Så skyddas och hanteras dina uppgifter

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du också bli mer delaktig i din vård och behandling.

All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården måste skriva ner sina bedömningar, råd, åtgärder och liknande i en journal. Det finns även personal utan legitimation som måste föra journal.

Journalen kallas också patientjournal.

Vad ska journalen innehålla?

Det är patientdatalagen som reglerar hur journaler ska hanteras. Lagen styr bland annat hur journalerna ska skrivas och hur uppgifterna ska skyddas.

Enligt lagen ska en journal alltid innehålla följande:

 • uppgifter om din identitet, oftast namn och personnummer
 • uppgifter om varför du får vård
 • uppgifter om din diagnos, dina undersökningar och behandlingar
 • uppgifter om vilken information du har fått och vilka beslut som har tagits om dina behandlingsalternativ
 • information om du har beslutat att tacka nej till viss vård eller behandling
 • information om vem som gjorde anteckningen och när den gjordes.

Ett undantag är vid hiv-test. Då har du rätt att vara anonym. En journal med dina personuppgifter skapas om testet visar att du har hiv.

I journalen ska det också stå om du har lämnat samtycke till att prover från dig sparas i så kallade biobanker. Det ska även finnas uppgifter om dina läkemedel.

Det skapas en journal även om du är medvetslös när du kommer till vården och vårdpersonalen inte vet vem du är. Din identitet fastställs då så snart det är möjligt.  

Journalanteckningarna ska vara tydliga

Anteckningarna i journalen ska vara skrivna på svenska. De ska vara tydliga och så långt som möjligt gå att förstå även för dig som inte är medicinskt kunnig.

Ibland kan det ändå vara svårt att förstå de begrepp och uttryck som används. Be läkaren eller den som har skrivit anteckningarna att förklara om du inte förstår.

En journalanteckning ska som regel vara underskriven av den som ansvarar för uppgifterna i anteckningen. Det kallas för att anteckningen är signerad.

Ingen får ändra i journalen

Det är förbjudet att radera eller göra text oläslig i en journal. Den som antecknar i journalen får bara rätta felaktigheter genom att markera det som är felaktigt och skriva in nya anteckningar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan besluta att en journal eller delar av en journal får förstöras. Du kan läsa mer om det senare i texten.

Om du tycker att det står fel i journalen

Det ska antecknas i journalen om du som patient tycker att en uppgift inte stämmer. Däremot har du inte rätt att själv skriva i din journal eller bestämma vad som ska stå i den.

Tillfällen när journalen kan användas

Journalen används främst för din vård och behandling. Den kan också användas vid andra tillfällen:

 • Det ska göras en utredning kring den vård som du har fått.
 • Journalen behövs för uppföljning och utveckling av vårdverksamheten.
 • Den behövs för att avgöra försäkringsärenden eller andra ansvarsfrågor.
 • Journaler kan också användas i forskning eller vid utredningar om ärftliga sjukdomar.

Att läsa sin journal

Det finns flera sätt att läsa sin journal på. Ett sätt är att läsa journalen via nätet genom att logga in på 1177.se. Här kan du också läsa journalanteckningar från samtal med 1177 på telefon. Det varierar mellan regionerna hur mycket information du kan se i journalen när du loggar in.

Du kan också kontakta det ställe där du har behandlats om du vill läsa din journal. Ibland finns det en särskild enhet i regionen som du ska kontakta.

Vanligtvis har du rätt att få en kopia av din journal. Du kan behöva betala en kostnad för kopieringen. 

Vårdpersonalen gör alltid först en bedömning av om en journal kan lämnas ut. Efter det har du i princip alltid rätt att läsa din egen journal.

Ibland lämnas journalen inte ut

Det finns tillfällen då du kan du bli nekad att läsa din journal. Det kan till exempel vara om den ansvarige läkaren bedömer att det finns starka medicinska skäl till det. Det händer väldigt sällan.

Ibland sekretessbeläggs delar i journalen. Det innebär att de delarna inte kan lämnas ut. Det är ofta när det finns uppgifter i din journal som rör någon annan person som kan påverkas negativt om uppgifterna lämnas ut.

Att läsa barns journaler

Som vårdnadshavare får du som regel ta del av ditt barns journal, men när barnet blir äldre krävs oftast att barnet först godkänner det. Det brukar vara när barnet är i tonåren.

