ጥን

እቶም ነንበይኖም መድረኻት-ሕርሲ

Förlossningens olika faser - tigrinjaThe content concerns Östergötland

ቆልዓ ኣብ ውሽጢ ማሕጸን’ዩ ዘሎ፥ ብኸፋት ናይ ብልዕቲ ኣቢሉ ድማ ኪውለድ’ዩ። ኣብቲ ታሕተዋይ ሸነኽ ናይቲ ማህጸን፥ “መውጽኢ-ካናለ” ዚመስል፥ “ክሳድ-ማህጸን” (livmodertappen) ዚስመ ኣቀራርጻ ዘሎዎ እዩ። እዚ ካናለ እዚ፡ ክሳብ ኣፍ ናይ ብልዕቲ፡ ንታሕቲ ገጹ ዚቕጽል’ዩ። ኣብ መፈጸምታ ናይቲ ጥንሲ ድማ፥ እዚ “ካናለ-ማህጸን’ዚ” ኪልስልስ ይጅምር። ሽዑ ድማ፡ ካብቲ ናይ ቅድም ዝበዝሐ ናይ “ምፍሳስ” ነገራት፥ ኪርኣየኪ ይኽእል’ዩ። ካልእ ሓደ ሓፊስ “ለጎግታ” ውን ኪወጽእ ይኽእል’ዩ። ገለ እዋናት፡ እዚ “ለጎግታ’ዚ” “መወተፊ-ለጎግታ” ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ’ዩ። ነዚ “መወተፍታ-ለጎግታ’ዚ” ከም ዘሎወን፥ ኵለን ጥንሷት ኣይኰነን ዚዕዘብኦ።

Läs texten på svenska

እምበኣር እቲ ሕጻን መታን ምውጻእ ኪኽእል፥ እዚ “ካናለ-ማህጸን’ዚ” ኪኽፈት የድልዮ። ኣብታ እቲ ሕጻን ዚወጸላ ጊዜ፥ እቲ “ካናለ-ማህጸን” ይሓጽርን (ይስብሰብ) ይጸፍሕን። ብድሕሪ ናይቲ “ካናለ-ማህጸን” ምኽፋቱ፥ እታ እቲ ሕጻን ብብልዕቲ ጌሩ ዚወጸላ ነዃል፥ ናታ “ሰንጣቒ-ግፍሓት”፡ 10 ሰ/ሜ ኣቢሉ’ዩ ዚኸውን። እዚ “ካናለ-ማህጸን”(Livmodertappen) “ክሳድ-ማህጸን” (livmoderhals) ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ’ዩ።

መድረኽ “ድጉል-ሕርሲ” - Latensfasen

እቲ ቀዳማይ መድረኽ ናይ ሕርሲ፡ “ድጉል-ሕርሲ” (latensfasen) ተባሂሉ ዚጽዋዕ’ዩ። ኣብዚ ናይ “ድጉል-ሕርሲ” መድረኽ፥ እቲ ኣካልትኪ፡ ነቲ ቆልዓ መታን ኪውለድ፡ ነቲ ንጡፍ ዝዀነ ናይ ሕርሲ-መድረኽ ምድልዋት ዚገብረሉ እዋን’ዩ። እዚ ናይ ”ድጉል-ሕርሲ”􀎎መድረኽ፥ ክሳብ 20 ሰዓታት ኣቢሉ ዚጸንሕ መድረኽ’ዩ። ገለ እዋናት ካብኡ ዝነውሐ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

እቲ ልሙድ ነገር፡ እቲ “እዋን-ሕርሲ” ብቅልውላው’ዩ (ብምቕንዛው) ዚብገስ። እዚ ቃንዛታት’ዚ፡ እቲ ማህጸን ክጭበጥ ኪጅምር ከሎ ዘጋጥም’ዩ። እቶም ኣብ ጊዜ “ድጉል-ሕርሲ” ዘጋጥሙ ቃንዛታት፥ እቲ ሕጻን ንኺውለድ ነቲ ማህጸን ዚገብሩሉ ምድላው እዩ። እዞም ቃንዛታት’ዚኦም፡ እቲ ቆልዓ መታን ኪወጽእ፥ ነቲ “ካናለ-ማህጸን”፡ ከም ዚልስልስን፡ ከም ዚሓጽርን፡ ከም ዚኽፈትን ዚገብርዎ እዮም።

