Brukarmedverkan i vård och socialtjänst

Innehållet gäller Halland

I Halland har vården och socialtjänsten beslutat om en gemensam viljeriktning som säger att du som är patient, anhörig eller brukare ska vara med och skapa den vård och det stöd du behöver.

Vad betyder det att vara medskapare?

Att vara medskapare betyder att dina erfarenheter är viktig kunskap och att den ska tas tillvara. När vården eller socialtjänsten fattar beslut ska de ta hänsyn till hur du ser på din situation och det du behöver hjälp med. Dina önskemål om vilken insats och hjälp du behöver ska väga tungt, om inte lagstiftningen säger något annat.

Medskapande ger inflytande för dig som patient, brukare och anhörig. Medskapande betyder att:

  • Ditt inflytande ska vara naturligt när du möter vård och socialtjänst.
  • Du ska bli lyssnad på och det ska tas hänsyn till hur du ser på din situation och det du behöver hjälp med, innan beslut fattas.
  • Du ska få återkoppling om de beslut som fattas och på vilka grunder.
    Vården och socialtjänsten ska efterfråga kunskap om dina behov.
  • Du ska få vård och stöd utifrån dina förutsättningar.
  • Planering och uppföljning ska ske tillsammans med dig och du ska få ta del av resultatet från planeringen och uppflöjningen.

Bemötande och helhetssyn

För att du ska kunna vara delaktig och medskapande är det viktigt att du får ett gott bemötande, att du blir sedd och lyssnad på och att dina behov står i centrum. Du ska få den information du behöver och den ska vara lättillgänglig och anpassad så att du kan ta till dig den.

Föreningar

Här kommer länkar till brukarföreningar i Halland.

Till toppen av sidan