Journalen lämnas inte ut om personalen misstänker att barnet far illa hos vårdnadshavaren.

Du kan överklaga om du inte får läsa din journal

Du kan överklaga om du inte får läsa hela eller delar av din journal. Begär att få beslutet skriftligt så kan du sedan överklaga det. Du överklagar till kammarrätten om journalen finns inom regionen eller kommunen.

Vårdpersonal inom den privata hälso- och sjukvården som säger nej till att lämna ut hela eller delar av journalen måste meddela IVO om det. IVO gör då en egen bedömning av om journalen kan lämnas ut. Du kan överklaga till kammarrätten om även IVO beslutar att journalen eller delar av den inte ska lämnas ut.   

Kalmar län

Läs din journal via nätet

Du som fått vård i Kalmar län och har e-legitimation kan från att du är 16 år logga in i e-tjänsten och läsa delar av din journal. I e-tjänsten kan du endast ta del av information som är skriven efter den 1 oktober 2015.

Läs mer om e-tjänsten Journalen.

Beställa journalkopior

Om du vill ha en kopia på din journal ska du kontakta den mottagning eller enhet där du har behandlats. De flesta mottagningar erbjuder möjligheten att beställa journalkopior via nätet genom att logga in i e-tjänsten. Hitta och kontakta din mottagning här.

Kostnad för journalkopior

 • 1-9 sidor 0 kr
 • 10 sidor 50 kr
 • Sidor över 10 sidor kostar 2 kronor styck

När avgift tas ut, tillkommer porto för att med post skicka de beställda kopiorna.

Journalen skyddas av sekretess

Det som står i din journal skyddas av sekretess. Det innebär att alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga personer får tillgång till dem och kan sprida dem.

Det är bara den personal som deltar i vården av dig som har rätt att läsa journalen. Det är till exempel inte tillåtet för vårdpersonal att läsa din journal bara för att du råkar vara en vän eller ni är släkt.

Även personal som av något annat skäl behöver uppgifter i din journal för sitt arbete inom vården får ta del av uppgifterna. Det kan till exempel vara för att kunna boka in dig på ett besök.   

Vissa myndigheter kan ta del av information i journalen

Vissa myndigheter kan ha rätt att ta del av uppgifter i journalen. Till exempel kan uppgifter i journalen lämnas till IVO utan att du har gett samtycke till det. Även Försäkringskassan och socialtjänsten kan ha rätt att ta del av uppgifter i journalen utan ditt samtycke.

Alla besök i journalen registreras

Varje gång vårdpersonal tittar i en digital journal ska det dokumenteras. Det görs elektroniskt i journalen.

Vårdgivaren ska regelbundet kontrollera vem som har tagit del av uppgifterna i journalerna och att personen hade rätt behörighet för att göra det.

Journaler sparas i minst tio år

Journaler måste sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen. I regioner och kommuner sparas en stor del av uppgifterna i journalen för all framtid.

Även privata vårdgivare är skyldiga att behålla journalerna i minst tio år, sedan får de förstöras. 

Elektroniska journaler sparas inte på internet, utan i lokala journalsystem.

Du har rätt att veta vem som läst din journal

Du kan alltid få veta om någon har läst i din journal genom ett så kallat loggutdrag. I loggutdraget kan du se när och från vilken mottagning personer har läst i din journal.

Kontakta den mottagning där du fick vård för att få ett loggutdrag. I vissa regioner kan du se det direkt i din journal via nätet.

Ibland finns det en särskild enhet i regionen som du ska kontakta.

Loggutdraget ska vara tydligt och begripligt.

Kalmar län

Begära loggutdrag i Region Kalmar län

När du vill ta del av vem som läst din journal inom Region Kalmar län kan du begära ut en loggutdrag. Du kan antingen ringa 0480-44 86 00, vardagar klockan 9-15 eller skicka in blanketten "Begäran om loggutdrag" till Region Kalmar län, Regionarkivet i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar.

Att spärra uppgifter inom en vårdgivare

Som patient kan du begära att uppgifter i journalen inte ska visas för andra mottagningar hos din vårdgivare. Det kallas för att spärra uppgifter i journalen.

Det står i journalen om det finns spärrade uppgifter, men det går inte att se själva innehållet.

