Habilitering

Habiliteringen på Gotland

Innehållet gäller Gotland

Habiliteringen är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård på Gotland med särskild kompetens om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.

Habilitering är till för personer som har

  • intellektuell funktionsnedsättning
  • rörelsenedsättning
  • autism
  • tidigt förvärvad hjärnskada eller ryggmärgsskada

Habiliteringsinsatser

Habiliteringen ger stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter en funktionsnedsättning kan medföra. Insatserna ska bidra till självständighet och delaktighet i samhället. Insatserna kan till exempel bestå av behandling, rådgivning eller utprovning av hjälpmedel.

Habiliteringen ger stöd och behandling i grupp eller individuellt. 
Insatserna vi erbjuder är frivilliga att ta emot.

Att komma till Habiliteringen

För att komma till oss behövs en remiss från annan sjukvårdsenhet eller en egenremiss. Remiss kan skrivas av läkare eller psykolog på t.ex. vårdcentral, Barnhälsovården (BVC), Barn- och ungdomspsykiatrin (bup) eller Elevhälsans medicinska insats (skolan).

Egenremiss
Egenremiss kan fyllas i och skickas in digitalt via våra e-tjänster på 1177.se. Logga in med e-legitimation. Vårdnadshavare kan agera ombud för barn upp till 13 år i e-tjänsterna.

Det går också att fylla en blankett för egenremiss direkt i datorn eller skriva ut den och fylla i den för hand. Skicka den ifyllda egenremissen som brev till adressen som står på blanketten.

Kontakta oss

Kontakta Habiliteringen genom att ringa 0498-26 82 31 eller via våra e-tjänster. Samtliga kontaktuppgifter finns på vårt kontaktkort här på 1177.se.

Vid telefonkontakt med oss ges fem olika alternativ:
Knappval 1 - Avbokning 
Knappval 2 - Vuxenteamet 
Knappval 3 - Barn- & ungdomsteam
Knappval 4 - Vårdgrannar & andra yrkesverksamma
Knappval 5 - Ombokning, journalfrågor, övriga frågor 

Om du följer instruktionerna efter att du gjort knappvalet så får du ungefärlig uppringningstid uppläst för dig i luren, och samtalet avslutas. 

Nybesök och habiliteringsplanering

När vi fått in en remiss eller egenremiss kallar vi till ett nybesök.

Vid nybesöket informerar vi om vilka vi är och vad vi kan hjälpa till med och tillsammans med personen som har behov av stöd och dennes familj/anhöriga gör vi en kartläggning.

I kartläggningen går vi igenom hur vardagen ser ut, vad som fungerar bra och vad man skulle behöva stöd i att förändra.

När kartläggningen är klar gör vi tillsammans med personen som har behov av stöd och dennes familj/anhöriga en planering för habiliteringsinsatser under en bestämd tid, en så kallad habiliteringsplanering.

Personer som fyllt 18 år får själva bestämma om de vill ta med sig anhörig och/eller annan stödperson till möten på Habiliteringen.

Habiliteringens yrkesgrupper

Alla yrkesgrupper på Habiliteringen har olika kunskapsområden. Genom att arbeta tillsammans i team lägger vi samman våra olika kunskaper för att insatserna ska bli allsidiga och samordnade.

Arbetsterapeut: Arbetar med vardagsrutiner och sömn. Förskriver kognitiva och motoriska hjälpmedel.  Det vill säga skriver ut olika hjälpmedel som gör det lättare att klara mer i vardagen. Gör också bedömningar av aktivitet i dagliga livet (ADL).

Kurator:  Ger kunskap om hur funktionsnedsättningen kan påverka vardag och mående. Ger stöd i att hitta strategier för en fungerande vardag. Ger social och ekonomisk information och ger utifrån diagnos stödjande och rådgivande samtal.

Logoped: Gör bedömningar och ger insatser kring språk- och kommunikationssvårigheter och ät- och sväljsvårigheter. Förskriver kommunikationshjälpmedel​.

Sjukgymnast/fysioterapeut: Bedömer motorisk utveckling och fysisk funktion. Ger insatser kring motorisk utveckling, fysisk funktion, kroppskännedom och sömn. Förskriver motoriska hjälpmedel.​

Specialpedagog: Gör pedagogiska kartläggningar och bedömningar. Ger råd till föräldrar och andra personer i barnets/ungdomens närmiljö i frågor som rör lek och lärande, samspel och kommunikation.

Psykolog: Ger kunskap om hur funktionsnedsättningen påverkar vardag, mående och utveckling. Ger stöd i att hitta strategier för att hantera svårigheter i vardagen. Gör kompletterande utredning.

Till toppen av sidan