ناتوانی ذهنی از چه پیدا می شود؟

Intellektuell funktionsnedsättning - andra språk - lättläst för barn - sydöstra sjukvårdsregionen - dariThe content concerns Kalmar län

ناتوانی ذهنی را اکثر اوقات IF می گویند.

علت ناتوانی ذهنی اکثر اوقات معلوم نمی باشد.
علت آن شاید چیزی باشد که
قبل از به دنیا آمدن طفل صورت گرفته باشد.

امکان دارد که طفل بعد از آنکه تازه به دنیا آمد
یا وقتی که بسیار کوچک بود، مریض شده باشد.

ناتوانی ذهنی تا زمانی که زنده باشد، دوام می نماید.

با دریافت کمک درست، کارهای زیادی را انجام داده می توانید

شما که دچار ناتوانی ذهنی هستید شاید به زمان بیشتر
و کمک بیشتر نیاز داشته باشید تا چیزها را یاد بگیرید.

شما شاید به تمرین بیشتر نیاز داشته باشید
تا از پس کارهای جدید برآیید.
هر کس نظر به توانمندی خود کار می کند.
بعض اوقات شما به کمک یک بزرگسال ضرورت داشته می باشید.

ممکن است شما در خواندن، حساب و نوشتن به کمک نیاز داشته باشید.
گاهی اوقات شاید به وسایل کمکی نیاز می داشته باشید.

شما شاید به کمک نیاز داشته باشید تا اوقات را مراعات کنید،
بدانید که یک کار چقدر وقت می گیرد
یا اینکه خود را چطور به یک جای نو می رسانید.

شما شاید در حمام گرفتن و برس کردن دندان ها به کمک نیاز داشته باشید.

در مرکز توانبخشی

شما و والدین تان می توانید در مرکز توانبخشی
در بارهٔ ناتوانی ذهنی بیشتر بدانید.

مرکز توانبخشی می تواند در کارهای که برای تان
مشکل است، به شما کمک می کند.

در مرکز توانبخشی می توانید با کسی
در بارهٔ وضعیت تان و آیا شما به کمک نیاز دارید، صحبت کنید
و یا سوالی را که در ذهن دارید، بپرسید.

To the top of the page