قوانین و حق و حقوق
Regler och rättigheter

قوانین و حق و حقوق
Regler och rättigheter

درمان شخصی‌
Egenvård barn

درمان شخصی‌
Egenvård barn

کودکان: مواد غذایی و تغذیه
Barn: Mat och näring

کودکان: مواد غذایی و تغذیه
Barn: Mat och näring

معاینات / آزمایش ها
Undersökningar/prover

معاینات / آزمایش ها
Undersökningar/prover

علائم / بیماری
Symtom/sjukdom

علائم / بیماری
Symtom/sjukdom