Hjälpmedel för förflyttning

Låna elrullstol i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Denna information riktas till dig som har fått låna en elrullstol som ett förskrivet hjälpmedel. Förskrivna hjälpmedel är ett lån för personligt bruk och får inte lånas ut till andra personer.

Viktigt att känna till

 • Du är skyldig att ta hand om din elrullstol samt följa de instruktioner som ges i samband med förskrivningen.
 • Kontakta din förskrivare vid flytt, tillbud, olycka eller stöld.
 • Förskrivaren ansvarar inte för eventuell smuts som följer med in.
 • När du inte längre har behov av hjälpmedlet, ska det lämnas tillbaka.
 • Om behovet förändras ska du ta kontakt med din förskrivare.

Att köra elrullstol

Det är viktigt att du lär dig hur elrullstolen fungerar i olika situationer. Det finns alltid olycksrisk när du kör elrullstol oavsett om du tränar att lära dig köra eller om du är en van elrullstolsanvändare. Olycksrisken ökar med ökad hastighet. Risken att välta är störst när det är en höjdskillnad eller ojämn yta.

Trafikregler

När du kör elrullstol utomhus är du skyldig att känna till och följa trafikreglerna. Föräldrar/vårdnadshavare ansvarar för att barn kör elrullstolen i lämplig miljö och inte utgör en fara för sig själv eller andra i trafiken/omgivningen.

Det innebär bland annat att:

 • Du ska inte störa eller hindra trafiken.
 • Du ska följa alla trafikanvisningar (vägmärken, trafikmärken, trafiksignaler
 • Du får inte köra elrullstol om du är påverkad av till exempel alkohol, droger eller medicin.

Att köra med elrullstol i trafiken

Fotgängare

Du räknas som fotgängare när du kör i en hastighet upp till 5–6 kilometer i timmen. Du ska då följa samma regler som för en fotgängare, dvs köra på trottoaren, använda övergångsställen och vänta på grön gubbe. Om trottoar inte finns ska du köra på vägbanan så långt till vänster som möjligt.

Cyklist

Du räknas som cyklist om du kör fortare än 5-6 kilometer i timmen. Du ska då följa samma regler som för en cyklist. Du ska använda cykelbanan och om cykelbana saknas ska du köra på vägbanan så långt till höger som möjligt.

Vid högersväng ger du tecken i god tid och håller så långt åt höger som möjligt. Vid vänstersväng gör du ”stora svängen” – kör rakt fram i korsningen till motsatta sidan, sväng sedan vänster när det är fritt och du inte hindrar annan trafikant.

Viktigt att tänka på:

 • Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
 • Du får inte köra i bredd med annan rullstol eller cykel.
 • Du ska i god tid ge tecken med körriktningsvisaren när du kör ut från kanten, ska svänga eller ska vända.

Om du känner dig osäker på trafikreglerna eller tycker att det är obehagligt att köra i trafik, kör hellre sakta på trottoaren som fotgängare. Använd helst övergångsställe.

Körsträcka

Ett tips är att du till en början kör där du kan få hjälp om laddningen inte räcker. På det sättet lär du dig hur långt en batteriladdning räcker. Körsträckan kan variera beroende på backar, start och stopp, kyla, ojämn mark eller liknande. Även lufttrycket i däcken påverkar körsträckan.

Förvaring av elrullstol

Tänk på att förvara elrullstolen så att den inte kan stjälas eller lånas av obehöriga. Elrullstolen ska stå skyddad när den inte används. Även om den är tillverkad för utomhusanvändning, är den inte konstruerad för att stå ute utan skydd.

Elrullstol ska förvaras i eller i anslutning till den egna bostaden.
Förvarings- och laddningsutrymme ska vara låsbart, ha eluttag, vara torrt och hålla minst + 5ºC.

Försäkring

Kontrollera att din försäkring täcker och skyddar dig om något skulle inträffa när du kör elrullstolen. Vid behov komplettera din försäkring.

Skötsel och underhåll

Laddning av batterier

Elrullstolen ska alltid laddas när den inte används. Det finns ingen risk för överladdning. Du ska ladda och förvara elrullstolen i överenskommet utrymme samt använda den medföljande laddaren.

Däck

Elrullstolens däck ska vara pumpade enligt rekommenderat lufttryck, som du hittar i bruksanvisningen. Lufttrycket bör kontrolleras varje månad. Kontrollera även att det finns däckmönster kvar.

Bromsar

Elrullstolen bromsas automatiskt så fort manöverspaken eller gasreglaget släpps.

Service och reparation

Kontakta Hjälpmedel Västernorrland, teknisk service, om elrullstolen behöver servas eller repareras, telefon 060-14 96 30. Vårdgivarwebb Västernorrland - Teknisk service (rvn.se)

Bär reflexer

Din elrullstol har reflexer, men det är bra att komplettera dessa genom att använda reflexer eller reflexväst.

Last

Bara du själv och mindre last, till exempel matkasse, får köras med elrullstolen. Du får inte skjutsa en annan person med din elrullstol.

Transport

Vid transport av elrullstolen gäller bruksanvisningen. Elrullstolen ska vara ordentligt förankrad vid samtliga utmärkta fästpunkter.
Det är alltid säkrare att sitta i fordonets säte än att sitta kvar i elrullstolen. Flytta därför om möjligt över till i ett säte. Använd alltid fordonets säkerhetsbälte.

Allmänna kommunikationer

Vid resa med allmänna kommunikationer (flyg, tåg, buss, färdtjänst, riksfärdtjänst, taxi mm) kontakta aktuellt bolag för att få information om vad som gäller kring att ta med elrullstol.

Till toppen av sidan