrade journaler

Spärrade journaluppgifter kan nödöppnas i allvarliga situationer där du snabbt behöver få vård. Då får vårdpersonalen tillgång till de uppgifter som bedöms som nödvändiga.

En nödöppning kan göras direkt av vårdpersonalen om de spärrade uppgifterna finns hos samma vårdgivare som där du vårdas.

I avsnittet om sammanhållen journalföring kan du läsa om hur det fungerar med nödöppning om de spärrade uppgifterna finns hos en annan vårdgivare.

Om du vill få din journal förstörd

Kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om du vill att patientjournalen helt eller delvis ska förstöras. Det krävs att du har goda skäl för det och det ska vara uppenbart att journalen inte behövs för framtida vård. När en journal förstörs innebär det att också alla kopior förstörs.

Du kan överklaga hos förvaltningsrätten om IVO avslår din ansökan om förstöring.

En nackdel med att en journal försvinner på detta sätt kan vara att det till exempel gör det svårare att begära ersättning om du har fått en vårdskada, eftersom uppgifter om händelsen kan saknas.

Kalmar län

Spärra uppgifter i din journal i Region Kalmar län

För att spärra uppgifter behöver du först fylla i en blankett. Den kan du få på alla hälsocentraler och mottagningar, eller så kan du skriva ut den här: 

Blankett - spärra uppgifter i patientjournal

När du fyllt i blanketten lämnar du in blanketten till vårdpersonalen på en mottagning eller hälsocentral. Det behöver du göra personligen eftersom du behöver legitimera dig. Det är bara du själv som kan spärra din journal. 

När du har spärrat dina uppgifter måste du själv ta ansvar för att informera vårdpersonalen om vad de behöver veta för att kunna ge dig en bra och säker vård. För att se vilka spärrar du har kan du när som helst logga in i e-tjänsten Journalen

Om du vill ta bort en spärr som du tidigare begärt gör du på samma sätt, det vill säga du fyller i en blankett, går till en mottagning eller en hälsocentral och legitimerar dig. Blanketten för att ta bort en spärr kan du få på alla hälsocentraler och mottagningar, eller så kan du skriva ut den här:

Blankett - häva spärr/ta bort spärr för uppgifter i patientjournal

Sammanhållen journalföring

Journalanteckningar som har gjorts hos en vårdgivare syns inte automatiskt hos en annan. Men genom så kallad sammanhållen journalföring kan din vårdgivare göra så att journaluppgifterna går att ses av andra vårdgivare, till exempel i en annan region.

På det sättet kan de som vårdar dig just då få tillgång till journalinformation från andra vårdgivare. Informationen ska vara viktig för din diagnos och din vård. Det kan till exempel vara tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Som patient behöver du då inte berätta hela din vårdhistorik när du söker vård hos en ny vårdgivare.

Sammanhållen journalföring finns för att göra vården säkrare och smidigare både för dig som patient och för vårdgivaren.

Spärra uppgifter 

Du har alltid möjlighet att välja att säga nej till sammanhållen journalföring genom att begära att dina uppgifter spärras. Andra vårdgivare har däremot alltid möjlighet att se om det finns spärrade uppgifter om dig genom sammanhållen journalföring, men de kan inte se själva innehållet.  

Du ska samtycka till att information hämtas

Vårdpersonalen som du träffar hos en ny vårdgivare får läsa dina uppgifter i en sammanhållen journal om uppgifterna inte är spärrade och du ger ditt samtycke.

Det kan finnas undantag från kravet på samtycke om det är en allvarlig situation och du snabbt behöver få vård. 

Det är bara den vårdgivare som du får vård hos som får ta del av uppgifter om dig i en sammanhållen journal. Det är till exempel där du har bokat ett besök, dit du har blivit remitterad eller där du är inlagd på en avdelning.

Nödöppning vid sammanhållen journalföring

I allvarliga situationer där du snabbt behöver vård kan journaler nödöppnas. Det ger en möjlighet för vårdpersonalen att ta del av uppgifterna i en sammanhållen journal om det finns fara för liv och hälsa och du är alltför sjuk för att ge ditt samtycke till vårdpersonalen att ta del av uppgifterna.  

Vårdpersonalen kan se vilka vårdgivare som har information om dig i den sammanhållna journalen. De uppgifter som är ospärrade och som bedöms kunna ha betydelse för din vård kan personalen få tillgång till. Det kallas för nödöppning.

Vårdpersonalen kan med nödöppning också få tillgång till spärrade uppgifter, om det bedöms vara viktigt för din vård.

Om det finns spärrade uppgifter hos en annan vårdgivare måste vårdpersonalen där du vårdas kontakta den andra vårdgivaren. Den vårdgivaren får i så fall tillfälligt ta bort spärren så att uppgifterna kan läsas. Ibland kan detta ta lång tid, till exempel om det är på natten eller på helgen när den andra vårdgivaren inte är tillgänglig.

Kalmar län

Nationell Patientöversikt

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör det möjligt för vårdpersonal att snabbt få en översikt av en patients vårdhistoria och vårdbehov - oavsett vilken region, kommun eller privat vårdgivare patienten söker vård hos.

Fördelarna

För att kunna ge en patient god och säker vård behöver vårdpersonal tillgång till information om patienten. Informationen kan gälla tidigare vård, medicinering, överkänslighet, provresultat och diagnoser. Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar och i akuta lägen underlättas bedömning och behandling av att information från alla vårdgivare som har haft kontakt med patienten är tillgänglig.

