Lagar och bestämmelser

Rättigheter för patient inom psykiatrin i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Patientlagen beskriver bland annat vilken information du som patient ska få, om din vård och om dina möjligheter att välja vård.

Patientlagen

Från 1 januari 2015 gäller en ny lag, patientlagen. I lagen beskrivs bland annat vilken information du som patient ska få, om din vård och om dina möjligheter att välja vård.

Förstå och vara delaktig

Informationen du får om din vård ska vara begriplig och kan ges muntligt, skriftligt eller via tolk, beroende på din situation och dina förutsättningar. Det är viktigt för att du ska kunna förstå och vara delaktig i din vård. När du förstår vilka alternativ och möjligheter du har kan du ge ditt samtycke eller på annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig. Vid akuta situationer, om du till exempel är medvetslös och inte kan ge ditt samtycke, får du ändå den vård som du behöver.

Du kan också välja att säga nej till den vård du erbjuds. Även om du har gett din tillåtelse till en viss vård kan du ändra dig. Barn ska också ha möjligheten att uttrycka sin åsikt. Är barnet litet kan det ske tillsammans med barnets vårdnadshavare, men ju äldre barnet är desto viktigare är det att få vara delaktig i sin vård.

Vad kan informationen handla om?

Efter utförd bedömning ska du få information om:

 • Ditt hälsotillstånd
 • Vilka metoder som finns för undersökning,vård och behandling
 • Vilka hjälpmedel som finns
 • När du kan förvänta dig att få vård
 • Vad behandlingen och vården förväntas resultera i
 • Vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns
 • Hur eftervården, som du kan behöva kan/ska gå till

Ibland kan det vara dina närstående som behöver få information om din vård. På grund av tystnadsplikt kan närstående bara bli informerade om du själv är med vid besöket eller har gett ditt samtycke.

Hur får man kontakt med den psykiatriska öppenvården?

I Region Västernorrland kan du göra en egen vårdbegäran till psykiatrisk specialistnivå genom att ringa till lämplig psykiatrisk mottagning eller via 1177.se. Du kan också få remiss till psykiatrisk specialistnivå via primärvård, annan hälso-och sjukvård eller elevhälsa.

Valfrihet i vården

Du kan även söka öppen psykiatrisk vård i annan region för att få en psykiatrisk bedömning. Vid varje vårdkontakt ska det göras en psykiatrisk bedömning. Bedömningen kan leda till ett vårderbjudande, ett egenvårdsråd eller en hänvisning till annan vårdnivå. Rätten att fritt söka öppen vård innebär således rätt till en psykiatrisk bedömning – men inte till viss vård.

Efter att en bedömning har gjorts och du som patient fått ett vårderbjudande kan du också välja var du ska få din vård. Du som patient kan fritt söka öppenvård i hela Sverige, vilket innebär hälso/vårdcentral eller en öppen specialistmottagning som drivs av offentliga vårdgivare eller av privata vårdgivare som har avtal med någon region.

Öppenvård kallas all vård när du inte blir inlagd. Vid fritt vårdval får du som patient själv betala alla merkostnader såsom resor m.m.

Valfrihetsvård omfattar även psykiatriska och psykologiska utredningar om det finns en psykiatrisk bedömning att en sådan ska genomföras.

Om du använder dig av rätten till det fria vårdvalet och själv vänder dig direkt till en annan region, behöver du veta vilken enhet som ansvarar för motsvarande psykiatriska bedömningar. Du måste själv ta reda på om det finns särskilda remissregler vid den mottagning dit du vill komma.

Remiss

Region Västernorrland kan förmedla remiss till annan region eller privat vårdgivare med avtal med annan region, förutsatt att en psykiatrisk bedömning är gjord, i Region Västernorrland, eller i annan region. I Region Västernorrland görs den psykiatriska bedömningen av psykiatrisk öppenvård.

När valfrihet i vård inte är tillämplig

Det finns situationer där valfrihet i vården inte kan medges av olika skäl:

 • I de fall när vården bedrivs enligt öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) eller öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).
 • Om vården kräver speciella samarbetsavtal med andra vårdgivare, till exempel högspecialiserad vård eller om vården är i lag specialreglerad.
 • För öppen psykiatrisk vård som ges i kombination med slutenvård eller dagvård krävs först ett godkännande från psykiatriska öppenvården i Region Västernorrland.
 • Psykiatrisk vård som även innefattar kommunala insatser, där vårdplanering skett enligt särskilda överenskommelser och innehåller gemensamma insatser mellan huvudmän. Ofta regleras de gemensamma insatserna i en SIP-överenskommelse (Särskild Individuell Plan).

Vårdgaranti

Vårdgaranti innebär att man som patient ska få vård inom en viss tid och vårdgaranti gäller endast inom din hemregion. Garantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen.

Medicinska bedömningar omfattas av vårdgaranti och besök till den specialiserade vården ska erbjudas inom 90 dagar för bedömning. Om den psykiatriska bedömningen inte kan erbjudas inom 90 dagar ska du erbjudas besök hos annan vårdgivare som regionen utser.

Om den psykiatriska bedömningen leder fram till att du ska erbjudas fortsatt behandling eller/och utredning omfattas den fortsatta bedömningen/utredningen inte av hemregionens vårdgaranti.

Den som har bedömts behöva en behandling ska erbjudas den inom ytterligare 90 dagar. Om bedömd behandling inte kan erbjudas inom 90 dagar ska du erbjudas behandling hos annan vårdgivare som regionen utser.

Då vårdgaranti tillämpas står regionen för alla merkostnader såsom resor med mera.

Information om väntetider

Patientnämnden

I varje region finns en patientnämnd som ska hjälpa dig om du inte känner dig delaktig eller på annat sätt inte är nöjd med vården. Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. 

Mer information

Om du inte är nöjd med vården

Till toppen av sidan