Lagar och bestämmelser

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. De hjälper chefer att satsa på vården och stödet som gör mest nytta. Det finns också sammanfattningar för dig som är patient.

Riktlinjerna gäller sådant som är särskilt viktigt att veta för dem som bestämmer. Undersökningar och behandlingar som redan fungerar bra finns ofta inte med. Därför beskrivs kanske inte just den behandling som du behöver, även om den är viktig och effektiv.

Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten ansvarar för att du får rätt hjälp.

Vad finns det riktlinjer om?

Det finns riktlinjer för många vanliga sjukdomar och funktionsnedsättningar. På 1177.se kan du läsa om en del av dessa sjukdomar och funktionsnedsättningar:

Riktlinjer om ohälsosamma levnadsvanor

Socialstyrelsen har också riktlinjer om vanor som inte är hälsosamma. Riktlinjerna handlar om hur hälso- och sjukvården kan stödja personer som gör något av följande:

Riktlinjerna visar på nytta och effekt

I riktlinjerna kan du läsa om vilken nytta patienter brukar ha av en viss behandling eller åtgärd. Där värderas om behandlingen har bra effekt.

Det behöver finnas tillräckligt mycket kunskap och erfarenhet av en behandling eller undersökning för att den ska kunna rekommenderas.

Så tas riktlinjerna fram

Alla riktlinjer tas fram på samma sätt.

Socialstyrelsen bestämmer vad riktlinjerna ska handla om. Olika experter bidrar med fakta inom just det området. Experterna hämtar kunskap från vetenskaplig forskning eller erfarenheter som finns inom deras områden.

Andra experter bedömer kostnaderna för olika behandlingar och åtgärder. Patientföreningar tillfrågas också när riktlinjerna tas fram.

Socialstyrelsen tar sedan beslut om riktlinjerna.

Riktlinjerna utvärderas

Senare utvärderar Socialstyrelsen hur hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten följer riktlinjerna. Utvärderingarna visar vad som behöver bli bättre.

Här finns information till patienter om nationella riktlinjer.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Nationella kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling.

Till toppen av sidan