Lagar och bestämmelser

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Vårdgarantin styr inte om du ska få vård eller vilken vård du ska få. Vård ges först till den som har störst behov av vård.

Vårdgarantin styr så att du får den vård som vårdpersonalen tycker att du ska få inom viss tid.

En kortare version av den här texten finns även på lätt svenska.

Blekinge

För att Region Blekinge ska kunna erbjuda korta väntetider i vården kan du som patient hjälpa till med att:

 • komma på bokat besök eller behandling.
 • höra av dig i god tid om du inte kan komma på din bokade tid.
 • tacka ja till det erbjudande du fått om vård hos annan vårdgivare i landet med kortare väntetid.
 • vara beredd på att vid besöket kunna boka in tider för din eventuella fortsatta vård.

Den nationella vårdgarantin

Blekinge

Du som söker vård kan förutom att kontakta vårdcentralen alltid ringa sjukvårdsrådgivningen, 1177 på telefon eller använda appen Din vård Region Blekinge.

Detta gäller enligt den nationella vårdgarantin:

Kontakt med primärvården samma dag

Samma dag som du söker vård ska du få kontakt med den vårdcentral som du har valt att tillhöra. Att välja en vårdcentral kallas att vara listad på en vårdcentral. Kontakten kan ske till exempel genom ett telefonsamtal, ett besök eller ett videosamtal.

Vårdgarantin gäller även på mottagningar inom primärvården där du inte kan lista dig.

Vad är primärvård?

I det som i vården kallas primärvård ingår till exempel vårdcentraler, ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler.

Medicinsk bedömning av en legitimerad vårdpersonal inom tre dagar

Du ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Det ska ske inom högst tre dagar. Den medicinska bedömningen kan göras vid ett besök eller genom till exempel ett videosamtal.

Den vårdpersonal som du först har kontakt med avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Vårdgarantin gäller även på mottagningar inom primärvården där du inte kan lista dig.

Besök på en specialistmottagning inom 90 dagar

Den mottagning inom primärvården som gör bedömningen skickar en remiss till en specialistmottagning. Där görs en bedömning av vilket behov du har och hur du kan få hjälp. Om specialistmottagningen erbjuder ett besök ska det ske inom 90 dagar.

Till vissa specialistmottagningar kan du söka själv, utan remiss. Då gäller samma tidsgräns.

Ibland kan specialistmottagningen i stället välja att hänvisa dig till någon annan vårdmottagning. Du kan också få råd om vad du kan göra själv för att lindra dina besvär.

Behandling påbörjad inom 90 dagar

Du ska få tid för behandling inom 90 dagar, räknat från det att vårdpersonalen tillsammans med dig beslutade om behandlingen. En behandling kan till exempel vara en operation.

Andra tidsgränser

Regionerna kan ha andra tidsgränser än vad som gäller enligt den nationella vårdgarantin. Tidsgränserna kan vara kortare. De kan inte vara längre.

Blekinge

Om du har sökt vård med egen vårdbegäran gäller väntetiden från den dag din vårdbegäran har kommit in till den specialiserade vården.

Förstärkt vårdgaranti för barn- och ungdomspsykiatri

För barn- och ungdomspsykiatrin finns sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti. Det innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på ett första besök och bedömning, samt inte längre än ytterligare 30 dagar på en fördjupad utredning eller behandling. 

Person pratar med vårdpersonal på en vårdmottagning. Fotografi.
Du ska få information om vårdgarantin. Du ska också få veta hur dina beslut påverkar hur länge du kan få vänta på vård.

Vad händer om jag inte får vård inom vårdgarantin?

Om din mottagning inte kan ge dig vård inom tidsgränserna för vårdgarantin, ska du erbjudas vård på en annan mottagning. Den nya mottagningen kan finnas i din egen region, eller i en annan. Du kan inte välja vilken mottagning du ska hänvisas till om du vill använda dig av vårdgarantin.

