ناتوانی ذهنی چیست؟

Intellektuell funktionsnedsättning - andra språk - lättläst för ungdom - sydöstra sjukvårdsregionen - dariThe content concerns Östergötland

ناتوانی ذهنی اکثراً بنام فقط IF یاد میشود.

ناتوانی ذهنی تشخیص یک بیماری است. مشکلاتی صحی را که آدم داشته می باشد،
تشخیص بیماری می گویند.

علت دچار شدن به ناتوانی ذهنی
معمولاً معلوم نمی باشد.
 ناتوانی ذهنی در طول تمام زندگی دوام می نماید.

با دریافت کمک درست، شما از پس کارهای زیادی برآمده می توانید

شما که دچار ناتوانی ذهنی هستید شاید به زمان بیشتر
و کمک بیشتر نیاز داشته باشید تا چیزها را یاد بگیرید.

شما شاید به تمرین بیشتر نیاز داشته باشید
تا از پس کارهای جدید برآیید.
همه به اندازه مختلف به کمک و حمایت نیاز دارند.

 شما در برخی کارهای عملی در زندگی روزمره شاید به کمک ضرورت داشته باشید.
مراعات نمودن اوقات و دانستن اینکه
چطور خود را به یک محل جدید برسانید، شاید مشکل باشد.

دانستن این که چقدر پول کفایت می کند،
شاید دشوار باشد.

شما شاید در فهمیدن معلومات و خانه پُری فورم ها
به کمک نیاز داشته باشید.

بعد از کلانسال شدن چه اتفاقی می افتد؟

تعداد زیادی از مردم بعد از کلانسال شدن هم
به کمک زیادی نیاز دارند
در حالیکه دیگران خودشان از پس کارهای زیادی بر می آیند.

شمار زیادی از کودکان بعد از تکمیل سن 18 سال یک قیم یا گودمان دریافت می کنند.
قیم یا گودمان شخصی است که در آنچه که
انجام دادن آن شاید مشکل باشد، کمک می کند.

شمار زیادی از مردم هر روز
به فعالیت روزمره یا سر کار شان می روند.

در مرکز توانبخشی

شما و والدین تان می توانید در مرکز توانبخشی
در بارهٔ ناتوانی ذهنی بیشتر بدانید.

در مرکز توانبخشی می توانید با کسی
در بارهٔ وضعیت تان و آیا شما نیاز به کمک دارید، صحبت کنید
و یا سوالی را که در ذهن دارید، مطرح کنید.

To the top of the page