Lagar och bestämmelser

Rättigheter för patient inom psykiatrin

Innehållet gäller Dalarna

Patientlagen

Från 1 januari 2015 gäller en ny lag, patientlagen. I lagen beskrivs bland annat vilken information du som patient ska få om din vård och om dina möjligheten att välja vård.

Förstå och vara delaktig

Informationen du får om din vård ska vara begriplig och kan ges muntligt, skriftligt eller via tolk, beroende på din situation och dina förutsättningar. Det är viktigt för att du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård. När du förstår vilka alternativ och möjligheter du har kan du ge ditt samtycke eller på annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig. Vid akuta situationer, om du till exempel är medvetslös och inte kan ge ditt samtycke, får du ändå den vård som du behöver.

Du kan också välja att säga nej till den vård du erbjuds. Även om du har gett din tillåtelse till en viss vård kan du ändra dig. Barn ska också ha möjligheten att uttrycka sin åsikt. Är barnet litet kan det ske tillsammans med barnets vårdnadshavare, men ju äldre barnet är desto viktigare är det att få vara delaktig i sin vård.

Vad kan informationen handla om?

Efter utförd bedömning ska du få information om:

 • Ditt hälsotillstånd
 • Vilka metoder som finns för undersökning,vård och behandling
 • Vilka hjälpmedel som finns
 • När du kan förvänta dig att få vård
 • Vad behandlingen och vården förväntasresultera i
 • Vilka risker för komplikationer och biverkningarsom finns
 • Hur eftervården, som du kan behöva kan/ska gå till

Ibland kan det vara dina närstående som behöver få information om din vård. På grund av tystnadsplikt kan närstående bara bli informerade om du själv är med vid besöket eller har gett ditt samtycke.

Hur får man kontakt med den psykiatriska öppenvården?

I Region Dalarna kan man göra en egen vårdbegäran till psykiatrisk specialistnivån genom att ringa till lämplig psykiatrisk mottagning eller via 1177.se. Du kan också få remiss till psykiatrisk specialistnivå via primärvård, annan hälso- och sjukvård eller elevhälsa.

Valfrihet i vården

Du kan även söka öppen psykiatrisk vård i annan region för att få en medicinsk bedömning. Vid varje vårdkontakt ska det göras en medicinsk bedömning. Bedömningen kan leda till ett vårderbjudande, ett egenvårdsråd eller en hänvisning till annan vårdnivå. Rätten att fritt söka öppen vård innebär således rätt till en medicinsk bedömning – men inte till viss vård.

Efter att en bedömning har gjorts och du som patient fått ett vårderbjudande kan du också välja var du ska få din vård. Du som patient kan fritt söka öppenvård i hela Sverige, vilket innebär vårdcentral eller en öppen specialistmottagning som drivs av offentliga vårdgivare eller av privata vårdgivare som har avtal med någon region. Öppenvård kallas all vård när du inte blir inlagd. Vid fritt vårdval får du som patient själv betala alla merkostnader såsom resor m.m.

Valfrihetsvård omfattar även psykiatriska och psykologiska utredningar om det finns en medicinsk bedömning att en sådan ska genomföras.

Om du använder dig av rätten till det fria vårdvalet och själv vänder dig direkt till en annan region, behöver du veta vilken enhet som ansvarar för motsvarande medicinska bedömningar. Du måste själv ta reda på om det finns särskilda remissregler vid den mottagning dit du vill komma.

Remiss

Region Dalarna kan förmedla remiss till annan region eller privat vårdgivare med avtal med annan region, förutsatt att en medicinsk bedömning är gjord, i Region Dalarna, eller i annan region. I Region Dalarna görs den medicinska bedömningen av psykiatrisk öppenvård.

När valfrihet i vård inte är tillämplig

Det finns situationer där valfrihet i vården inte kan medges av olika skäl.

 • I de fall när vården bedrivs enligt öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) eller öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).
 • Om vården kräver speciella samarbetsavtalmed andra vårdgivare, t.ex. högspecialiserad vård eller om vården är i lag specialreglerad.
 • För öppen psykiatrisk vård som ges i kombination med slutenvård eller dagvård krävs först ett godkännande från psykiatriska öppenvården i Region Dalarna.
 • Psykiatrisk vård som även innefattar kommunala insatser, där vårdplanering skett enligt särskilda överenskommelser och innehåller gemensamma insatser mellan huvudmän. Ofta regleras de gemensamma insatserna i en SIP-överenskommelse (Särskild Individuell Plan).

Vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att man som patient ska få vård inom en viss tid och vårdgarantin gäller endast inom din hemregion. Garantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen.

Medicinska bedömningar omfattas av vårdgarantin och besök till den specialiserade vården ska erbjudas inom 90 dagar för bedömning. Om den medicinska bedömningen inte kan erbjudas inom 90 dagar skall du erbjudas besök hos annan vårdgivare som regionen utser. Om den medicinska bedömningen leder fram till att du ska erbjudas fortsatt medicinsk bedömning/utredning omfattas den fortsatta bedömningen/utredningen inte av hemregionens vårdgaranti.

Den som bedömts behöva en behandling ska erbjudas den inom ytterligare 90 dagar. Om bedömd behandling inte kan erbjudas inom 90 dagar skall du erbjudas behandling hos annan vårdgivare som regionen utser.

Då vårdgarantin tillämpas står regionen för alla merkostnader såsom resor m.m.

Information om väntetider

För väntetider i Dalarna, kontakta Vårdlots Dalarna:
Telefon: 023-49 03 00
Epost: Vardlots.Dalarna@ltdalarna.se
Vi finns också i 1177 e-tjänster.

Väntetider till mottagningar och behandlingar i hela landet

 

Patientnämnden

I varje region finns en patientnämnd som ska hjälpa dig om du inte känner dig delaktig eller på annat sätt inte är nöjd med vården. Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också göra en anmälan till Patientnämnden i Dalarna.

Mer information

Om du inte är nöjd med vården

Till toppen av sidan