Du måste själv berätta för vårdpersonalen om sådant de kan behöva veta för att kunna ge dig bra vård, om du spärrar uppgifter i din journal. Tänk på att det kan vara svårt att minnas all information om till exempel undersökningar eller behandlingar. Det finns en risk för att personalen inte får tillgång till all information som de behöver. 

Du kan godkänna att personalen läser dina spärrade uppgifter. Men då måste du göra det vid varje besök.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. Barn under 18 år kan få spärra sina journaler, om de bedöms vara tillräckligt mogna för det.

Hur spärrar jag uppgifter?

Kontakta den mottagning där du har fått eller får din vård om du vill spärra uppgifter. I vissa regioner kan du också spärra uppgifter genom att logga in på 1177.se.

Nödöppning av spärrade journaluppgifter

Spärrade journaluppgifter kan öppnas om du ger ditt samtycke. Om du inte kan ge ditt samtycke och är i en situation där du snabbt behöver få vård kan uppgifterna öppnas ändå. Det kallas för nödöppning. Då får vårdpersonalen tillgång till de uppgifter som bedöms som nödvändiga för din vård.

Ta bort spärren

Du kan när som helst kontakta den mottagning där spärren är gjord för att få spärren borttagen. Du kan också be att få spärren borttagen under en viss tid.

Kalmar län

Så här begär du spärr av journal i Region Kalmar län

En spärr kan försvåra en bedömning när vårdpersonal inte har tillgång till information som kan vara av betydelse för den aktuella situationen. Den spärrade journalen kan innehålla en sjukhistoria som du själv glömt bort eller inte är medveten om har betydelse. Om du väljer att spärra din journal är det viktigt att tänka på att vårdpersonalen inte kan göra en fullständig bedömning av ditt hälsotillstånd. Du ansvarar själv för att informera personalen om relevant medicinsk information.

Vill du spärra din journal och är folkbokförd i Kalmar län, gör du det enklast digitalt genom e-tjänsten Begäran av spärr av journaluppgifter inom vården i Region Kalmar län. Om du är folkbokförd i annat län eller inte har möjlighet att begära spärr digitalt kan du lämna in blanketten Begäran av spärr av journaluppgifter inom vården i Region Kalmar län på en vårdenhet. 

Ta bort en befintlig spärr

Du kan när som helst begära att spärrarna tas bort. Är du folkbokförd i Kalmar län gör du det digitalt genom e-tjänsten Begäran att häva spärrar för journalinformation inom vården i Region Kalmar län. Är du folkbokförd i annat län eller inte har möjlighet att begära hävning av spärr digitalt kan du lämna in blanketten Begäran om hävning (borttagning) av spärr på en vårdenhet.

Vill du se vilka spärrar du har, gör du det enklast genom att logga i din journal på 1177.se och titta under rubriken Loggar & spärrar.

Önskar du hellre få en blankett hemsänd, eller vill få uppgifter om dina befintliga spärrar skickade till din folkbokföringsadress, kontakta Regionstab kansli på telefon 0480-44 86 00.

Vårdgivare kan dela information i journalen

Vårdgivare kan dela information som finns i din journal med andra vårdgivare eller omsorgsgivare. Då kan till exempel vårdpersonalen på en mottagning som du besöker i en annan region se information som redan finns i din journal.

Informationen som delas med en annan vårdgivare ska vara viktig för din diagnos och din vård. Det kan till exempel vara tidigare provresultat, läkemedel, diagnoser och behandlingar. Då behöver du inte berätta det själv när du får vård hos en ny vårdgivare.

Det är bara personalen som deltar i vården av dig som får ta del av uppgifterna.

Du ska samtycka till att information hämtas    

Du måste ge ditt samtycke för att personalen hos en ny vårdgivare eller omsorgsgivare ska få ta del av informationen.

Bestämmelserna om hur informationen i journalen får delas finns i lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Där ingår det som tidigare kallades sammanhållen journalföring.

Spärra uppgifter 

Du kan säga nej till att informationen ska få delas med andra vårdgivare eller omsorgsgivare. Det gör du genom att begära att uppgifterna spärras. Andra vårdgivare kan då se att det finns spärrade uppgifter. De kan inte se vad uppgifterna innehåller.

