Blodprov

Blodprov: Hemoglobin, B-Hb

Det är vanligt att lämna prov för att mäta hemoglobin. Det brukar kallas att mäta blodvärdet eller mäta Hb. Provet kan visa om du har blodbrist. Det är vanligt att lämna provet i samband med att läkaren följer upp din behandling om du har en sjukdom.

Provet brukar förkortas till B-Hb.

När får jag lämna ett prov för hemoglobin i blod?

Att lämna blodprov för att mäta hemoglobin är en vanlig undersökning. Provet brukar kallas Hb eller blodvärdet.

Det går att lämna blodprovet på nästan alla mottagningar.

Brist på hemoglobin kallas också för lågt blodvärde eller blodbrist. Du får ofta lämna ett Hb-prov oavsett vilka besvär du har.

Det är också vanligt att få lämna provet när läkaren följer upp din behandling av andra sjukdomar. Blodbrist kan göra att sjukdomar som hjärtsvikt och kärlkramp försämras.

Vad är hemoglobin och var finns det?

Hemoglobin är ett protein som innehåller järn. Hemoglobinet bildas i de röda blodkropparna och ger blodet dess röda färg. För att bilda hemoglobin behöver kroppen bland annat järn och vitaminerna B12 och folsyra.

Hemoglobin behövs för att blodet ska kunna föra syre från lungorna till kroppens alla organ och vävnader. Varenda cell i kroppen tar emot syre från blodet. Cellerna ger också tillbaka koldioxid till blodet. Hemoglobinet för med sig koldioxiden till lungorna och du kan andas ut det. Läs om blodet.

Hur tas provet?

Du finns olika sätt att lämna blodprov.

Det kan vara en sjuksköterska, en undersköterska eller en biomedicinsk analytiker som tar provet.

Du kan lämna provet när som helst på dygnet. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt.

Sitt ner och vila före provet

Du rekommenderas att sitta ner och vila i 15 minuter före provtagningen. Det är för att resultatet ska visa rätt värde.

Halten av hemoglobin i blodet kan vara lite högre om du är uppe och går. Det beror på att vätskan i kroppen fördelar sig olika beroende på om du står, sitter eller ligger.

Stick i fingret – kapillärt prov

Du får oftast lämna provet genom ett stick i fingret. Det kallas för ett kapillärt prov eftersom blodet tas från de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer.

Det är viktigt att blodet rinner fritt. Provet kan visa fel resultat om den som tar provet behöver pressa fram blodet. Därför är det bra att först värma handen eller fingret, till exempel med en värmekudde eller ljummet vatten. Då blir de små blodkärlen större och blodet rinner lättare.

Dubbelprov

Ibland kan du behöva lämna två prov direkt efter varandra. Det är för att vårdpersonalen vill vara säker på att provtagningen blir rätt. Det kallas för dubbelprov.

Provet kan tas i armen – venöst prov

Ibland kan sjuksköterskan ta provet i din arm i stället. Då sticker hen en tunn nål i en ytlig blodåder som kallas en ven. Därför kallas provet för ett venöst prov. Det är vanligt att få lämna ett sådant prov om det ska skickas till ett laboratorium.

Provet kan ge mycket mer information än bara blodvärdet. Det går till exempel att se hur stora dina röda blodkroppar är och hur hög halten är av blodplättar och röda eller vita blodkroppar.

Läs om att lämna blodprov.

När får jag svar?

Du kan ofta få svar på provet redan efter några minuter.

Ibland skickas provet till ett laboratorium. Då brukar svaret komma till läkaren senast dagen därpå.

Du kan få resultatet mycket snabbare om du får vård på ett sjukhus.

Hur mäts halten av hemoglobin?

Det behövs bara en eller ett par droppar blod för att det ska gå att analysera ditt Hb-värde vid ett stick i fingret.

Blodet behöver samlas i ett provrör när provet ska skickas till ett laboratorium.

Vid mätningen tillsätts en kemikalie som blodet reagerar med. Det gör att blodkropparna spricker. Därefter mäter vårdpersonalen hur röd lösningen är. Utifrån detta kan hemoglobinvärdet bestämmas.

Hur tolkas provsvaret?

Ett enstaka blodprov ger oftast inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Svaret på provet vägs därför ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha lämnat.

Referensvärde

Halten hemoglobin i blodet varierar mellan olika människor. Halten varierar också mellan friska personer. Halten kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. Läkaren jämför därför provet med något som kallas för referensintervall när hen ska tolka ditt provsvar.

Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers hemoglobin-prov.

Hemoglobin anges i gram per liter. Det brukar skrivas som g/L.

