Så samarbetar vård och omsorg

Du som behöver insatser hemma efter utskrivning från sjukhuset

Innehållet gäller Kalmar län

Vad händer när jag har blivit inlagd på sjukhus, hur länge får jag stanna och hur ska jag klara mig när jag kommer hem igen? Här kan du läsa om hur personalen på sjukhuset, din hälsocentral, öppenvårdsmottagning och din hemkommun samarbetar för att du ska känna dig trygg vid utskrivning från sjukhuset.

Samordnad vård och omsorg

Om du behöver hjälp eller stöd i samband med utskrivning från sjukhuset tar din hälsocentral eller din öppenvårdsmottagning och kommunen kontakt med dig för att planera utskrivningen.

Inför utskrivning görs en planering kring dina behov av insatser och du får en utskrivningsplan där aktörerna dokumenterar de insatser ni kommit överens om. Om du behöver hjälp med både hälso- och sjukvård och omsorgsinsatser kommer du att erbjudas en samordnad individuell planering.

Inskrivning och hemgång från sjukhuset - steg för steg

 1. Inskrivning
  När du blivit inlagd på sjukhuset sker samtal mellan dig och personalen om det är aktuellt med vård- och omsorgsinsatser efter utskrivningen från sjukhuset. Om du har behov av insatser i hemmet skickas ett inskrivningsmeddelande till berörda vårdgivare för att påbörja en planering. De får samtidigt ett preliminärt datum för när du kan lämna sjukhuset.

  Hur länge du är inlagd på sjukhuset avgör den behandlande läkaren. Sjukhusplatserna behöver användas på bästa sätt och därför får du endast vara kvar på sjukhuset så länge du har behov av inneliggande vård.
 2. Utskrivningsplan och SIP
  Sjukhuspersonalen planerar tillsammans med dig inför din utskrivning från sjukhuset. Planeringen utgår från din hälsosituation och ditt eventuella behov av hjälp eller stöd i hemmet. Exempel på hjälp kan vara hjälp med läkemedel, såromläggning, förflyttning, av- och påklädning eller behov av rollator eller något annat hjälpmedel under den första tiden hemma.

  För alla som är i behov av hjälp eller stöd från kommunen upprättas en utskrivningsplan som beskriver de insatser du ska erbjudas efter utskrivningen. Utöver din utskrivningsplan kan det bli aktuellt med en samordnad individuell planering (SIP).

  En SIP upprättas om du är i behov av hjälp eller stöd i hemmet från olika vårdgivare. Då tar sjukhuset kontakt med din hälsocentral eller din öppenvårdsmottagning samt berörda vårdgivare i din kommun. SIP är ett dokument som innehåller information om vad du kan göra själv, vad du behöver hjälp och stöd med, vem som ansvarar för vad och kontaktuppgifter till ansvariga vårdgivare. Du är själv med och påverkar vad som ska stå i din SIP och om du vill så kan någon anhörig till dig också delta i planeringen.

  Upprättandet av en SIP genomförs med fördel i ditt hem där du lättare kan beskriva dina behov, men äger rum på sjukhuset om dina insatser behöver samordnas innan utskrivning.

  Det kan även vara så att du efter din sjukhusvistelse vill ansöka om biståndsinsatser så som boendestöd, hemtjänst, trygghetslarm eller korttidsplats. För att få den formen av insatser behöver du göra en ansökan till kommunen och en biståndshandläggare eller socialsekreterare utreder ditt behov och hjälper dig med ansökan. Beviljade insatser planeras inför hemgång.   
 3. Vid hemgång
  Innan du lämnar sjukhuset får du en papperskopia av din utskrivningsplan samt din SIP om en sådan har upprättats. Informationen läggs även in i det IT-system som används vid in- och utskrivning från sjukhus.
 4. När du kommer hem igen
  När du kommer hem igen inleds de insatser som är aktuella för dig.

Om du skulle behöva ytterligare stöd och hjälp när du kommit hem ska du kontakta din hälsocentral eller kommun. Kontaktuppgifter till dessa står i din utskrivningsplan eller i din SIP.

Lagar och regler

Vård och omsorg är två viktiga funktioner i samhället och de styrs av olika lagar:

 • sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen
 • socialtjänst, till exempel hemtjänst, korttidsplatser, boendestöd och trygghetslarm regleras i socialtjänstlagen medan
 • personlig assistans regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagstiftningen gör att det är sekretess mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, vilket innebär att de inte har tillgång till varandras dokumentation. Vissa uppgifter kan lämnas ut om du som patient samtycker. 

Dokumentation och personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som en vårdgivare eller socialtjänsten har registrerat om dig. Uppgifter i din journal får inte förstöras eller raderas av dig eller vårdgivaren, men du har rätt att få inskrivet i journalen om det är något som du tycker är felaktigt eller missvisande. Då görs en så kallad anteckning om det. 

Uppgifter om din hälso- och sjukvård som respektive vårdgivare upprättat finns i patientjournal. Varje vårdgivare ansvarar för dokumentation och hantering av personuppgifter i sitt verksamhetssystem. 

Till toppen av sidan