Kontakta din mottagning om du vill spärra uppgifter.

Nödöppning

Vårdpersonalen kan få ta del av uppgifter om dig som finns hos andra vårdgivare om det finns fara för ditt liv och du är alltför sjuk för att ge ditt samtycke. Det kallas att journalen nödöppnas.

Kalmar län

Vårdgivare med sammanhållen journalföring i Kalmar län

Hälsoval Kalmar län

 • Astrakanen Emmaboda läkarcentrum AB
 • Astrakanen Nybro läkarcentrum AB
 • Cityläkarna i Kalmar AB
 • Cityläkarna Oskarshamn AB
 • Husläkarcentrum Kalmar AB
 • Läkarhuset Kronan AB
 • Läkarhuset Prima AB
 • Läkarkonsult Mubarik Ahmmed AB (Virserums läkarhus)
 • Läkarmottagning Dorrit Ruge AB
 • Praktikertjänst (Riddarhusläkarna Västervik)
 • Zenius AB (Slottsfjärdens läkarmottagning)

Vårdval psykisk hälsa

 • Ståhl KBT Kalmar AB
 • KBT Partner Kalmar AB
 • Psykoterapeut och KBT mottagning Kim Johansson
 • Ponyk AB, Vita Villan
 • Persona IMS Psykoterapeut och psykologmottagning

Privata läkare exklusive allmänläkare

 • Kalmar Privata Ögon (Screendoc AB)
 • Specialistläkargruppen i Kalmar AB (Sonny Schelin)
 • Huddoktorn Kalmar AB
 • Kvinnohälsa Helene Muhr AB

Sjukgymnaster/fysioterapeuter

 • Cityläkarna AB
 • Idrottsrehab Kalmar
 • TR Motion och Hälsa AB

Kommuner 

 • Borgholms kommun (hemsjukvård)
 • Emmaboda kommun (hemsjukvård)
 • Högsby kommun (hemsjukvård)
 • Kalmar kommun (hemsjukvård)
 • Mönsterås kommun (hemsjukvård)
 • Mörbylånga kommun (hemsjukvård)
 • Nybro kommun (hemsjukvård)
 • Torsås kommun (hemsjukvård)
 • Västerviks kommun (hemsjukvård)

Kommuner i länet med samordnad vårdplanering enligt lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

 • Borgholms kommun
 • Emmaboda kommun
 • Hultsfreds kommun
 • Högsby kommun
 • Kalmar kommun
 • Mönsterås kommun
 • Mörbylånga kommun
 • Nybro kommun
 • Oskarshamns kommun
 • Torsås kommun
 • Vimmerby kommun
 • Västerviks kommun
Kalmar län

Nationell Patientöversikt

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är ett IT-stöd inom vården som gör det möjligt för vårdpersonal att snabbt få en översikt av en patients vårdhistoria och vårdbehov - oavsett vilken region, kommun eller privat vårdgivare patienten söker vård hos.

Fördelarna

För att kunna ge en patient god och säker vård behöver vårdpersonal tillgång till information om patienten. Informationen kan gälla tidigare vård, medicinering, överkänslighet, provresultat och diagnoser. Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar och i akuta lägen underlättas bedömning och behandling av att information från alla vårdgivare som har haft kontakt med patienten är tillgänglig.

Om en patient har vårdats hos flera olika vårdgivare finns informationen i flera journaler eftersom varje vårdgivare förvarar patientinformation lokalt. Med NPÖ kan vårdpersonalen enklare, säkrare och snabbare få en heltäckande bild av patientens vårdhistorik och därmed snabbare ge rätt behandling. Dessutom behöver inte patienten upprepa sin vårdhistoria vid varje ny vårdkontakt.

Säkerhet

Endast personal som har en vårdrelation med patienten får ta del av information om patienten via NPÖ. Vårdpersonalen måste vara behörig och ha en giltig e-tjänstelegitimation för att överhuvudtaget ha åtkomst till NPÖ. Dessutom krävs att patienten ger sitt samtycke till åtkomsten.

När någon tar del av information via NPÖ registreras detta i en så kallad logg. På så sätt kan man alltid ta reda på vem som har tagit del av informationen och när detta skett.

