VÅRD I SLUTET AV LIVET

Helhetssyn präglar vården på hospice

Innehållet gäller Västra Götaland

När en person har en fortskridande obotlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede, kan hospice bli ett vårdalternativ. Här erbjuds en vård som tar hänsyn till hela människan och dennes behov. Och då handlar det inte bara om medicinsk vård.

Palliativ vård ges när behandling inte längre kan förlänga livet. Inriktningen blir istället att lindra besvär och symtom. Den största delen av den palliativa vården i Västra Götaland sköts av hemsjukvården. Tio procent av patienterna behöver specialiserad palliativ vård. Den kan utföras av speciella team i patientens hem, ibland i samverkan med hemsjukvården, på speciella vårdavdelningar eller på hospice.

Patienterna har komplexa symtom

Den specialiserade palliativa vården riktar sig i huvudsak till personer med obotlig sjukdom med svåra symtom, men även till de som under en begränsad period kan behöva avancerad vård i hemmet. Personalen har en fördjupad kompetens inom ämnesområdet och kan erbjuda fler alternativ till symtomlindring. Vården utförs av ett multiprofessionellt team, som innehåller flera yrkesgrupper, i hemmet eller på hospice.

Svår livssituation ger förtur

Vård på hospice ges till patienter (över 18 år) med symtom som är svåra att lindra och ibland andra komplicerande faktorer. Patienten kan till exempel ha flera sjukdomar med symtom och vara i behov av hjälp med omvårdnad dygnet runt. Patienten kan också ha en svår livssituation som medför särskilda behov, som till exempel små barn i familjen. Det kan vara psykosociala, existentiella eller missbruksproblem. I vissa fall är det anhöriga som inte längre orkar eller kan medverka i vården.
Det är Enheten för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som har det medicinska ansvaret för de tre hospice som finns i Göteborg. Det finns också ett hospice i Lidköping.

Viktigt att stötta närstående

Det huvudsakliga målet för vården på hospice är att ge en symtomfri och en värdig sista tid för patienter där botemedel saknas. Den som skrivs in på hospice får en medicinsk bedömning, där en kartläggning sker av symtom. En plan utformas för hur symtomlindring kan ske, exempelvis mot smärta, ångest, illamående, andningsbesvär, trötthet, förvirring med mera.

De hospice som finns i Västra Götaland arbetar med en helhetssyn på människan och försöker på bästa sätt lindra symtomen utifrån fysiska, psykosociala och andliga behov. Många svårt sjuka vill också få en möjlighet att samtala om livet och döden.

Personalen försöker också underlätta för patienten att umgås med nära och kära. Det är viktigt i vården och omhändertagandet på hospice att även närstående tas om hand och får stöd.
Ofta finns lekrum och personal som kan umgås med barn.

Patienten i fokus - inte sjukdomen

En stor hänsyn tas till individuella önskemål, självbestämmande, personlig integritet och patientens värdighet. Som patient får man vara delaktig i vården på sina egna villkor. Det är individen som är i centrum. Personalen ser de boende som gäster och inte som patienter. Det finns en tillåtande inställning till olika slags önskemål, det går tillexempel bra att dricka alkohol eller ha djur på besök.

Miljön på ett hospice är mer hemlik än en vanlig vårdmiljö. Balkonger och uteplatser är gjorda för rullstolsburna. Ofta kan även sängliggande ta sig ut.

Volontärer kompletterar arbetsteamet

Hospice är bemannat med sjuksköterskor och undersköterskor 24 timmar om dygnet. Läkare kommer på ronder och finns annan tid på dygnet tillgänglig på telefon.  I teamet ingår även sjukgymnast, arbetsterapeut och själavårdande personal. En kurator kan hjälpa till med myndighetskontakter och kan ge samtalsstöd. Något som är speciellt med hospice är de volontärer som jobbar där frivilligt. De hjälper till för att öka trivseln på boendet.

Lättast för boende i Göteborg

Hospice Göteborg är en samordningsfunktion inom Göteborgs stad, som avgör om hospicevård ska beviljas. Om du bor i Göteborg skickar du en egen ansökan och ett medicinskt underlag där en läkare beskriver dina behov, tillstånd och symtom.

Bor du utanför Göteborg behöver du även ett godkännande från en biståndshandläggare som visar att den egna hemkommunen betalar vården.

Hospice Gabriel är det enda som ligger utanför Göteborg. Det har avtal med Västra Götalandsregionen och Lidköpings kommun. Patienterna remitteras till Hospice Gabriel där personalen själv behandlar ansökan.

Vilande ansökan

En patient som är osäker på om det kommer att fungera hemma mot slutet av livet, eller att hen inte vill dö i sin bostad, kan skriva en vilande ansökan till hospice. Blir hemsituationen ohållbar på grund av exempelvis svåra symtom, kan ansökan aktiveras.
Plats kan inte omedelbart garanteras, men önskan behandlas skyndsamt.

Hospice för barn

Det finns idag ett enda hospice i Sverige som har barn som målgrupp: Lilla Erstagården i Stockholm. I Västra Götaland får barn palliativ vård där de är inskrivna, till exempel på en barncancerklinik, eller i hemmet. Vården utförs – med stöd av läkare från barnklinik – av hemsjukvårdens sjuksköterskor eller sjuksköterskor från ett team med inriktning på specialiserad palliativ vård.

Film: Stöd till dig som är närstående till någon som är obotligt sjuk

Till toppen av sidan