Allergier och överkänslighet

Kvalsterallergi

Kvalster är mycket små spindeldjur som finns i hemmet. Du kan inte se dem, men de avger allergiframkallande ämnen. Du som är allergisk kan få besvär som röda och kliande ögon, nästäppa, upprepade nysningar och vattnig snuva. Du kan också få andningsbesvär eller hosta. Det finns en del du kan göra för att minska dina besvär.

Den typ av kvalster som orsakar besvär i hemmet kallas husdammskvalster. De finns framför allt i sängen. Du kan få kvalsterallergi när som helst under livet.

Symtom vid kvalsterallergi

Du har oftast mest symtom på morgonen, eftersom kvalster trivs med fukt och värme och ofta finns i sängen.

Vid kvalsterallergi är det vanligt att du får ett eller flera av dessa symtom:

 • Du har snuva som rinner.
 • Du är täppt i näsan.
 • Du får röda, kliande ögon som rinner.
 • Du nyser mycket.
 • Du får andningsbesvär eller hosta.

Kvalsterallergi kan vara av olika svårighetsgrad och ibland kan allergin orsaka astma.

Kvalsterallergi kan också förvärra eksem.

Kan symtomen bero på något annat än allergi?

Ibland kan näspolyper göra att du får besvär som liknar allergi. Oftast blir du då täppt i näsan.

Du kan också ha astma utan att vara allergisk.

Vattnig snuva kan ibland bero på att slemhinnorna i din näsa är överkänsliga utan att du har någon allergi.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om en eller flera av följande saker stämmer:

 • Du tror att du är allergisk men vet inte mot vad.
 • Du tror att du har astmatiska besvär.
 • Ett litet barn har besvär som kan bero på allergi eller astma.
Om det är helg kan du vänta tills det blir vardag. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Ring genast 112 om du har svårt att andas.
 
Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Det är svårt att helt bli av med kvalstren. Här är några saker du kan tänka på:

 • Kvalster trivs där det är ganska fuktigt och varmt. Ha därför bra ventilation och rengör ventiler ofta.
 • Åtgärda eventuella fuktskador i bostaden.
 • Tvätta lakan som vanligt i 60 grader.
 • Tvätta kuddar och täcke i 60 grader regelbundet. Skölj noggrant.

Undersökningar och utredningar

För att läkaren ska kunna ställa diagnos behöver du genomgå en utredning.

Hos läkaren får du berätta om dina besvär. Berätta så noggrant som möjligt om du får besvär vid några speciella tillfällen och till exempel i någon särskild miljö. Då kan läkaren få en uppfattning om hur svåra besvär du har, och vad som orsakar besvären. Kvalsterallergi är svårare att misstänka än allergi mot pollen och pälsdjur. Därför är en allergitest viktigare just vid kvalsterallergi.

Det finns också tester som kan visa vad dina besvär beror på:

 • pricktest
 • blodprov
 • lungfunktionstest.

Pricktest

Ibland görs ett pricktest. Det visar om du har allergiantikroppar i huden. Det visar däremot inte om du har en allergi som ger symtom.

Blodprov

Ett blodprov kan visa om du har allergiantikroppar mot ett visst ämne. Det visar däremot inte om du har en allergi som ger symtom.

Lungfunktionstest

Ett lungfunktionstest görs för att undersöka hur luftrören fungerar. Det behövs om läkaren tror att du har astma.

Fördjupad utredning

Om fördjupad utredning behövs inför eventuell allergen immunterapi kan du få göra ett dammsugningsprov. Då får du speciella dammsugarpåsar som du använder i din egen dammsugare. Sedan suger du upp damm från sängen och vardagsrummet i var sin påse.

Behandling

Det kan vara svårt att bli av med kvalster om du har mycket kvalster i hemmet. Du kan då behöva få råd om hur du bäst ska minska mängden kvalster. Om fuktproblem finns i din bostad så bör det åtgärdas.

