Så samarbetar vård och omsorg

Du som behöver insatser hemma efter utskrivning från sjukhuset

Innehållet gäller Halland

Vad händer när jag har blivit inlagd på sjukhus, hur länge får jag stanna – och hur ska jag klara mig när jag kommer hem igen? Här kan du läsa om dina rättigheter och möjligheter som patient och hur sjukhuset, närsjukvården, den psykiatriska öppenvården och din hemkommun samarbetar för att du ska känna dig trygg då det är dags för utskrivning från sjukhuset.

Samordnad vård och omsorg

Om du behöver hjälp i samband med utskrivning från sjukhuset så tar vårdcentralen där du är listad eller den psykiatriska öppenvården och kommunen där du är folkbokförd över ansvaret. För att övergången ska bli så trygg, säker och smidig som möjligt finns lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. En avstämning kring ditt behov av insatser görs alltid inför att du ska lämna sjukhuset.

Du som behöver hjälp med både sjukvård och omsorgsinsatser när du lämnar sjukhuset har rätt att begära en samordnad vård- och omsorgsplanering. Vid planeringen går du tillsammans med personal från regionens sjukvård och kommunen igenom vilka insatser du behöver och vem som ansvarar för vad. Det ni kommer fram till skrivs in i en samordnad individuell plan. Du kan få en kopia på planen om du önskar.

Vad händer på sjukhuset - steg för steg

1. Inskrivning

När du blir inlagd på sjukhuset gör personalen bedömningen om du kommer behöva vård- och omsorgsinsatser efter utskrivningen från sjukhuset. I så fall skickas ett inskrivningsmeddelande till berörda, exempelvis till den vårdcentral där du är listad och till kommunen där du är folkbokförd. De får samtidigt ett preliminärt datum för när du ska lämna sjukhuset. Informationsöverföringen sker i ett IT system. Det är till för kommunen, vårdcentralen och andra vårdgivare, som kan komma att ansvara för insatser när du har kommit hem.

2. Hur länge får jag vara kvar på sjukhuset?

Det är viktigt att sjukhusplatserna används på bästa sätt och därför får patienter bara vara kvar om det finns behov av sjukhusvård. Den behandlande läkaren bedömer när du är klar att skrivas ut från sjukhuset.

3. Behöver du hjälp efter sjukhusvistelsen?

Sjukhuspersonalen planerar tillsammans med dig för din utskrivning från sjukhuset. Planeringen utgår från din hälsosituation och ditt behov av sjukvård och omsorgsinsatser, till exempel om du behöver hjälp med läkemedel, förflyttning eller av- och påklädning under den första tiden hemma. Vid behov tar sjukhuset kontakt med din vårdcentral eller psykiatrisk öppenvård och berörda instanser hos kommunen där du är folkbokförd. Du som behöver hjälp med både sjukvård och omsorgsinsatser har rätt till en samordnad vård- och omsorgsplanering innan du skrivs ut, om du upplever att det behövs.

4. Förbered dig inför planeringen!

Tillsammans med personal från sjukhusavdelningen går du igenom vad du kan behöva för att klara av den första tiden hemma. En samordnad vård- och omsorgsplanering är till för att du ska känna dig trygg och veta vem som har ansvar för vad när du lämnar sjukhuset. Planeringen handlar om övergången från sjukhuset till hemmet – inte om hur det ska bli på längre sikt.

5. Hur går planeringen till?

En samordnad vård- och omsorgsplanering är cirka 30 minuter lång och sker i regel i form av ett digitalt möte. På det diskuterar du tillsammans med personal från sjukhuset, kommunen och de inbjudna vad du behöver för en trygg utskrivning. Behöver du hjälp med läkemedel eller såromläggning? Behöver du en rollator eller något annat hjälpmedel? Det kan också vara så att du vill ansöka om biståndsinsatser från kommunens individ- och familjeomsorg eller äldreomsorg, till exempel boendestöd, hemtjänst, trygghetslarm eller en korttidsplats. Planeringen avslutas med att ni sammanfattar vad ni har kommit överens om och vem som har ansvar för vad.

6. Samordnad individuell plan

I den samordnade planen antecknar personalen kortfattat vad ni kommit fram till under planeringen. Informationen läggs in i det IT-system som används vid in- och utskrivning från sjukhus. Eftersom det är sekretess mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, så kan de inte se varandras fullständiga dokumentation. Om du vill ta del av uppgifter om dig så behöver du kontakta sjukhuset, vårdcentralen, kommunens hälso- och sjukvård respektive kommunens socialtjänstenheter var för sig.

7. Vad händer efter planeringen?

Efter planeringen får du en egen kopia av planen, om du önskar. Nu är det dags att lämna sjukhuset. Du får skriftlig information om vilka biståndsinsatser som du beviljats skickad hem till dig. Du får också broschyrer om kommunens olika insatser och avgifter.

Har du behov av ytterligare stöd och hjälp när du har kommit hem? Ta kontakt med din vårdcentral eller kommun!

Att ansöka om biståndsinsatser

För att kunna få biståndsinsatser, till exempel hemtjänst, boendestöd eller korttidsplats, behöver du göra en ansökan till kommunen. En biståndshandläggare eller socialsekreterare utreder ditt behov och du får ett skriftligt besked där det står om ansökan beviljas eller avslås. Vid ett avslag har du rätt att överklaga beslutet till domstol. Du betalar en avgift till kommunen för dina biståndsinsatser.

Samtycke och regelverk

Vård och omsorg är två viktiga funktioner i samhället, som styrs av olika lagstiftningar. Sjukvård regleras i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänst, till exempel hemtjänst, korttidsplatser, boendestöd och trygghetslarm regleras i socialtjänstlagen, medan exempelvis personlig assistans regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagstiftningen gör att det är sekretess mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten, de har alltså inte tillgång till varandras dokumentation. Vissa uppgifter kan lämnas ut om du som patient samtycker.

Dokumentation och personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som en vårdgivare eller socialtjänsten har registrerat om dig. Uppgifter i din journal får inte förstöras eller raderas av dig eller vårdgivaren, men du har rätt att få inskrivet i journalen om det är något som du tycker är felaktigt eller missvisande. Då görs en så kallad anteckning om det.

Uppgifter om din hälso- och sjukvård som respektive vårdgivare (exempelvis sjukhus, vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård) har upprättat finns i patientjournal. Varje vårdgivare ansvarar för dokumentation och hantering av personuppgifter i sitt verksamhetssystem.

Logga in för att läsa din journal

Uppgifter om dina biståndsinsatser som kommunens socialtjänst har upprättat finns i en personakt, som hanteras av kommunen. Varje socialtjänstenhet ansvarar för dokumentation och hantering av personuppgifter i sina verksamhetssystem.

 

Ovanstående text är hämtad från guiden "För dig som är patient på sjukhus med behov av insatser när du kommer hem", en gemensam patientguide för hela Halland som tagits fram i samverkan med Region Halland och kommunerna i regionen. Syftet med denna guide är att ge patienten och dess anhöriga viktig, likvärdig och lättillgänglig information, oavsett vilken vårdavdelning eller sjukhus som man befinner sig på. Guiden delas ut till de patienter (och/eller till närstående) som behöver samordning av insatser från olika vårdgivare (SIP, samordnad individuell planering) inför utskrivning från slutenvården i Halland.

Läs mer på 1177

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Personuppgifter i vården

Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att du ska få en bra och säker vård.

Patientavgifter i Halland

Här hittar du information om de vanligaste patientavgifterna

Till toppen av sidan