Den som vill begära ut logguppgifter från Region Kalmar län ringer 0480-44 86 00, vardagar klockan 9-15 eller skickar in blanketten "Begäran om loggutdrag" till Region Kalmar län, Regionarkivet i Kalmar län, Box 601, 391 26 Kalmar.

Vilka uppgifter kan behörig vårdpersonal se i NPÖ?

NPÖ ersätter inte patientjournalerna. Den gör bara viss information från dessa blir tillgänglig för fler vårdgivare. Region Kalmar län visar följande information ur journalerna: 

 • Patientinformation; personnummer, telefonnummer. Uppgifterna hämtas från befolkningsregistret.
 • Diagnoser; vilka olika diagnoser en patient har.
 • Läkemedel; ordinerade/förskrivna och uthämtade läkemedel.
 • Vårdkontakter; patientens planerade och utförda kontakter med vård- och omsorg, till exempel mottagningsbesök, sjukhusvistelser och telefonkontakter med läkare.
 • Dokumentation, i form av exempelvis olika journalanteckningar.
 • Provsvar klinisk kemi; Cirka 350 av de vanligaste analyserna publiceras till NPÖ.

Vilka uppgifter kan man inte se i NPÖ?

 • Journaler från ungdomsmottagningarna och rättspsykiatrin.
 • Uppgifter om våldtäkt.
 • Uppgifter om personer med skyddad identitet.

Om du inte vill vara med

En patient kan spärra sina journaler så att de inte visas i NPÖ. Patienten ansvarar då själv för att vårdpersonalen i alla lägen får all den information de behöver. Befintliga spärrar i Region Kalmar läns journalsystem finns också i NPÖ. Vårdnadshavare kan inte spärra sina barns journaler, men barn kan i takt med stigande ålder och mognad spärra sina egna journaler.

För mer information om sammanhållen journalföring och spärrning ring 0480-44 86 00, vardagar klockan 9-15.

Att få sin journal förstörd

Kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om du vill att din journal helt eller delvis ska förstöras. Det krävs att du har goda skäl för det och det ska vara uppenbart att journalen inte behövs för din framtida vård. När en journal förstörs innebär det att också alla kopior förstörs.

Du kan överklaga hos förvaltningsrätten om IVO avslår din ansökan.

Om du är missnöjd

Kontakta den mottagning där anteckningarna gjordes om du inte är nöjd med något som står i journalen. Berätta vad det är du är missnöjd med.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Kontakta dataskyddsombudet

Du kan också kontakta dataskyddsombudet hos din vårdgivare om du tycker att hanteringen av dina personuppgifter har varit felaktig. 

Dataskyddsombudet ska se till personuppgifterna hanteras rätt utifrån dataskyddsförordningen.

Kontakta din region, kommun eller din privata vårdgivare för att få kontaktuppgifter till dataskyddsombudet.

Klaga till Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan skicka in tips eller klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att någon bryter mot reglerna för hur personuppgifter får hanteras. 

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kalmar län

Dataskyddsombud - Region Kalmar län

Ytterst är det regionstyrelsen som är ansvarig för behandling av personuppgifter inom Region Kalmar län. Region Kalmar län har utsett ett dataskyddsombud som har till uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Frågor om personuppgifter ställer du till

Region Kalmar län
Dataskyddsombudet
Box 601
391 26 Kalmar

Ordlista: Vårdgivare och omsorgsgivare

Vårdgivare är den region, kommun, statliga verksamhet eller privata aktör som ger dig vård. 

Omsorgsgivare ansvarar för eller ger omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Oftast är det en kommunal nämnd eller en privat verksamhet som är omsorgsgivare. Äldreomsorg, hemtjänst och stöd enligt LSS är exempel på omsorg och stöd. 

Mer på 1177.se

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

Hur gör jag om jag vill läsa en avliden anhörigs journal?

Den läkare eller annan vårdpersonal som var ansvarig för din närståendes vård måste ta ställning till om journalen kan lämnas ut. Det är också hen som bedömer om du kan räknas som närstående. 

Personuppgifter i vården

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att du ska få en bra och säker vård.

Håll koll på dina läkemedel

Se om du har uttag kvar på ditt recept, vilka läkemedel du har hämtat ut och hur nära du är att få frikort för läkemedel. Uppgifterna hämtas från Läkemedelskollen som är en tjänst hos E-hälsomyndigheten.

Till toppen av sidan