خود را در مقابل انفلونزا واکسين کنيد

Vaccination mot influensa - dariThe content concerns Östergötland

انفلونزا می تواند يک بيماری خطرناک، خصوصاً برای افراد که به يکی از امراض که در زير ذکر است مبتلا هستند، باردار هستند يا افراد مسن بيشتر از 65 ساله، باشد. شما که واکسين می کنيد معافيت بهتر در مقابل ويروس حاصل می کنيد. اگر بازهم مريض شويد اغلباً به علائم خفيف تری مواجه خواهيد شد.

Läs denna text på svenska

• اگر شما صرف نظر از سن و سال تان مبتلا به يکی از امراض يا وضعيت های زير باشيد، شما در معرض خطر جدی گرفتار شدن به مريضی وخيم قرار داريد و بايد خود را واکسين کنيد: 

- مريضی قلبی وعايی مزمن - مريضی عصبی عضلی، معلوليت چندگانه يا چاقی مفرط که بر تنفس تان تأثير گذار باشد - عدم کفايه مزمن کبد و کليه - ديابت - قدرت دفاعی بدن بسيار کاهش يافته در اثر مريضی يا استفاده از ادويه 

• سن 65 سال يا بيشتر داشتن • باردار بودن 

برای کاهش خطر تلاش اعظمی نمائيد. خود را بر وقت واکسين کنيد! 

 

يک واکسين باوری

چندين ميليون تن در نقاط مختلف جهان از ده ٴه 1940 بدينسو واکسين دريافت کرده اند. واکسين انفلونزا يک واکسين باوری بوده و بهترين مصونيت در مقابل انفلونزا به شمار می رود. اين واکسين هر سال موزون ساخته می شود تا بر جديدترين نوع ويروس غلبه يابد. وقتی که شما خود را واکسين می کنيد، ناحيه در اطراف محل واکسين ممکن با تماس دردناک و متورم گردد. برخی افراد گرفتار تب می شوند. اين ناراحتی ها بعد از چند روز از بين می روند. 

سرايت به اين مرض به آسانی رخ می دهد

آلوده شدن به انفلونزا بسيار به آسانی رخ می دهد. اين ويروس توسط سرفه و عطسه يا تماس نزديک با يک فرد آلوده انتقال می يابد. علائم عادی عبارت از سرفه، تب بلند و سردری، درد عضلات و مفاصل ها اند. اين مريضی معمولاً يک هفته دوام می کند ولی مريض ممکن تا چند هفته احساس خستگی کند. 

واکسين در جا کجا تطبيق می شود و قيمت آن چقدر است؟

شما می توانيد در مرکز خدمات صحی اوليه مربوطه واکسين دريافت کنيد. اگر شما مربوط به يکی از گروه های از مردم هستيد که به صورت ويژه در معرض خطر مبتلا شدن به اين بيماری هستند، در آنصورت واکسين را رايگان دريافت خواهيد کرد. 

با کمال ميل با مرکز خدمات صحی تان صحبت کنيد يا به 1177 مرکز مشوره دهی صحی زنگ بزنيد. شما می توانيد معلومات بيشتر را در se/influensa.1177 نيز بخوانيد. 

To the top of the page