ኣብቲ ናይ መጀመርታ ጊዜ፥ እቲ ቃንዛታት ከም ናይ ”ወርሓዊ-ደም” ምምጻእ ዚመስል ስምዒት’ዩ ዘሎዎ። ኣመጻጽኦም ውን፡ ምዱብ ናይ ጊዜ ንውሓት የብሎምን። ገለ እዋን፡ ክሳብ’ቲ ናይ ምጭባጥ-ቃንዛ ዚመጽኪ፥ ነዊሕ ኪጽንሕ ይኽእል’ዩ።

እቲ ናይ ሕርሲ መስርሕ፡ ኣብ ብልዕትኺ ብቑሩብ ናይ ደም ምፍሳስ ውን ኪጅምር ይኽእል’ዩ። እዚ፡ ”መመላኸቲ-ደም” ተባሂሉ ውን ይጽዋዕ’ዩ።

ብህድኣት ክትቅበልዮ ፈትኒ

ኣብቲ መድረኽ ናይ “ድጉል-ሕርሲ”፥ ብዙሕ ጊዜ ንነገራት ብህድኣት እናሰዓብካዮ፥ ኣብ ገዛኻ ኢኻ ትጸንሕ። ነፍስኺ ክተዛንይዮን፡ ሓይልኺ ውን ክትቁጥብን ምፍታን ጽቡቕ ነገር’ዩ። ዘድልየኪ እንተ ዀይኑ፥ “ፈውሲ-ቓንዛ” (paracetamol) መድሃኒት ክትወስዲ ውን ትኽእሊ ኢኺ። ናይ ሙቐት “ማሳጅ” (ምድራዝ=massage) ምግባር፥ ነቲ ቓንዛ ንምህዳእ ይሕግዝ’ዩ።

እዚ ”መድረኽ’ዚ” ሕይል ኢሉ’ዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ ዳርጋ ቀጻሊ ዝዀነ መጠነኛ ቃንዛ ስለ ዘሎኪ እዩ።

ምስ ”መዋለዲ-ክፍሊ ሕክምና” ርክብ ምግባር

ኣብቲ ናይ ”ድጉል-ሕርሲ” መድረኽ፥ ሽዑ ምስቶም ናይ “መዋለዲ ክፍሊ-ሕክምና” ርክብ ምግባር፡ ሰዓቱ ኣኺሉ ኣሎ ማለት’ዩ። ንሳቶም ድማ ሽዑ፡ ነቲ ናትኪ ምምጻእ ምድላው ኪገብሩ’ዮም። ዘድልየኪ እንተ ዀይኑ ውን ምኽሪን ሓበሬታን ኪህቡኺ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ናይ ”ድጉል-ሕርሲ” መድረኽ፡ ሓደ ለይትን-መዓልትን እንተ ደኣ ደንጕዩ፥ ናብቲ “መዋለዲ-ክፍሊ ሕክምና” ምምጻእ ከድልየኪ ይኽእል’ዩ። ኣብኡ ምስ መጻእኪ ድማ፥ ነቲ ቃንዛኺ ዘህድእ ኣፋውስ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ። እዚ ድማ፡ መታን እቲ ኣካላትኪ ኣዕሪፉ ኪጸንሕን፥ ቅድሚ’ቲ ንጡፍ ናይ ሕርሲ መድረኽ ምጅማሩ ድማ መታን ከይትሕለሊን ኪሕግዘኪ ይኽእል’ዩ።

ገለ እዋናት፡ ነቲ ናይ ሕርሲ መስርሕ ባዕልኻ ምብግጋሱ ዘድልየሉ ኩነታት ኣሎ’ዩ። እታ “ኣዋላዲት-ነርስ”፡ ነቲ ማህጸን ኣንኲላ ነቲ ማይ ከም ዚፈስስ ክትገብሮ ትኽእል’ያ። ምናልባት ነቲ ቅልውላው ዘበራትዖ ነጠባጣብ ውን ክወሃበኪ ይኽእል’ዩ።

