KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Ersättning vid patientskada

Som patient är du försäkrad om du skulle bli skadad av din vård, din tandvård eller ditt läkemedel.

Det är två olika typer av försäkringar som ska skydda dig om du blir skadad, patientförsäkringen och läkemedelsförsäkringen. Du kan överklaga och begära en ny prövning om du inte är nöjd med försäkringsbolagets beslut.

Patientförsäkringen

Du kan få ersättning för sveda och värk under läkningstiden om du skadas inom vården. Om skadan leder till en bestående funktionsnedsättning kan du få ersättning för invaliditet. Du kan även ha rätt till ersättning för extra kostnader och inkomstbortfall i samband med en patientskada. Leder skadan till dödsfall kan det bli fråga om andra ersättningar.

Allt detta regleras i patientskadelagen. Därför måste alla vårdgivare ha en patientförsäkring.

Du kan få ersättning för skador som skett i samband med undersökning, vård eller behandling inom vården eller tandvården. Exempel på skador är:

  • Du har smittats vid en behandling
  • Det är ett fel på den utrustning som använts eller den har använts fel
  • Du fått en felaktig eller försenad diagnos.
  • Du har fått en felaktig ordination av läkemedel.
  • Du har skadats i ett olycksfall i samband med vård.

Som patient kan du få ersättning även om det inte går att ta reda på exakt vem som orsakade skadan. Däremot går det inte att få ersättning om du har behandlats för ett direkt livshotande tillstånd och inte heller för biverkningar av mediciner som har ordinerats eller lämnats ut på rätt sätt.

Du har inte heller rätt till ersättning enbart för att en behandling inte gav önskat resultat eller om det uppstod en komplikation som inte hade gått att undvika.

Anmälan och utredning

Regionerna har tecknat en patientförsäkring hos Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf. Den patientförsäkringen gäller även om du har skadats hos en privat vårdgivare som har vårdavtal med en region. Skadeärendena hanteras av Löf, som utreder skadan, fattar beslut och lämnar ersättning.

Skadan måste anmälas till Löf för att du ska kunna få ersättning genom regionernas patientförsäkring. En kurator eller ett patientombud på det sjukhus eller den mottagning som utförde behandlingen kan hjälpa till att göra en anmälan.

Anmälan görs på www.lof.se där du sedan kan följa ditt ärende digitalt. Du kan även anmäla på en särskild blankett via vårdgivaren eller patientnämnden. Blanketten finns att hämta på Löfs hemsida. I anmälan är det viktigt att vara tydlig med vilken personskada som du anser vården har orsakat.

Läkare, tandläkare, naprapater, kiropraktiker och andra legitimerade yrken som är privatpraktiserande är försäkrade hos privata försäkringsbolag. De är skyldiga att upplysa om vilket försäkringsbolag det är.

Privatpraktiserande icke legitimerade yrkesgrupper omfattas inte av ersättningsreglerna i patientskadelagen och kan inte heller teckna någon patientförsäkring.

Anmälan ska komma in i tid

Anmälningstiden varierar beroende när skadan skedde.
För skador som orsakats till och med 2014-12-31 gäller att anmälan måste göras inom tre år från det att du fick veta att du kunde göra en anmälan. Det får inte ha gått mer än tio år räknat från den dag då skadan orsakades för att göra en anmälan.

Om skadan har skett från och med 2015-01-01 måste du anmäla den inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades.

Patientförsäkringsföreningen

Om du skadas hos en vårdgivare som inte tecknat patientförsäkring kan du ändå ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Då kan Patientförsäkringsföreningen, PFF gå in i stället för ett vanligt försäkringsbolag och betala eventuell ersättning. Det är alla försäkringsbolag som marknadsför patientförsäkringar i Sverige som bekostar sådana utbetalningar.

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med ett beslut från försäkringsbolaget kan du begära ett yttrande från Patientskadenämnden. Nämnden kan pröva skador från alla försäkringsbolag som har tecknat patientförsäkring. Patientskadenämndens yttrande är rådgivande och brukar i regel följas av försäkringsbolagen.

Om du inte är nöjd med det besked du får från försäkringbolaget, till exempel om du tycker att ersättningen är för låg, kan du vända dig till allmän domstol och begära patientskadeersättning. Då stämmer du det försäkringsbolag där vårdgivaren har tecknat sin patientförsäkring.

Du kan också kräva skadestånd i allmän domstol, i en så kallad civil skadeståndsprocess. Du måste då kunna bevisa att den vårdgivare du kräver ersättning av har gjort så allvarliga fel att den är skadeståndsskyldig.

I sådana fall är det arbetsgivaren som har ansvar för de skador en anställd orsakat i tjänsten genom fel eller försummelse. I en skadeståndsprocess stämmer du vårdgivaren, inte försäkringsbolaget.

Om du förlorar en process i domstol är du skyldig att betala både dina egna och motpartens kostnader för processen.

Västmanland

Om du skadats vid behandling

Om du har skadats vid behandling något av Region Västmanlands sjukhus, vårdcentraler eller tandvårdskliniker kan du göra en anmälan genom Patientförsäkringen. Du kan beställa en blankett för anmälan hos Patientnämndens kansli. 

Läkemedelsförsäkringen

Gäller vid oförutsedda biverkningar

Om du skadats på grund av att ett läkemedel gett oväntade biverkningar omfattas det inte av den vanliga patientskadeförsäkringen. Istället gäller Läkemedelsförsäkringen, LFF en försäkring som läkemedelsindustrin i Sverige har gemensamt. Naturläkemedel eller så kallade homeopatiska läkemedel omfattas inte av försäkringen.

Du kan få ersättning genom Läkemedelsförsäkringen om du drabbats av oförutsedda skador, både kroppsliga och psykiska. Skadorna kan ha orsakats av läkemedel som man har köpt på apotek i Sverige, i samband med kliniska prövningar i Sverige eller att man fått läkemedlet i den svenska vården.

Vanligtvis får du inte ersättning för skador som beror på väntade biverkningar. Eftersom inga läkemedel är utan biverkningar, är det viktigt att läsa bipacksedeln som kommer med läkemedlet. Ersättning betalas inte heller ut om du har blivit informerad av läkaren om riskerna med läkemedlet och tillsammans med läkaren ha vägt nyttan mot riskerna. Men vid vissa kända men ovanliga och särskilt svåra biverkningar kan du ändå få ersättning.

Anmälan och utredning

Du anmäler skadan på samma sätt som när du drabbas av annan skada inom vården och handläggningen är likartad. Blankett finns på Läkemedelsförsäkringens webbplats och går även att få från patientnämnden/förtroendenämnden. Du måste anmäla skadan inom tio år från det att du fått kännedom om att skadan sannolikt har orsakats av läkemedel.

Du kan få ersättning om skadan med övervägande sannolikhet är orsakad av läkemedlet och inte har kunnat förutses. Skadan ska också vara allvarligare än de problem du medicineras för. Även Läkemedelsförsäkringen följer svensk skadeståndsrätt, vilket innebär att samma ersättningsregler gäller som om du begär skadestånd i domstol.

Om du inte kommer överens med försäkringsbolaget kan ärendet prövas av Läkemedelsskadenämnden.

Västmanland

Om du skadats av läkemedel

Om du anser att du har skadats av läkemedel som sålts och lämnats ut i Sverige kan du begära ekonomisk ersättning genom en anmälan till Läkemedelsförsäkringen. Du kan beställa en blankett för anmälan hos Patientnämndens kansli. 

Till toppen av sidan