Problem i skolan och skolk

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Barn tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet. Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt, och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov.

När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Det händer att problemen är så stora att en elev behöver hjälp och stöd i skolan under längre eller kortare tid.

Om barn inte mår bra i skolan

Det kan finnas många olika orsaker till att barn inte mår bra i skolan. Det är vanligt att ha det jobbigt med kompisarna, någonting som de flesta känner av mer eller mindre under sin skolgång. Ibland går det så långt att det handlar om mobbning, det vill säga att ett barn blir kränkt och utfryst under en längre tid.

En annan orsak kan vara att barnets föräldrar inte fungerar som ett stöd, kanske för att de är upptagna av sina egna problem eller att de har för höga eller för låga förväntningar på sitt barn. Under uppväxten går de flesta också igenom egna kriser som kan göra att man i perioder inte orkar ägna sig tillräckligt åt skolan.

Stress och prestationsångest är vanliga problem i skolan, där perioder av prov och betygshets kan vara svåra att ta sig igenom för en del elever. Det kan leda till olika symtom på stress, som till exempel svårt att sova.

Elever som har svårt att följa med i undervisningen av olika anledningar kan också få svårt att trivas och må bra.

Problem i hemmet

Om det finns en kris i familjen, till exempel en skilsmässa, påverkar det barnen. Förutom att barnen är ledsna kan de också må dåligt av att sakna stöd från vuxna. Brist på stöd från vuxna kan också höra ihop med att en förälder är sjuk eller arbetslös.

De vuxnas kris kan ibland leda till sociala problem och ekonomiska svårigheter. Dålig ekonomi i hemmet kan göra det svårt att delta i arrangemang och aktiviteter som kostar pengar, vilket kan leda till utanförskap.

När barn inte vill gå till skolan

Om en elev har mycket jobbigt i skolan kan det leda till att han eller hon börjar undvika skolan. Det kan börja med att eleven stannar hemma mer och mer för att till slut inte gå till skolan alls. Bakgrunden kan till exempel vara att eleven har blivit mobbad utan att någon har upptäckt det, eller inte har fått den hjälp i skolan som han eller hon hade behövt. Ibland kan det vara så att elever med mycket hög begåvning stannar i hemmet. De kan ha känt att undervisningen inte angår dem. Andra elever som kan bli kvar hemma är elever som har en funktionsnedsättning, till exempel autism.

Ofta behöver de här eleverna få hjälp från både hemmet, skolan och socialtjänsten.

Söka hjälp och stöd

Söka hjälp och stöd

Om du är barn

Det är viktigt att berätta att man inte mår bra i skolan. Man kan vända sig till sina föräldrar, någon annan vuxen man har förtroende för, en lärare eller annan personal på skolan, till exempel skolsköterskan. Om man blir mobbad kan det vara svårt att berätta, kanske för att man känner skuld eller för att man inte vill göra sina föräldrar eller andra vuxna i närheten ledsna. Men försök ändå att berätta, så att du kan få hjälp och stöd. Känns det svårt att prata om det kan du försöka skriva det istället, eller rita.

Om man inte vill prata med någon man känner kan man tala med någon i en telefonjour, till exempel BRIS.

Om du är förälder eller annan anhörig

Om du misstänker att ditt barn eller ett barn i din närhet inte mår bra i skolan kan du i första hand vända dig till klassens lärare eller någon annan personal på skolan som du har förtroende för. Varje skola har ett elevhälsoteam knutet till sig som har i uppdrag att upptäcka och stödja elever som har det svårt i skolan av olika anledningar. Om man inte får hjälp av personalen bör man vända sig till skolans rektor.

Det kan vara väldigt svårt för ett barn att berätta att han eller hon blir mobbad. Man ska börja fundera när ett barn blir väldigt tillbakadraget och har ont i magen när det är dags för skolan. Ett barn kanske inte använder ord som att de är mobbade, så därför är det viktigt att lyssna på vad barnet berättar och låta dem använda sina egna ord.

Att gå vidare med en anmälan

Om problemen finns kvar efter att man har kontaktat rektorn bör man vända sig till kommunen eller till skolans huvudman om det är en friskola. Om man tycker att skolan har gjort fel kan man göra en anmälan till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet. På deras hemsidor finns mer information om vad man kan kräva av skolan, var man kan vända sig och hur man gör en anmälan.

Fäll ihop

Frågor och svar

UMO om problem i skolan

UMO om problem i skolan

Här finns länkar till texter som handlar om olika problem man kan ha i skolan på UMO, ungdomsmottagningen på nätet.

Att må dåligt

Tips för att trivas i skolan

Tips för att trivas på sin utbildning

Mobbning

Fäll ihop

Hjälp och stöd för unga i Västra Götaland

Västra Götaland

Hjälp och stöd för unga i Västra Götaland

Om du är barn kan du vända dig till lärare, skolsköterska, skolkurator eller någon annan vuxen du har förtroende för. Du kan också tala med någon i en telefonjour, till exempel BRIS.

På en ungdomsmottagning kan du prata om dina känslor.

Kommunal hjälp och stöd

Läs mer

Att må psykiskt dåligt som ung

Diagnoser och besvär som ung

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2013-07-02
Skribent:

Ylva Kurtén, psykolog, Stockholm

Redaktör:

Rebecka Persson, 1177 Vårdguiden


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2013-08-07