Om en patient har vårdats hos flera olika vårdgivare finns informationen i flera journaler eftersom varje vårdgivare förvarar patientinformation lokalt. Med NPÖ kan vårdpersonalen enklare, säkrare och snabbare få en heltäckande bild av patientens vårdhistorik och därmed snabbare ge rätt behandling. Dessutom behöver inte patienten upprepa sin vårdhistoria vid varje ny vårdkontakt.

Säkerhet

Endast personal som har en vårdrelation med patienten får ta del av information om patienten via NPÖ. Vårdpersonalen måste vara behörig och ha en giltig e-tjänstelegitimation för att överhuvudtaget ha åtkomst till NPÖ. Dessutom krävs att patienten ger sitt samtycke till åtkomsten.

När någon tar del av information via NPÖ registreras detta i en så kallad logg. På så sätt kan man alltid ta reda på vem som har tagit del av informationen och när detta skett.

Den som vill begära ut logguppgifter från Region Kalmar län ringer 0480-44 86 00, vardagar klockan 9-15 eller skickar in blanketten "Begäran om loggutdrag" till Region Kalmar län, Regionarkivet i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar.

Vilka uppgifter kan behörig vårdpersonal se i NPÖ?

NPÖ ersätter inte patientjournalerna. Den gör bara viss information från dessa blir tillgänglig för fler vårdgivare. Region Kalmar län visar följande information ur journalerna: 

 • Patientinformation; personnummer, telefonnummer. Uppgifterna hämtas från befolkningsregistret.
 • Diagnoser; vilka olika diagnoser en patient har.
 • Läkemedel; ordinerade/förskrivna och uthämtade läkemedel.
 • Vårdkontakter; patientens planerade och utförda kontakter med vård- och omsorg, till exempel mottagningsbesök, sjukhusvistelser och telefonkontakter med läkare.
 • Dokumentation, i form av exempelvis olika journalanteckningar.
 • Provsvar klinisk kemi; Cirka 350 av de vanligaste analyserna publiceras till NPÖ.

Vilka uppgifter kan man inte se i NPÖ?

 • Journaler från ungdomsmottagningarna och rättspsykiatrin.
 • Uppgifter om våldtäkt.
 • Uppgifter om personer med skyddad identitet.

Om du inte vill vara med

En patient kan spärra sina journaler så att de inte visas i NPÖ. Patienten ansvarar då själv för att vårdpersonalen i alla lägen får all den information de behöver. Befintliga spärrar i Region Kalmar läns journalsystem finns också i NPÖ. Vårdnadshavare kan inte spärra sina barns journaler, men barn kan i takt med stigande ålder och mognad spärra sina egna journaler.

För mer information om sammanhållen journalföring och spärrning ring 0480-44 86 00, vardagar klockan 9-15.

Kalmar län

Vårdgivare med sammanhållen journalföring i Kalmar län

Hälsoval Kalmar län

 • Astrakanen Emmaboda läkarcentrum AB
 • Astrakanen Nybro läkarcentrum AB
 • Cityläkarna i Kalmar AB
 • Cityläkarna Oskarshamn AB
 • Husläkarcentrum Kalmar AB
 • Läkarhuset Kronan AB
 • Läkarhuset Prima AB
 • Läkarkonsult Mubarik Ahmmed AB (Virserums läkarhus)
 • Läkarmottagning Dorrit Ruge AB
 • Praktikertjänst (Riddarhusläkarna Västervik)
 • Zenius AB (Slottsfjärdens läkarmottagning)

Vårdval psykisk hälsa

 • Ståhl KBT Kalmar AB
 • KBT Partner Kalmar AB
 • Psykoterapeut och KBT mottagning Kim Johansson
 • Ponyk AB, Vita Villan
 • Persona IMS Psykoterapeut och psykologmottagning

Privata läkare exklusive allmänläkare

 • Kalmar Privata Ögon (Screendoc AB)
 • Specialistläkargruppen i Kalmar AB (Sonny Schelin)
 • Huddoktorn Kalmar AB
 • Kvinnohälsa Helene Muhr AB

Sjukgymnaster/fysioterapeuter

 • Cityläkarna AB
 • Idrottsrehab Kalmar
 • TR Motion och Hälsa AB

Kommuner i länet med samordnad vårdplanering enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 • Borgholms kommun
 • Emmaboda kommun
 • Hultsfreds kommun
 • Högsby kommun
 • Kalmar kommun
 • Mönsterås kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Nybro kommun
 • Oskarshamns kommun
 • Torsås kommun
 • Vimmerby kommun
 • Västerviks kommun

Om du är missnöjd

Börja med att kontakta den mottagning eller den enhet där journalanteckningarna gjordes om du är missnöjd med något rörande din uppgifter i journalen. 

Kontakta dataskyddsombudet

Alla vårdgivare inom den offentliga vården ska ha ett så kallad dataskyddsombud. Det gäller också för privata vårdgivare som hanterar många känsliga personuppgifter. Du kan kontakta dataskyddsombudet om du tycker att hanteringen av dina personuppgifter har varit felaktiga. 

Dataskyddsombudet ska se till att verksamheten hanterar personuppgifterna lagligt och korrekt utifrån dataskyddsförordningen. Kontakta din region för att få kontaktuppgifter.

Klaga till Datainspektionen

Du kan skicka in tips eller klagomål till Datainspektionen om du tycker att någon bryter mot reglerna för hur personuppgifter får hanteras. Här kan du läsa mer om hur du gör om vill klaga till Datainspektionen.

Kalmar län

Dataskyddsombud - Region Kalmar län

Ytterst är det regionstyrelsen som är ansvarig för behandling av personuppgifter inom Region Kalmar län. Region Kalmar län har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Frågor om personuppgifter ställer du till

Region Kalmar län
Dataskyddsombudet
Box 601
391 26 Kalmar
Till toppen av sidan