بیماریها و ناراحتیها

خود را در برابر آنفلوآنزا واکسینه کنید

Vaccination mot influensa - persiskaThe content concerns Östergötland

آنفلوآنزا میتواند یک بیماری جدی باشد، بویژه برای شما یی که به یکی از بیماری ها یی را که در این جا نام می بریم دچار شده باشید، باردار باشید و یا بیش رت از ۶۵ سال از سن شما گذشته باشد.شما که خود را واکسینه میکنید از حفاظت به رتی در برابر ویروس آنفلوآنزا برخوردار میشوید. با این همه اگر هم بیمار شوید عوارض بیماری برای شما اغلب ملایم تر خواهد بود.

Läs denna text på svenska

خطر اینکه شما بسخ یت بیمار شوید - و به یت اینست که خود را واکسینه کنید – بسیار بزرگ یت خواهد بود اگر 

• به یکی از این بیماری ها دچار و یا در یکی از این وضعیت ها صرفنظر از اینکه چه سن و سالی دارید قرار گرفته باشید: − بیماریهایقلیتوریویمزمن − بیماریهای عص یت عضلا ین، کم توا ین های چندگانه یا چا یق مفرط که بر تنفس شما تاث رت میگذارد − نارساینهایمزمنکبدیویاکلیوی − بیماری قند − کاهش شدید ن رتوی دفاعی بدن بدلیل بیماری یا استفاده از دارو 

• ۶۵سالیابیشیتازسنشمامیگذرد • باردار هستید 

یی
برای کاست از خطر هرچه از دستتان بر میآید انجام دهید. خود را به موقع واکسینه کنید. 

واکس ین قابل اعتماد

میلیونها تن در سراسر دنیا از دهه ۱۹۴۰ به این سو خود را واکسینه کردهاند. واکسن آنفلوآنزا یک واکسنقابل اعتماد و بهتین محافظ در برابر 

یی
آنفلوآنزاست. این واکسن هرساله به گونه ای ساخته میشود که بتوایند از پس آخرین ویروسهای این بیماری برآید. وقیت که واکسن م رتنید 

ممکن است اطراف محل تزریق کمی متورم شده و دردناک شود. بعض ها هم ممکن است دچار تب شوند. این ناراحت ها بعد از چند روز از میان م رتود. 

بساد یگ میتوانید مبتلا شوید

 بساد یگ میتوان به آنفلوآنزا مبتلا شد. ویروس این بیماری از راه سرفه و عطسه و یا تماس نزدیک با فرد دچار شده منت رش میشود. نشانههای بیماری اینها هستند: سرفه، تب بالا و سردرد، دردهای عضلا ین و درد مفاصل. اغلب فرد بمدت یک هفته بیمار میشود اما احساس خست یکی نا رش از این بیماری میتواند چندین هفته بطول انجامد. 

کجا میتوان خود را واکسینه کرد و بهای آن چقدر است؟

شما میتوانید در درمانگاه محل سکونت تان خود را واکسینه کنید. اگر شما یکی از افراد متعلق به گروه های در معرض خطر باشید تزریق واکسن هزینه ای برای شما ندارد. 

ی
حتما با درمانگاه محل سکونت خود ی تماس بگ رتید ویا به 1177 راهنمای مراقبت های پزشکی تلفن کنید. همچن رت میتوان در وبسایت

se/influensa.1177 مطالب بیشتی خواند. 

To the top of the page