እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ምኽሪ ኮቪድ-19 ንዘለካ

Råd till dig som har covid-19 - tigrinska

ንዓኻ ሕማም ኮቪድ-19 ሒዙካ ዘሎ ዝምልከት ምኽሪ እንሆ። እዚ ምኽሪ ነዓኻ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ዘየድልየካ ኣብ ገዛ ክትከውን ትኽእል ዝምልከት እዩ። ሕማምካ እንተ ገዲዱካ ምስ ሕክምና ርክብ ግበር።

ኣብዚ ብዝያዳ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኮቪድ-19 ከም ዘለካ ኾይኑ እንተ ተሰሚዑካ መርመራ ግደፍ   መርመራን ቅምሶን ሓደ እዩ።

ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

Läs texten på svenska här.

To the top of the page