این موارد کووید - 19 برای شما صدق می کند که در اسکونه حامله استید

Information om covid-19 för dig som ska föda barn i Skåne - dariThe content concerns Skåne

در اسکونه قوانین جدید برای شما که حامله استید اجراء می شود، بخاطریکه مریض ها و کارمندان صحی دچار کووید - 19 نشوند.

همسر تان اجازه ندارد در جریان معاینات حامله گی تان با شما باشد

همسر تان اجازه ندارد در جریان معاینات حامله گی تان با شما باشد. بطور مثال معاینه تلویزیونی یا سونوگرافی.
این هم شامل بخش های نسایی ولادی و هم شامل بخش های دیگر شفاخانه می شود.

کارمندان می توانند در مواردی استثنا قایل شوند. در آنصورت باید دلایل بسیار خاص وجود داشته باشد.

همسر تان می تواند در جریان ولادت با شما باشد

همسر تان می تواند در جریان تولد کودک با شما باشد، اما باید صحتمند باشد. بطور مثال، او باید تب، سرفه یا درد در
گلو نداشته باشد. در غیر صورت او نمی تواند در شفاخانه باشد.

شما و کودک می توانید بعد ولادت می توانید یکجا باشید

شما و کودک می توانید بعد از ولادت یکجا باشید، در صورتیکه هر دوی شما صحتمند باشید. در آنصورت شما می توانید در بخش ولادی نسایی بمانید. شما در بخش ولادی نسایی می توانید تا 48 ساعت بمانید. اما شما می توانید
انتخاب کنید و 6 ساعت بعد از ولادت در صورت که خوب باشید به خانه بروید.

همسر شما نمی تواند شما را در بخش ولادی نسایی همراهی نماید.

آیا شما کووید - 19 دارید و طوری مریض استید که باید تداوی شوید؟ در آنصورت شما نمی توانید با کودک تان بعد از
ولادت یکجا باشید.

 

این برای ولادت برنامه ریزی شده و عاجل یا عملیات سزارین صدق می کند

آیا شما کودک تان را از طریق سزارین برنامه ریزی شده یا عاجل تولد می کنید؟ در آنصورت همسر تان باید در اتاق دیگر در جریان عملیات انتظار بکشد. همسر تان نباید تب، سرفه یا درد در گلو داشته باشد. در غیر صورت او نمی
تواند در شفاخانه باشد.

همسر شما بعد از عملیات سزارین می تواند کودک را ببیند و شما می توانید همچو خانواده به مدت کوتاه باهم یکجا
باشید.

بعد از آن شما و کودک تان در بخش ولادی نسایی مراقبت می شوید. همسر تان اجازه همراهی کردن شما را به بخش
ولادی نسایی ندارد.

اگر شما کودک بدنیا میاورید و دارای کووید - 19 و شاید دارای این مریضی باشید

آیا شما کووید - 19 دارید؟ یا تب، سرفه یا درد در گلو دارید که می تواند به کووید - 19 ارتباط داشته باشد؟ در آنصورت شما در یک اتاق منزوی شده و ویژه در شفاخانه ولادت خواهید کرد. اتاق مانند یک اتاق ولادت عادی می
باشد. این اتاق جدا از بخش نسایی ولادی قرار دارد.

شما می توانید بعد از ولادت در اتاق باقی بمانید. در غیر صورت می تواند سایر مریضان به کووید – 19 آلوده شوند.

در صورتیکه حال شما و کودک تان بهتر است، شما می توانید باهم یکجا باشید. این مورد حتا اگر شما کووید - 19 یا تب، سرفه یا درد در گلو دارید صدق می کند. برعکس شما نمی توانید باهم یکجا باشید در صورتیکه شما آنچنان
مریض استید که شما ضرورت به تداوی ویژه بخاطر کووید - 19 دارید.

در صورتیکه شما بعد از ولادت ضرورت به تداوی ویژه دارید، شما نمی توانید با کودک یکجا باشید. بطور مثال
کودک پیش از وقت به دنیا آمده یا مشکلات دیگر دارد. در آنصورت کودک در بخش نوزادان تداوی می شود.

تمام بخش های ولادی نسایی در اسکونه می تواند از شما که حامله استید مراقبت کند، بدون در نظر داشت اینکه کووید
- 19 دارید یا شاید داشته باشید.

To the top of the page