ገለ እዋን፡ እቲ ሕርሲ ብማይ ምፍሳስ ወይ ብብርቱዕ ቃንዛ ይጅምር’ዩ

ገለ እዋናት፡ ነቲ ናይ ”ድጉል-ሕርሲ” መድረኽ ኣጸቢቕኪ ከይተስውዕልሉ ትኽእሊ’ኺ። ሽዑ ድማ እቲ “ቅልውላው” ብቐጥታ ብብርቱዕ ቃንዛ ጀሚሩ፥ ንስኺ ናብቲ “መዋለዲ ክፍሊ ሕክምና” ክሳብ ትመጽኢ፥ እቲ ማሕጸን ድሮ ብዙሕ ሴ/ሜ ተኸፊቱ ኣሎ ማለት’ዩ።

ገለ ዓይነት ሕርሲታት፡ እቲ ማህጸን ተቐዲዱ፡ በቲ ብልዕትኺ፡ ብናይ ”ማይ-ማህጸን” ምፍሳስ ይጅምር።

እቲ “መድረኽ-ምኽፋት” - Öppningsskedet

ብድሕሪ’ቲ መድረኽ ናይ ”ድጉል-ሕርሲ”፥ እቲ ”መድረኽ-ምኽፋት’ዩ” ስዒቡ ይመጽእ። ሽዑ ድማ እቲ ቆልዓ፡ ካብቲ ማህጸን ብብልዕቲ ጌሩ ንኺወጽእ፥ እቲ “ክሳድ-ማህጸን” ከም ዚኽፈት ይኸውን። ኣብታ ናይ ማህጸን ምኽፋት መድረኽ፥ እቲ ምቕንዛው (ቅልውላዋት) ዝሓየለ’ዩ። ዝነውሐን፡ እቲ ኣመጻጽእኡ ውን፡ ብዚያዳ ምዱብ-ተደጋጋምነት ዘሎዎ ይኸውን። ሽዑ፡ ናብቲ “መዋለዲ-ክፍሊ ሕክምና” ምምጻእ ጽቡቕ’ዩ። ኣብኡ ምስ መጻእኪ ድማ፡ ነቲ ቃንዛ ንምሕካሙ ሓገዝ ክትረኽቢ ኢኺ። ገለ እዋናት፡ ነቲ ናብ “መዋለዲ ክፍሊ ሕክምና” እትመጽእሉ ልክዕ ሰዓት ንምግማጋም የሸግር’ዩ። ንስኺ ግን ኵሉ ጊዜ፥ ናብቲ “መዋለዲ-ክፍሊ ሕክምና” ደዊልኪ፡ ምኽሪ ክትሓቲ ትኽእሊ ኢኺ።

ንበኳር ወላዲት መብዛሕትኡ እዋን ጊዜ ይወስድ’ዩ

ንመጀመርታ ጊዜ ብብልዕትኺ ትወልዲ ምስ ትህልዊ፥ እቲ ምኽፋት ናይቲ ”ክሳድ-ማህጸን”፥ ኣብ ሰዓት ፍርቂ ሴ/ሜ ኣቢሉ’ዩ ዚኸውን። ግንከ ካብኡ ንንዮ ኪድንጒ ወይ ኪቕልጥፍ ውን ይኽእል’ዩ። ቅድሚ ሕጂ ዝወለድኪ ኣደ ምስ ትዀኒ፥ እቲ “ክሳድ-ማህጸን” ቅልጥፍ ኢሉ’ዩ ዚኽፈት፥ ምናልባት ሓደ ሴ/ሜ ኣብ ሰዓት ኪኸውን ይኽእል።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ”መድረኽ-ምኽፋት”፥ ርእሲ ናይቲ ሕጻን፡ ናብ ሓደ “ስፒናዬ” (spinae) ዚበሃል ቦታ ናይቲ ጎሎ ይሓልፍ። ኣብዚ “ስፒናዬ” እዚ፡ እቲ ርእሲ ናይቲ ሕጻን ንኽሓልፍ ጸቢብ እዩ። ስለዚ ድማ ብወገን ድሕሪት ናይቲ ‘ዓጽሚ-ጎሎ”፥ መጽቀጥቲ ኪስምዓኪ ይኽእል’ዩ። ናይ ተምላስ ዕግርግር ውን ኪስምዓኪ ይኽእል’ዩ። ገለ ዝሓርሳ ኣንስቲ ውን የምልሰን እዩ።

