LÄRANDE, FÖRSTÅELSE OCH MINNE

Dyslexi

Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att läsa och stava. Det är många gånger ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Du som har dyslexi eller har ett barn som har svårt att lära sig att läsa och stava behöver få hjälp av en specialpedagog. Med rätt stöd och hjälp kan många som har dyslexi klara sig bra i livet.

Symtom

Dyslexi kan märkas av på olika sätt. Ofta handlar det till en början om att du eller ditt barn har problem med både talat och skrivet språk. Det här är vanligt om du har dyslexi:

  • Du kan ha svårt att uppfatta och skilja på olika ljud i språket, till exempel u och y eller g och k.
  • Du läser långsamt och fastnar på ord eller läser snabbt och fel.
  • Du utelämnar ord eller sista delen av ordet vid läsning. Du kan också vända på bokstäverna i ord, till exempel mat och tam. 
  • Du skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver, till exempel skriver tärning i stället för träning.
  • Du har svårt att stava rätt.
  • Du kan ha svårt att lära dig rabbla saker som kommer i en följd. Det kan till exempel gälla talen i multiplikationstabellen, årets månader eller bokstäverna i alfabetet.
  • Du kan ha svårt att snabbt komma på vad saker heter även om du vet det. Du undviker ofta lite längre, svårare ord.
  • Det är svårare för dig att läsa än att höra information.
  • Du kan även ha andra svårigheter som gör att det blir svårare för dig att lära dig saker, till exempel svårigheter att koncentrera dig eller besvär med att planera och komma igång med saker.

Det är svårare för dig att läsa än att höra information.

När och var ska jag söka hjälp och stöd?

Om du är vuxen och behöver stöd eller hjälp kan du kontakta en vårdcentral eller en patientförening för personer med dyslexi, till exempel Dyslexiförbundet eller Svenska Dyslexiföreningen.

Kontakta barnets lärare och elevhälsan om du tror att ditt barn har dyslexi. 

Du kan söka stöd hos andra föräldrar till barn som har dyslexi. Kontakta Föräldraföreningen för dyslektiska barn som har verksamhet där barn och ungdomar kan få kontakt med andra unga med dyslexi.

Kalmar län

Hjälp och stöd i Kalmar län

Barn och unga

Om man som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under sex år kontaktar man barnhälsovården/familjecentralen. Är barnet äldre kontaktar man elevhälsan eller hälsocentralen

Om man är ung kan man själv vända sig till:

Vuxna

Vuxna som behöver hjälp och stöd kontaktar hälsocentralen.

Patient- och stödföreningar

Utredning

Kartläggning och utredning av dyslexi kan göras av speciallärare, specialpedagog, dyslexipedagog, logoped eller psykolog som har kunskap om dyslexi. Syftet är att komma fram till vilka åtgärdsprogram och anpassningar som behövs.

Hjälp och stöd

Om du är vuxen och har dyslexi kan du få hjälp i form av olika slags anpassningar när du studerar eller arbetar. Det kan till exempel vara att uppgifter delas upp i mindre delar, att du får checklistor med instruktioner eller tillgång till inspelade läroböcker.

Om ditt barn har dyslexi och ska lära sig att läsa behöver hen träna med någon form av ljudmetod. Om barnet inte har lärt sig att läsa i första klass behöver hen få extra stöd. Det kan barnet till exempel få genom enskild undervisning av en specialpedagog.

Du som förälder kan se filmer med information om dyslexi hos Kod-Knäckarna. Där finns tips på vad ni kan göra hemma. Det finns även information på fem andra språk än svenska.

Hjälpmedel

Det finns olika hjälpmedel som kan göra det lättare för dig att läsa och skriva. I en del regioner går det att få hjälpmedel utskrivna på recept. En dator med rättstavningsprogram kan till exempel vara ett bra hjälpmedel och en läslinjal kan göra det lättare att följa texten.

Det är också bra med ljudstöd till texterna. Du kan till exempel lyssna på inlästa böcker eller använda talsyntes, då en datorröst läser upp texten. De flesta böcker går att lyssna på via appen Legimus, som finns på bibliotek och är tillgänglig för alla som har läshinder. I många skolor kan bibliotekarier hjälpa till med inloggning i Legimus.

Påverka och delta i din behandling

För att du ska kunna vara delaktig i din behandling är det viktigt att du förstår informationen du får. Ställ frågor om du inte förstår.

Även barn ska vara delaktiga i sin behandling. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan