Kostnader och ersättningar

Patientavgifter i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen får barn och ungdomar under 18 år gratis sjukvård. Det gäller vid besök på Östersunds sjukhus och hälsocentralerna samt hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jämtland Härjedalen. Undantaget är förebyggande vård (hälsovård). För patienter över 18 år är huvudregeln att ett besök kostar 300 kronor. När man har betalat sammanlagt 1 300 kronor inom loppet av ett år från första besöket så träder högkostnadsskyddet in.

Enhetstaxa

De här typerna av besök går under enhetstaxan och kostar 300 kr per gång:

 • Vårdbesök oavsett vårdgivarkategori
 • Gruppbesök och teambesök
 • Besök via distansöverbryggande teknik
 • Nödvändig tandvård*  
 • Sjukintyg
 • Uteblivet besök**, även avgiftsfria besök (ingår inte i högkostnadsskyddet***)
 • Telefonrådgivning som ersätter ett fysiskt vårdbesök (en bokad telefontid)

* Tandvård som behövs på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, men det krävs först en bedömning av behovet i varje enskilt fall.

**Av- och ombokningar ska göras senast 24 timmar innan besöket. Ska du opereras eller läggas in på sjukhuset ska av- och ombokning göras senast 72 timmar innan.

*** Högkostnadsskyddet innebär att du betalar max 1 300 kronor per år räknat från ditt första besök. 

 

Undantag från enhetstaxan

 

Typ av besök och kostnader
Vårdbesök på jourtid och på akutmottagning 400 kr
Hälsoskolor 300 kr
Stöd och behandling via nätet Besök för bedömning och uppföljning – 300 kr

Direkt kommunikation med behandlare via videomöte, chatt eller annan kanal som ni tillsammans har enats om i förväg – 300 kr

Eget arbete med att genomföra de olika modulerna i stöd- eller behandlingsprogrammet – 0 kr
Receptförnyelse via telefon eller elektroniskt 150 kr

Avgiftsfritt

Besök är alltid avgiftsfria för:

 • Barn och unga under 18 år
 • Barn och unga under 23 år på ungdompsykiatriska mottagningen och ungdomsmottagningen
 • Besök i öppenvården för personer som är 85 år och äldre
 • Pneumokockvaccination och influensavaccination för riskgrupper

Oavsett ålder betalar du som patient inte något för följande besök:

 • Egenprovtagning i hälsorum
 • Laboratoriemedicin på grund av sjukdom
 • Röntgen, fysiologi och nuklearmedicin
 • Inriktade hälsokontroller för gynekologisk cellprovtagning och mammografi.
 • Vård vid våldtäkt och sexuellt övergrepp är avgiftsfri vid det första besöket och ett återbesök.

Uteblivet besök

Om du inte kommer till en bokad tid – och inte har meddelat vårdpersonalen om det senast 24 timmar innan besöket – så får du en faktura på 300 kronor. Det gäller även för avgiftsbefriade grupper som barn, ungdomar och personer som har frikort. Om du har en bokad tid för operation eller ska bli inlagd på sjukhuset men inte kan komma, så måste du göra din av- eller ombokning senast 72 timmar innan.

Om du har fått en faktura men har ett rimligt skäl till att du inte kunde komma, så behöver du inte betala för det uteblivna besöket. Kontakta i så fall den hälsocentral eller mottagning som du skulle ha besökt, så kan de hjälpa dig att få fakturan makulerad.

Uteblivet besök som gäller barn eller ungdom

För barn och ungdomar med växelvis boende så skickas fakturan till den vårdnadshavare som barnet eller ungdomen är folkbokförd hos. Det gäller oavsett vilken av vårdnadshavarna som bokade in tiden för besöket.

Högkostnadsskydd och e-frikort

Regeringens beslut om högkostnadsskydd innebär att du betalar sammanlagt högst 1 300 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. En region kan besluta om ett lägre belopp än så för vården i den egna regionen.

I Region Jämtland Härjedalen är taket för högkostnadsskyddet satt till 1 300 kronor, från och med 2023-01-01.

Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en hälsocentral, eller hos en specialistläkare.

Det finns även ett separat högkostnadsskydd som gäller för sjukhusvård och ett annat som gäller vid ambulanstransporter. Du kan läsa mer om det under rubrikerna Avgifter för att vara inlagd på sjukhus och Avgift för ambulanstransport.

E-frikort

I Region Jämtland Härjedalen registrerar vi dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte själv hålla reda på hur mycket du har betalat. När du har nått upp till högkostnadstaket så får du ett elektroniskt frikort, e-frikort, som visas automatiskt när du anmäler dig på hälsocentralen eller mottagningen. Då behöver du alltså inte betala något för besöket. 

Högkostnadsskyddet gäller också om du ska få vård i en annan region än där du bor – men då kan du behöva ta med dig en papperskopia av ditt e-frikort. Ta i så fall kontakt med Region Jämtland Härjedalens ekonomiavdelning på 063-14 75 10 eller mejla till ekonomienheten@regionjh.se.

Högkostnadsskydden för avgifter när du är inlagd på sjukhus och avgifter för ambulanstransporter är inte kopplade till e-frikortet. I de två fallen måste du alltså själv ha koll på hur mycket du har betalat och när du har uppnått högkostnadstaken.  

Avgift för ambulanstransport

En ambulanstransport kostar 300 kronor. Den avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för öppenvård. I stället finns det ett separat högkostnadstak som innebär att du bara behöver betala för högst tio ambulanstransporter under en och samma tolvmånadersperiod. Det räknas alltså i ett år framåt från första gången du åkte ambulans.

Du ansvarar själv för att komma ihåg hur många ambulanstransporter du har betalat för. Har du fått en faktura för ambulanstransport som överstiger 10 transporter inom samma 12-månadersperiod? I så fall ska du kontakta Region Jämtland Härjedalens ekonomiavdelning, så hjälper de dig att korrigera avgiften. Du kan antingen ringa på 063-14 75 10 eller mejla till ekonomienheten@regionjh.se.

Avgifter för att vara inlagd på sjukhus

För barn under 18 år kostar det inget att vara inlagda. Personer som är 18 år och äldre betalar 120 kronor per dag.

Om du besöker akutmottagningen utan remiss samma dag som du läggs in på sjukhuset så betalar du både för akutbesöket och för vården på sjukhuset den dagen.

Om du är inlagd som patient på sjukhuset så betalar du max 2 400 kronor per 30-dagarsperiod. Du måste själv hålla koll på när du har uppnått högkostnadstaket. 

Om du har fått en faktura som överstiger 2 400 kronor inom den perioden så ska du kontakta Region Jämtland Härjedalens ekonomiavdelning, så hjälper de dig att korrigera avgiften. Du kan antingen ringa på 063-14 75 10 eller mejla till ekonomienheten@regionjh.se

Har du redan betalat fakturan så ska du fylla i blanketten för återbetalning och skicka in den, så betalar vi tillbaka mellanskillnaden, alltså den summa du har betalat utöver maxtaket.

Tandvård

Här är avgifterna för tandvård hos folktandvårdsklinikerna i Jämtland Härjedalen. 

Basundersökning hos tandläkare  942 kr
Kompletterande eller akut undersökning hos tandläkare  499 kr
Basundersökning hos tandhygienist 879 kr
Behandlingar hos tandhygienist  315–1 937 kr
Dra ut en tand 1 160 kr
Rens och rotfyllningar 3 710–6 120 kr
Fyllningar 665–1 924 kr
Krona 6 724 kr
Besöksavgift för de som har rätt till tandvårdsstöd – på vardag 300 kr
Besöksavgift för de som har rätt till tandvårdsstöd – på helg 400 kr
Uteblivet besök 300 kr
Sent återbud 300 kr

Här kan du jämföra prisnivåer hos både Folktandvården och privata tandläkare: Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket - tandpriskollen.

Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen följer Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets garantiregler.

