Lagar och bestämmelser

Bemötande och val av behandlare

Innehållet gäller Dalarna

Enligt den etiska principen om människors lika värde har du rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller funktionshinder. Det gäller både om du är patient eller närstående. I lika hög grad gäller det omvända att patienter och närstående visar vårdpersonalen respekt.

Val av behandlare

Personalen ska så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samråd med dig. Det sker utifrån medicinska behov och med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Ditt medicinska tillstånd avgör vilka medarbetare som ska behandla dig.

Som patient kan du framföra önskemål om att få träffa en viss läkare eller annan vårdpersonal. Vården kan emellertid inte vara organiserad så att alla önskemål om behandlarens egenskaper kan tillgodoses. Du har till exempel inte rätt att ställa krav på att bli behandlad av personal av ett visst kön, etniskt ursprung, trosuppfattning eller liknande. Däremot kan du alltid tacka nej till vården som erbjuds och kontakta någon annan vårdgivare som bättre motsvarar dina önskemål. Om du ställer diskriminerande krav eller på ett kränkande eller diskriminerade sätt nekar behandling av viss personal anses du tacka nej till erbjuden vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Dina rättigheter i vården

Du har rätt att påverka din vård. Här finns samlad information om vad patientlagen säger.

Till toppen av sidan