ብድሕሪ’ቲ ”ስፒናዬ”፡ እቲ ሕጻን ናብ ታሕቲ ገጹ፥ “ብታሕተይ-ጎሎ” ጌሩ ኪሓልፍ ኣሎዎ። ኣብዚ ድማ፡ ክሳብ’ቲ ዚመጽእ “መድረኽ-ሕርሲ” ሰዓቱ ዚበጽሕ፥ ተወሳኺ ቃንዛታት ይገብር’ዩ።

”መድረኽ-ምድፋእ” - ኢሕታ - Utdrivningsskedet – att krysta

እቲ ናይ መወዳእታ መስርሕ ናይቲ ሕርሲ፥ ናይ ”ምድፋእ-መድረኽ” ተባሂሉ’ዩ ዚጽዋዕ። ሽዑ እቲ ሕጻን፡ ክሳብ ታሕታዋይ ጎሎ ሓሊፉ ስለ ዘሎ፥ ኢሕ ኢልኪ ነቲ ቆልዓ ብብልዕትኺ ንምውጻእ፥ ሰዓቱ ኣኺሉ ኣሎ ማለት’ዩ። ኣብቲ ጊዜ’ቲ፡ ነቲ ሕጻን ኢሕ ኢልኪ ደፊእኪ ናይ ምውጽኡ ስምዒት ኪመጸኪ’ዩ። ኣብቲ ጊዜ እቲ፡ እቲ ቃንዛ ኪስምዓኪ ከሎ፥ “ቀልቀል” ከም ዚመጸኪ ኮይኑ ኪስምዓኪ ይኽእል’ዩ።

ገለ ኣብ ሕርሲ ዘሎዋ ኣንስቲ፥ ገና እቲ ሕጻን ዚኣክል ከይሓለፈ (ንምውጻእ ከይተዳለወ) ኸሎ፥ እቲ ናይ ምድፋእ ”ኢሕታ” ስምዒት ኪመጸን ዚኽእል ኣሎዋ’የን። ከምኡ ምስ ዘጋጥም፡ እታ “ኣዋላዲት-ነርስ”፥ ጊዚኡ ከም ዘይኣኸለ ሓበሬታ ክትህበኪ እያ። ሽዑ ድማ፡ ኢሕ ኢልኪ ከይደፋእኪ፡ ነቲ ስምዒት ናይ ኢሕታ፡ ብምትንፋስ ጥራይ ከም ትሰግርዮ ፈትኒ። ከመይ ክትገብሪ ከም ዘሎኪ፥ እታ “ኣዋላዲት-ነርስ” ክትሕግዘኪ’ያ።

በኳር እንተ ደኣ ዄንኪ፡ እቲ ብብልዕልትኺ ቆልዓ ምውላድ፥ ክሳብ እቲ ቆልዓ ተደፊኡ ዚወጽእ፥ ናይ ሓደ ሰዓት ዚኸውን ናይ ኢሕታ ጊዜ ኪህልወኪ እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ጊዜ ኪወስድ ውን ይኽእል’ዩ። ቅድሚ ሕጂ ወሊድኪ እንተ ዄንኪ፥ ካብ 30 ደቓይቕ ንላዕሊ ኢሕ ክትብሊ ኣየድልየክ’ዩ።

”ኢሕ” ክትብሊ ከሎኺ፡ ነቲ ቆልዓ ኣብ ዝቐልጠፈ ጊዜ ደፊእኪ ናይ ምውጻእ ስምዒት ኪመጸኪ ይኽእል’ዩ። ብዙሕ እዋን ግን፡ ቁሩብ ጊዜ እንተ ቐጸለ ጽቡቕ እዩ። ምኽንያቱ ድማ፡ እቲ ናይ ብልዕትኺ ምኽፋት ዚኣክል ንኺምጠጥ ዕድል ንኺረክብ ብማለት’ዩ። ከምኡ ምስ ዚኸውን ድማ፥ ነቲ ኣብ ብልዒት ከጋጥም ዚኽእል ናይ ምትርባዕ ሓደጋ የጓድሎ’ዩ።

ብድሕረ-ሕርሲ - እቲ ሕጻን ምስ ተወልደ - Efterbördsskedet - när barnet är fött

እቲ ልሙድ ዘጋጥም፡ እቲ ሕጻን ውጽእ ምስ በለ፥ ኪበክን ከተንፍስን ይጅምር’ዩ። ኣብተን ናይ መጀምርታ ደቓይቕ ውን፥ እቲ ሕጻን ፍሉይ ሕብሪ ኪህልዎ ይኽእል’ዩ። እቲ ርእሱ ውን ከም ዝተጨፍለቐ ኰይኑ ኪርኣየካ ይኽእል’ዩ። እዚ ዘይልሙድ ነገር ኣይኰነን።

