Vård i slutet av livet

Helhetssyn präglar vården på hospice

Innehållet gäller Västra Götaland

När en person har en fortskridande obotlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede, kan hospice vara ett vårdalternativ. Här erbjuds palliativ vård som tar hänsyn till hela människan och dennes behov. Och då handlar det inte bara om medicinsk vård.

Personalen på ett hospice har en fördjupad kompetens inom palliativ vård och kan erbjuda flera alternativ till symtomlindring. Vården utförs av ett team som innehåller flera yrkesgrupper.

Det är Enheten för avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har det medicinska ansvaret för de tre hospice som finns i Göteborg. Det finns också ett hospice i Lidköping.

Patienterna har ofta komplexa symtom

Det huvudsakliga målet för vården på hospice är att lindra svåra symtom och verka för en värdig sista tid i livet för patienten. Den som skrivs in på hospice får en medicinsk bedömning, där en kartläggning sker av symtom. En plan utformas för hur symtomlindring kan ske, exempelvis mot smärta, ångest, illamående, andningsbesvär, trötthet, förvirring med mera. Patienten kan ha flera sjukdomar med symtom och vara i behov av hjälp med omvårdnad dygnet runt. I vissa fall är det anhöriga som inte längre orkar eller kan medverka i vården.

Viktigt att stötta närstående

De hospice som finns i Västra Götaland arbetar med en helhetssyn på människan och försöker på bästa sätt lindra symtomen utifrån fysiska, psykosociala och andliga behov. Många svårt sjuka vill också få en möjlighet att samtala om livet och döden.

En viktig del av vård och omhändertagande på hospice är att även närstående får stöd. Personalen försöker också underlätta för patienten att umgås med sina närstående. Barn som närstående, oavsett ålder, är välkomna på hospice.

Patienten i fokus - inte sjukdomen

En stor hänsyn tas till individuella önskemål, självbestämmande, personlig integritet och patientens värdighet. Som patient får man vara delaktig i vården på sina egna villkor. Det är individen som är i centrum. Personalen ser de boende som gäster och inte som patienter. Det finns en tillåtande inställning till olika slags önskemål, det går till exempel bra att dricka alkohol eller ha djur på besök.

Miljön på ett hospice är mer hemlik än på en vanlig vårdavdelning. Balkonger och uteplatser är gjorda för rullstolsburna och ofta kan man även ta ut en säng.

Volontärer kompletterar arbetsteamet

Hospice är bemannat med sjuksköterskor och undersköterskor 24 timmar om dygnet. Läkare kommer på ronder och finns annan tid på dygnet tillgänglig på telefon.  I teamet ingår även fysioterapeut, arbetsterapeut och själavårdande personal. En kurator kan hjälpa till med myndighetskontakter och ge samtalsstöd. Något som är speciellt med hospice är de volontärer som jobbar där frivilligt. De hjälper till för att öka trivseln på boendet.

Ansökan till hospice

Hospice Göteborg är en samordningsfunktion inom Göteborgs stad, som avgör om hospicevård ska beviljas. Om du bor i Göteborg skickar du en egen ansökan och ett medicinskt underlag där en läkare beskriver dina behov, tillstånd och symtom.

Bor du utanför Göteborg behöver du även ett godkännande från en biståndshandläggare som visar att den egna hemkommunen betalar vården.

Hospice Gabriel är det enda som ligger utanför Göteborg. Det har avtal med Västra Götalandsregionen och Lidköpings kommun. Patienterna remitteras till Hospice Gabriel där personalen själv behandlar ansökan.

Vilande ansökan

En person som är osäker på om det kommer att fungera hemma mot slutet av livet, eller om hen inte vill dö i sin bostad, kan skriva en vilande ansökan till hospice. Blir hemsituationen ohållbar på grund av exempelvis svåra symtom, kan ansökan aktiveras. Plats på hospice ges så snabbt det är möjligt.

Hospice för barn

Det finns idag ett enda hospice i Sverige som har barn som målgrupp: Lilla Erstagården i Stockholm. I Västra Götaland får barn palliativ vård där de är inskrivna, till exempel på en barncancerklinik, eller i hemmet. Vården utförs – med stöd av läkare från barnklinik – av hemsjukvårdens sjuksköterskor eller sjuksköterskor från ett specialiserat palliativt team.

Film: Stöd till dig som är närstående till någon som är obotligt sjuk

Till toppen av sidan