خود را در مقابل انفلونزا واکسين کنيد

Vaccination mot influensa - dariThe content concerns Östergötland

انفلونزا می تواند يک بيماری خطرناک، خصوصاً برای افراد که به يکی از امراض که در زير ذکر است مبتلا هستند، باردار هستند يا افراد مسن بيشتر از 65 ساله، باشد. شما که واکسين می کنيد معافيت بهتر در مقابل ويروس حاصل می کنيد. اگر بازهم مريض شويد اغلباً به علائم خفيف تری مواجه خواهيد شد.

Läs denna text på svenska

• اگر شما صرف نظر از سن و سال تان مبتلا به يکی از امراض يا وضعيت های زير باشيد، شما در معرض خطر جدی گرفتار شدن به مريضی وخيم قرار داريد و بايد خود را واکسين کنيد: 

- مريضی قلبی وعايی مزمن - مريضی عصبی عضلی، معلوليت چندگانه يا چاقی مفرط که بر تنفس تان تأثير گذار باشد - عدم کفايه مزمن کبد و کليه - ديابت - قدرت دفاعی بدن بسيار کاهش يافته در اثر مريضی يا استفاده از ادويه 

• سن 65 سال يا بيشتر داشتن • باردار بودن 

برای کاهش خطر تلاش اعظمی نمائيد. خود را بر وقت واکسين کنيد! 

 

To the top of the page