Ibland hjälper inte åtgärderna, utan du kan ändå få svåra besvär av din allergi. Du kan då behöva behandla dina besvär med läkemedel. Om läkemedel hjälper dåligt kan du få prova allergivaccination, som också kallas allergen immunterapi.

Receptfria läkemedel

På apoteket kan du får råd om lämpliga receptfria läkemedel för behandling av besvär i ögon och näsa. Ofta kan du bli symtomfri med hjälp av receptfria läkemedel. Prata med en läkare om inte de hjälper.

Behandling med allergen immunterapi

Du som har stora besvär av din allergi trots läkemedelsbehandling kan få allergen immunterapi. Behandlingen kan antingen ges i form av sprutor eller som tabletter som läggs under tungan. Behandlingen pågår i åtminstone tre år.

Graviditet och amning

Du kan vid behov använda ögondroppar, kortisonnässprej och vissa antihistamintabletter om du är gravid eller ammar. Det är viktigt att du inte slutar med din astmabehandling. Prata med din läkare.

Undvik att påbörja allergen immunterapi om du är gravid. Risken för en allvarlig allergisk reaktion är störst i början av behandlingen. Men om du har påbörjat behandlingen innan du blev gravid kan du oftast fortsätta behandlingen. Prata med din läkare.

Vad är kvalsterallergi?

Allergi innebär att du är överkänslig mot något ämne genom en immunreaktion. Ämnet kallas allergen. Det är ett protein som är helt oskadligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär. Dessa ämnen leder till den allergiska reaktionen som märks genom att du får vattnig snuva, nysningar, klåda i näsa, röda, kliande ögon som rinner och astma.

Kvalsterallergi är vanligt

Kvalster är små spindeldjur. Kvalstren är mindre än en millimeter i storlek och går inte att se. De är för de flesta helt ofarliga, men enzymet som bryter ner födan i kvalstrets mage är det viktigaste allergenet. Det finns i avföringspartiklar som kvalstret avger.

Partiklarna är så små att de endast går att se med mikroskop.

De här kvalstren ger oftast allergiska besvär:

 • husdammskvalster
 • förrådskvalster
 • rovkvalster.

Husdammskvalster

Husdammskvalster finns i sängar men ibland också i mattor, stoppade möbler och andra textilier. Kvalstren lever på de hudflagor som vi människor ständigt släpper ifrån oss. De trivs i fuktigt, mörkt och varmt klimat, ofta i sängar.

Var finns husdammskvalster?

Husdammskvalster i bostäder är vanligast i södra och västra Sverige, där klimatet ger en hög luftfuktighet. Det kan skapas en mera kvalstervänlig miljö i alltför täta och dåligt ventilerade hus.

Husdammskvalster kan förekomma i hela landet, men är mycket ovanligt i norra Sverige även om det förekommer i bostäder med fuktproblem.

Förrådskvalster

Förrådskvalster finns oftast i damm från logar och lador men kan också finnas i bostäder. Förrådskvalster är en av de vanligaste orsakerna till allergiska besvär hos svenska lantbrukare.

Rovkvalster

Rovkvalster används för att biologiskt bekämpa andra skadedjur i en del växthus där man odlar grönsaker. En del personer som jobbar i växthus får besvär av rovkvalster.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga 

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Mer på 1177.se

När du loggar in på 1177.se

Med e-tjänsterna på 1177.se kan du se personlig vårdinformation och kontakta vården på ett säkert sätt. Här kan du läsa mer om de olika e-tjänsterna.

Allergiutredning

Du kan behöva göra en allergiutredning om du misstänker att du har en allergi, men inte vet mot vad. Under utredningen får du berätta om dina besvär. Du kan också behöva genomgå olika undersökningar.

Så fungerar luftvägar och lungor

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att transportera syre från luften till kroppens och att avge koldioxid från kroppen. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera.

Till toppen av sidan