Sjukresor

Information om avgifter och ersättningar finns att läsa på sidan: sjukresor i Jämtland Härjedalen

Om du får vänta längre än 60 minuter

Vid ett planerat besök ska du inte behöva vänta i mer än 60 minuter. Om du får vänta längre än så, så behöver du inte betala någon patientavgift – men i så fall måste du säga till om den långa väntetiden direkt vid besöket. Du kan inte få återbetalning i efterhand.

Ersättning för inställt besök eller behandling

Om ditt besök, din operation, din behandling eller din inläggning blir inställt så har du rätt till ersättning:  

 • Om ditt besöks ställs in samma dag som det skulle vara så har du rätt till ersättning.
 • Om din operation, din behandling eller din inläggning ställs in mellan en till tre dagar innan den skulle vara har du rätt till ersättning.

Du kan få ekonomisk ersättning för:

 • Besöksavgift (om den har betalats)
 • Utgift för sjukresa, utan avdrag för egenavgift
 • Utgift för parkering
 • Inkomstbortfall (högst tre dagar, högst åtta timmar per dag – och max 273 kronor/timme)
 • Inkomstbortfall för följeslagare till barn och ungdom fram till 18-årsdagen
 • Inkomstbortfall för följeslagare till vuxen (kräver läkarintyg)
 • Inkomstbortfall för egen företagare
 • Merkostnader för barnomsorg. Här menas resekostnader för vikarierande barnpassare och merkostnader för kommunal omsorg.

Du måste kunna visa upp kvitton för dina kostnader. Vid förlorad inkomst behöver du intyg från din arbetsgivare. Om du är egenföretagare gäller intyg om sjukpenninggrundande inkomst från försäkringskassan.

För att ansöka ska du fylla i blanketten för ersättning vid inställt besök eller behandling och skicka den i ett brev till den mottagning där du skulle ha fått behandligen. Postadressen hittar du på respektive mottagnings sida under Hitta vård.

Intyg och hälsokontroller

Ibland kan du behöva få ett intyg från vården eller göra en hälsokontroll. Det kan till exempel vara:

 • intyg inför en flygresa om du är gravid
 • intyg om du av hälsoskäl inte kan göra värnplikt
 • hälsokontroll om du ska ta flygcertifikat.

Till intyg räknas också utlåtanden och skriftliga svar på förfrågningar som vården gör på begäran av en patient, vårdnadshavare, försäkringsbolag, myndighet eller liknande.

I kostnaden för intyg ingår förberedande arbete. Det kan exempelvis vara att läsa in sig på vad som står i journaler, göra eventuella undersökningar samt efterarbete och utskrift av ditt intyg.

Om det behöver göras eventuella provtagningar och undersökningar till exempel i laboratorium och på röntgenavdelning – och att det behövs enbart för intygets skull så tillkommer det kostnader.

 • Fast avgift: 300 kr
 • Timtaxa: 1 000 kr exklusive moms
 • Lägsta avgift 500 kr exklusive moms
 • För tid utöver 1 timme kostar det 250 kr exklusive moms per påbörjad 15-minutersperiod

I listan Gula taxan ser du alla intyg och hälsokontroller som Region Jämtland Härjedalen kan hjälpa dig med. För intyg som inte finns med i den listan tar vi ut samma avgift som för ett liknande intyg. Om det inte finns något liknande intyg så tar vi ut avgift enligt timtaxan. 

Vård i annat land

Information om vad som gäller när utländska medborgare söker vård i Sverige finns att läsa på sidan Vård om du kommer från ett annat land.

Är du svensk medborgare och blir sjuk utomlands finns information på sidan Vård vid resa utomlands.

Frågor och svar

Har du fått en faktura efter ett besök i vården och har frågor kring denna, ta kontakt med Region Jämtland Härjedalens ekonomiavdelning på 063-14 75 10 eller mejla till ekonomienheten@regionjh.se

Har du andra funderingar kan du först och främst läsa i Frågor och svar om patientavgifter i Jämtland Härjedalen.

Information om patientavgifter i allmänhet finns på sidan Patientavgifter och högkostnadsskydd

Till toppen av sidan