ትግርኛ/Tigrinska

ምክንኻን ቈልዓ

Att ta hand om barn - tigrinska

Content - ምክንኻን ቈልዓ

Visa innehåll som:
ንሓደጋ ሃንደበታዊ ሞት ዕሸል ብኸምዚ ኣገባብ ትቕንስSå minskar du risken för plötslig spädbarnsdöd - tigrinska

ሃንደበታዊ ሞት ዕሸል፡ እቲ ህጻን ምስትንፋስ የቋርጽን ይመዉትን ማለት ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ እዋን ድቃስ የጋጥም። ግን ኣዚዩ ብዙሕ ዘይልሙድ እዩ። ነዚ ሓደጋ ንምቕናስ እቲ ኣዚዩ ኣገዳሲ ዝኾነ፡ እቲ ህጻን ብሕቖኡ ክድቅስ ከሎ እዩ።

መደብ ክታበት ንቈልዑ Vaccinationsprogrammet för barn - tigrinska

ኵሎም ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ቈልዑ ጸረ ዓሰርተ ክልተ ሕማማት ክታበት ክወስዱ ዕድል ይወሃቦም። እዚ፡ እቲ ቈልዓ ብኸቢድ ንኸይሓምም ንምክልኻል እዩ። እቶም ክታበታት ካብ ክፍሊት ብናጻ እዮም ዝወሃቡ።

ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ፡ በቨሰ (Barnavårdscentralen, BVC)Barnavårdscentralen, BVC - tigrinska

እዚ ጽሑፍ ንደቂ-ተባዕትዮን ደቀንስትዮን ይምልከት። ማእከል ክንክን ጥዕና ቈልዑ ክሳብ ሽዱሽተ ዓመት ንዝዕድሚኦም ቈልዑ ዘገልግል ክሊኒክ እዩ። ኣብኡ እቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ ቈልዓ ጥዕናን ዕብየትን ከመይ ከም ዘሎ ይምርምሩ። ብዛዕባ ኩሉ ንቈልዑን ወላዲ ምዃንን ዝምልከት ሕቶታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

To the top of the page