Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Njoelkedassh jïh reaktah

Datne mij unnebelåhkoegïelem soptseste

Du som talar ett minoritetsspråk - sydsamiska

Datne mij lea bieline aktede nasjonaale unnebelåhkoste, dov lea muvhti veajkoej reakta dov gïelem nuhtjedh gosse healsoedïenesjinie gaskesadth. Vuartesjh daesnie mij lea faamosne ovmessie tsiehkine.

Läs texten på svenska här.

Vihties dajvine laantesne sjïere nænnoestimmieh leah faamosne. Juktie bïevnesh åadtjodh dov dajveste, gïehtjh datne leah reaktoe dajvem veeljeme dajveveeljijisnie sæjroen bijjiebielesne.

To the top of the page