Du kan tacka nej till erbjudandet om vård på en annan mottagning. Då avstår du från vårdgarantin. Det kan göra att du får vänta längre på vård.

Kontakta mottagningen där du väntar på vård om du ångrar dig och vill ha vård på en annan mottagning. Då börjar vårdgarantin räknas på nytt från det datum du meddelade att du ändrade dig.

Du kan få ersättning för de extra kostnader du kan få om du blir hänvisad till en annan mottagning. Det gäller till exempel vissa resor. Kontakta din region för att få veta vad som gäller för dig.  

Du ska få information om vårdgarantin

Fråga om vårdgarantin på mottagningen där du väntar på att få vård. Du ska få information om hur vårdgarantin fungerar och vilka följder det kan bli för dig beroende på vilka val du gör.

I vissa regioner finns det också ett väntetidskansli eller liknande som du kan kontakta.

Vårdgarantin gäller bara i din region

Vårdgarantin gäller bara i den region där du är folkbokförd. Du måste också vara listad på vårdcentralen där du söker vård för att vårdgarantin ska gälla. 

Du som väljer att söka vård i en annan region är inte garanterad att få vård inom någon bestämd tid. Det som avgör hur fort du ska få vård är ditt behov av vård. Den person som har störst behov får vård först, oavsett var personen är folkbokförd.

Några regioner har särskilda överenskommelser. Det gör att vårdgarantin kan gälla även i andra regioner än där du bor. Fråga vårdpersonalen för att få veta om det är så i din region.

Blekinge

Erbjudande om vård hos annan vårdgivare

Om du får erbjudande om vård hos en annan vårdgivare:

 • kan det innebära att vården ges utanför Region Blekinge.
 • innebär det inte några extra kostnader för dig. Det enda du behöver betala är den patientavgift som gäller i regionen du får vård i.
 • gäller högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort
 • ingår ersättning för sjukresa förutom en egenavgift.

Om du väljer att tacka nej till den vård som du har erbjudits hos annan vårdgivare innebär det att du tackar nej till vårdgarantin. Du står fortfarande kvar i vårdkön hos Region Blekinge. Väntetiden kan då bli längre än vårdgarantins gräns om 90 dagar. 

Om du tackar nej till erbjuden tid

Du har rätt att boka om din tid en gång. Om du har uteblivit två gånger från bokat besök eller behandling avbokas du från väntelistan och eventuell remiss återsänds till din läkare. Du får vid behov söka vård igen för att få en ny bedömning.

När gäller inte vårdgarantin?

Vårdgarantin gäller inte för exempelvis följande situationer:

 • Vårdgarantin gäller inte för återbesök.
 • Vårdgarantin gäller inte om du av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser.
 • Vårdgarantin gäller inte för medicinsk service, till exempel laboratorieundersökningar.
 • Vårdgarantin gäller inte för utredningar och undersökningar som till exempel röntgen, provtagningar och tester.
 • Vårdgarantin gäller inte när du ska få ett hjälpmedel, med undantag för utprovning av hörapparater.
 • Vårdgarantin gäller inte om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.
 • Vårdgarantin gäller inte för tandvård, men det finns en del undantag. Det kan till exempel vara tandvård som ingår som en del av en behandling av en sjukdom. Fråga vårdgivaren om du är osäker på om vårdgarantin gäller.
Blekinge
 • Om du tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet.
 • Vid utredningar och undersökningar, med undantag för utredning och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin.  
 • Om du vill ha en ny medicinsk bedömning av annan vårdgivare.
 • Behandlingar inom primärvården. 

Väntetider i vården

Det finns en nationell webbplats för uppföljning av vårdgaranti och väntetider. På webbplatsen kan du se väntetiderna inom alla regioner i Sverige.

Blekinge

Om du inte har erbjudits vård inom vårdgarantins tidsgräns

Om du inte erbjudits vård inom vårdgarantins tidsgräns ska du i första hand kontakta mottagningen som du ska få behandling på. 

 

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Till toppen av sidan