Other languages

خود را در برابر آنفلوآنزا واکسینه کنید

Vaccination mot influensa - persiskaThe content concerns Östergötland

آنفلوآنزا میتواند یک بیماری جدی باشد، بویژه برای شما یی که به یکی از بیماری ها یی را که در این جا نام می بریم دچار شده باشید، باردار باشید و یا بیش رت از ۶۵ سال از سن شما گذشته باشد.شما که خود را واکسینه میکنید از حفاظت به رتی در برابر ویروس آنفلوآنزا برخوردار میشوید. با این همه اگر هم بیمار شوید عوارض بیماری برای شما اغلب ملایم تر خواهد بود.

Läs denna text på svenska

خطر اینکه شما بسخ یت بیمار شوید - و به یت اینست که خود را واکسینه کنید – بسیار بزرگ یت خواهد بود اگر 

• به یکی از این بیماری ها دچار و یا در یکی از این وضعیت ها صرفنظر از اینکه چه سن و سالی دارید قرار گرفته باشید: − بیماریهایقلیتوریویمزمن − بیماریهای عص یت عضلا ین، کم توا ین های چندگانه یا چا یق مفرط که بر تنفس شما تاث رت میگذارد − نارساینهایمزمنکبدیویاکلیوی − بیماری قند − کاهش شدید ن رتوی دفاعی بدن بدلیل بیماری یا استفاده از دارو 

• ۶۵سالیابیشیتازسنشمامیگذرد • باردار هستید 

یی
برای کاست از خطر هرچه از دستتان بر میآید انجام دهید. خود را به موقع واکسینه کنید. 

To the top of the page