Vanliga referensvärden för Hb-värdet är de här:

  • För dig som är kvinna är referensvärdet ungefär 120 till 155 gram per liter.
  • För dig som är man är referensvärdet ungefär 130 till 170 gram per liter.

Blodvärdet hos barn

Barn har vid födseln ett högre Hb-värde än vuxna, ungefär 150 till 230 gram per liter. Under barnets första månad sjunker värdet till ungefär 100 till 130 gram per liter. Därefter stiger värdet igen och kommer långsamt närmare referensvärden hos vuxna. I puberteten börjar blodvärdena skilja sig åt mellan flickor och pojkar.

Blodvärdet hos dig som är gravid

Det är vanligt att Hb-värdena sjunker lite när du är gravid. Kroppen bildar mer blod under graviditeten. Blodet blir samtidigt tunnare på grund av att mängden vätska ökar mer än mängden röda blodkroppar.

Höga värden, vad kan det bero på?

Höga värden kan bero på att kroppen inte kan föra syret ut till cellerna som det ska. Då kan kroppen bilda fler röda blodkroppar. Det kan bero på rökning eller en lungsjukdom. Det kan också bero på att du har varit på hög höjd under en längre tid.

Brist på vätska i kroppen kan också tillfälligt ge höga värden. Det beror på att blodet blir mer koncentrerat när vätskan minskar i blodet. Vätskebrist kan bero på att du har druckit för lite eller på att du har förlorat vätska genom till exempel kräkningar eller diarré.

Det finns en speciell grupp av sjukdomar som ibland kallas polycytemi. Sjukdomarna gör att kroppen bildar fler röda blodkroppar än den behöver.

Du kan få behandling om Hb-värdet är för högt. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet.

Låga värden, vad kan det bero på?

Låga värden kan bero på olika saker.

Fel på provet

Låga Hb-värden kan bero på att vårdpersonalen har använt fel teknik vid provtagningen om det var ett  kapillärt prov. Då kan du få lämna ett venöst prov. Det görs om din läkare misstänker att resultatet inte är mätt på rätt sätt.

Blodbrist

Lågt Hb-värde betyder att du har blodbrist. Det kallas också anemi. Läs om blodbrist. 

Den vanligaste formen av blodbrist beror på att du har för lite järn. Läs om brist på järn.

Järnbrist kan bero på flera saker, till exempel det här:

  • Du blöder mycket när du har mens. Läs om riklig mens.
  • Det finns en sjukdom i tarm Det kan till exempel vara små blödningar i tarmen som kan bero på en tumör eller att slemhinnan är skadad.

Du kan också få blodbrist om du har något av följande:

  • Du har brist på vitamin B12 och folsyra.
  • Du har en sjukdom som beror på att du har ärvt vissa gener som gör att du får sjukdomen.

 

Vissa sjukdomar och läkemedel kan ge lågt Hb-värde

Det finns en del sjukdomar kan också ge låga Hb-värden. Sjukdomen gör då att det inte bildas tillräckligt med nytt blod i benmärgen.

En del läkemedel kan också göra att det tillfälligt bildas färre blodkroppar.

En mer ovanlig orsak till låga Hb-värden är att de röda blodkropparna faller sönder. Det brukar kallas hemolys och kan orsakas av vissa sjukdomar, infektioner eller läkemedel.

Behandling

Du får behandling om ditt Hb-värde är för lågt. Vilken behandling du får beror på vilka orsaker som ligger bakom det låga värdet.

Blodförlust

Du kan snabbt få en sänkning av hemoglobinvärdet om du blöder mycket. Det kan till exempel vara i samband med ett olycksfall eller en operation.

Vanliga förkortningar

Provet brukar skrivas ut B-Hb eller B-Hemoglobin. B är en förkortning av blod. Hb är en förkortning av hemoglobin.

Aktuella artiklar

Att lämna blodprov

Ett blodprov är en vanlig undersökning som du kan få göra av många olika anledningar. Vid ett blodprov får du lämna en liten mängd blod som sedan analyseras av vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på vad läkaren vill undersöka.

Blodprov på barn

Barn kan behöva lämna blodprov i flera situationer. Det kan ske på flera olika sätt. En del barn är rädda för stick medan andra inte är det. Det är bra att förbereda barnet inför provtagningen. Då brukar det gå smidigare och kan bli en bra upplevelse för barnet.

Blodbrist - anemi

Blodbrist innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre.

Polycytemi – för många röda blodkroppar i blodet

Polycytemi innebär att du har för många röda blodkroppar i blodet. Det gör att blodet blir tjockflytande. Polycytemi kan vara en egen sjukdom, men också en följd av andra sjukdomar. Den behandling du får beror på vilken form av polycytemi du har.

Till toppen av sidan