ውልድ ምስ ኣበልኪ፡ ኵሉ ነገር ጽቡቕ ምስ ዚህሉ፥ ነቲ ቆልዓ ብቐጥታ’የን ዘሕቁፋኺ። እቲ ቆልዓ ጽቡቕ ምህላዉ እትግምግም፡ እታ “ኣዋላዲት-ነርስ” እያ። ንስኺ ግን ብዛዕብኡ ብዙሕ ዘሕስብ የብልክን። እታ “ኣውላዲት-ነርስ” ነቲ ቆልዓ ትሕብሶ፥ ኣብ ርእሱ ውን ቆብዕ ትኸድኖ። እቲ ሕጻን፡ ኣብ ትሕቲ’ቲ ኮቦርታ ምሳኺ “ቆርበት-ንቖርበት” ተላጊቡ ኪመውቕ ጽቡቕ’ዩ።

ገለ ሕጻናት ግን፡ ብድሕሪ’ቲ ሕርሲ፡ ንኽበራበሩ ወይ ነቲ ምትንፋሶም ንምብግጋስ ሓገዝ የድልዮም’ዩ። ሽዑ ድማ ሰራሕተኛታትና፡ ነቲ ሕጻን ናብ ሓደ ፍሉይ ሰደቓ ይወስድኦ እሞ፥ “ብኣዋላዲ-ነርስ” ወይ ብናይ “ቆልዑ ሓኪም”፡ ሓገዝ ከም ዚግበረሉ ይኸውን።

እቲ ማህጸን ይጭበጥ

እቲ ቆልዓ ምስ ወጸ፡ እቲ መዳሕንቲ ካብቲ መንደቕ ናይቲ ማሕጸን ይለቅቕ። ሽዑ ካብቲ እቲ መዳሕንቲ ለጊቡሉ ዝጸንሐ ናይቲ ማህጸን ቦታ፥ ደም ምፍሳስ ይጅምር። ሽዑ-ንሽዑ ድማ እቲ ማህጸን ክጭበጥ ይጅምር፤ ምስኡ ድማ እቲ ቁስሊ ናይቲ መዳሕንቲ ስለ ዚንእስ፥ እቲ ምድማይ ድማን እናወሓደ ይኸይድ።

እቲ መዳሕንቲ ውን ኪወጽእ ኣሎዎ። እቲ መዳሕንቲ ግን ልስሉስን ተለዋዋይን ስለ ዝዀነ፥ ብቐሊሉ’ዩ ዚወጽእ። እታ “ኣዋላዲት-ነርስ” ነቲ ከብድኺ እናጸቐጠት፥ እቲ መዳሕንቲ ካብቲ መንደቕ ማህጸን ምልቃቑን፥ እቲ ማሕጸን ድማ ይጭበጥ ምህላዉን ክትከታተል’ያ።

እቲ ማህጸን ኣብ ዝቐልጠፈ ጊዜ ኪጭበት ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ብዙሕ ጊዜ እታ ”ኣዋላዲት-ነርስ” ብመርፍእ ጌራ ”ኦክሲይቶሲን” (Oxytocin) ትወግኣካ እያ። እዚ “ኦክሲይቶሲን” (Oxytocin)፡ ሓደ ነቲ ማሕጸን ንኽጭበጥን ነቲ ምድማይ ድማ ከም ዚጐድልን ዚገብር “ሆርሞን” እዩ።

”ኣዋላዲት-ነርስ” ነቲ ዝወጸ ”መዳሕንቲ” ትምርምሮ

እቲ “መዳሕንቲ” ምስ ወጸ፡ ብምሉኡ ምውጽኡን፡ ከምቲ ዚግብኦ ኰይኑ ምህላዉን ትምርምሮ። ንሳ፡ ነቲ ናይ ሕምብርቲ “ዕትብቲን” ነቶም ኣብኡ ዘሎዉ መገዲ-ደማትን ድማ ትቘጽሮም። ብድሕሪ’ቲ ሕርሲ፡ እታ “ኣዋላዲት-ነርስ”፥ ዝተተርብዐ ነገር ንኸይህሉ፥ ነቲ ብልዕትኺን ነቶም “ከናፍር-ብልዕቲን”፥ ከምኡ ውን ነቲ ኣብ መንጎ መሸኒን መሃንቱስን ዘሎ ኣካልኪ (ፈንዶት) ትፍትሾ።

ኣብቲ እዋን ሕርስኺ፡ ክሳብ ሓደ ሊትሮ ዚኸውን ደም ኪኸደኪ ልሙድ ነገር’ዩ። እዚ ብዙሕ ኰይኑ ኪስምዓኪ ይኽእል ይኸውን፥ እንተ ዀነ ግን፡ እቲ ኣካላትኪ ከምኡ ንኪኸውን ንዕኡ ተዳልዩ’ዩ ዚጸንሕ። ኣብ እዋን ጥንስኺ፡ ተወሳኺ ደም ኣብ ኣካላትኪ ተፈጢሩ ይጸንሕ’ዩ።

እተን ቀዳሞት መዓልታት ብድሕሪ-ሕርሲ - De första dygnen efter förlossningen

እቲ ቆልዓ ብድሕሪ ምውላዱ፥ እቲ ኣካላትኪ ነቲ ዘይጥንስቲ ምዃንኪ ዘሎ ሃለዋት ከሰማምዖ ይጅምር። እቶም ”ሆርሞናት”፡ ነቲ ኣካልዊ ይኹን “ስነ-ልቦናዊን” ሃለዋትኪ፥ ጽልዋታት ይገብሩሉ እዮም። ብድሕሪ ሕርሲ፡ ብዙሓት ኣዴታት ድቑስቁስ ከም ዝበላ ኰይኑ’ዩ ዚስምዐን። ከምቲ ብድሕሪ ምውስዋስ ኣካላት ዘጋጥም ቃንዛ፥ ተተንካፊነት፡ ናይ ብልዕቲ ሕበጥን ናይ ጡብኪ ወጥሪን ኪስምዓኪ ይኽእል’ዩ።

ሕማም-ደሓር

እቲ ማሕጸን እቲ ናቱ ምጭባጥ ቀጻሊ ስለ ዚኸውን፥ “ሕማም-ደሓር” ዚበሃል ቃንዛ የስዕበልካ’ዩ። እዚ ድማ፡ መታን እቲ ማህጸን ብስርዓት ጌሩ ንኽጭበጥ፥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር’ዩ። እቲ “ሕማም-ደሓር” ኣብ መጀርታ፡ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ተጥብዉሉ ጊዜ፥ እቲ ቃንዝኡ ሕይል ዘበለ’ዩ። እቲ “ሕማም-ደሓር”፡ በኳር እንተ ደኣ ዄንኪ፡ ከም ናይ ወርሓዊ-ደም ምምጻእ ስምዒት’ዩ ዚህበኪ። ደጋጊምኪ ዝወለድኪ ምስ ትዀኒ ግን፥ ብዙሕ ጊዜ እቲ ሕማም-ደሓር ቃንዝኡ ዝገደደ’ዩ።

ምፍሳስ “ሕዋስ-ደም”

ምፍሳስ “ሕዋስ-ደም”፡ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ማህጸን ዘሎ ቁስሊ ምውጻእ ይቕጽል’ዩ። እዚ ምፍሳስ “ሕዋስ-ደም” ክሳብ ሸሞንተ ሰሙናት ዚኣክል ኪወጽእ ይኽእል’ዩ።

ስምዒታት

ብምኽንያት’ቲ ምቅይያራት ናይ ”ሆርሞን”፥ ኣብታ ቀዳመይቲ ለይትን-መዓልትን፡ ስምዒታዊ ተነቃፍነት ከም ዘጋጥመኪ ኪኸውን ይኽእል’ዩ። ናይ ምብካይን ናይ ምቕዛንን ስምዒት ኪመጸኪ ይኽእል’ዩ። ብድሕሪ ክልተ-ሰለስተ መዓልታት ግን፥ እዚ ሓላፊ እዩ። ገለ ኣንስቲ፡ ምስቲ ምሕራስ ተተሓሒዙ፡ ክሳብ ጭንቀት ውን ይገብረለን’ዩ።

To the top of the page