Blodprov

Blodprov: Kreatinin

Blodprov som visar halten kreatinin i blodet är ett av de vanligaste blodproven. Provet tas för att läkaren ska få en uppfattning om hur dina njurar fungerar. Kreatininprov kan tas i samband med en undersökning men det kan också tas inför en behandling med vissa typer av läkemedel.

När får jag lämna ett prov för kreatinin?

Ett kreatininprov ingår bland de prov som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar och hälsokontroller. Provet tas för att få en uppfattning om njurarnas funktion. Det kan göras i samband med utredningar av olika sjukdomar eller inför vissa undersökningar. Många läkemedel lämnar kroppen via njurarna. Då kan det vara viktigt att bedöma njurarnas funktion innan behandlingen startar, så att inte sådana läkemedel ansamlas i kroppen. Det finns också läkemedel som påverkar njurarna. Det gäller till exempel vissa läkemedel som används för behandling av högt blodtryck och hjärtsvikt. Om du får en sådan behandling kan det vara viktigt att mäta kreatininvärdet vid flera tillfällen.

Vad är kreatinin och var finns det?

Kreatinin bildas när kroppen bryter ner kreatinfosfat. Det är musklernas energireserv. Hur mycket kreatinin som bildas i kroppen beror på hur stor muskelmassa du har. Om du har ätit mycket kött, särskilt kokt kött, kan det göra att kreatininvärdet tillfälligt ökar.

Kroppen gör sig av med kreatinin genom njurarna. Liksom många andra ämnen filtreras kreatinin ut i urinen. Det har gjort att kreatininvärdet i blodet har använts som en markör för njurarnas funktion.

Det finns idag också andra blodprover som kan användas för att bedöma njurfunktionen. Kreatininmätning kan göras snabbt och används därför fortfarande ofta.

Hur tas provet?

Innan du lämnar provet brukar du få sitta ner en stund. Koncentrationen av vätska i kroppen ändras beroende på om du står, sitter eller ligger ner.

Blodprovet tas oftast i armen med hjälp av en nål som sticks in i ett ytligt blodkärl, en ven. Därför kallas den här typen av blodprov för ett venöst prov.

Provet kan tas när som helst under dygnet.

När får jag svar?

Du kan lämna ett kretininprov på en vårdcentral eller på ett sjukhus. Provet skickas sedan oftast till ett laboratorium för undersökning. Svaret brukar komma till läkaren senast dagen därpå. Om du får vård på ett sjukhus kan du få resultatet mycket snabbare. 

Hur mäts halten av kreatinin?

Kreatininhalten i blodet kan mätas i plasma eller serum. När blodkropparna har tagits bort från ett blodprov kallas vätskan som är kvar för plasma. Vätskans sammansättning förändras om blodet har fått stelna innan blodkropparna tas bort. Vätskan kallas då för serum. Det spelar ingen roll om kreatininhalten mäts i plasma eller serum.

Metoderna för att mäta kreatinin har förändrats under de senaste åren och det kan göra att det är svårt att jämföra kreatininresultat som uppmäts idag med äldre värden i sjukjournaler eller i läroböcker och tidningsartiklar.

Hur tolkas provsvaret?

Ett enstaka blodprov ger i de flesta fall inte något säkert svar på om du har en sjukdom eller inte. Svaret på provet vägs därför ihop med hur du mår och med andra prover som du kan ha tagit.

Kreatininhalten i blodet varierar mellan olika människor, även mellan friska personer. Den kan också variera hos samma person vid olika tillfällen. När läkaren ska tolka provsvaret, jämför hen provet med det så kallade referensintervallet. Referensintervallet får man genom att väga samman resultatet från en stor grupp friska personers kreatininprov.  För kreatinin ligger referensintervallet för kvinnor ungefär mellan 40 och 90 mikromol per liter (µmol/L). För män ligger värdena oftast mellan 50 och 100 µmol/L.

För kreatinin är det särskilt svårt att bedöma resultatet i relation till referensintervallet. En person med stor muskelmassa förväntas ha en högre kreatininhalt i blodet än en person med liten muskelmassa.

För att bättre kunna bedöma kreatininvärdet görs i dag ofta en automatisk beräkning där också andra faktorer som till exempel kön och ålder vägs in. På detta sätt får man fram ett värde som brukar benämnas eGFR. Det står för estimated glomerular filtration rate. Genom att göra den beräkningen undviks problemet med olika kroppsstorlekar och man får fram ett värde som om det gällde en normalstor vuxen person. En normalstor vuxen person anses ha en kroppsyta som är 1,73 kvadratmeter.

eGFR kan även beräknas på andra sätt. Då beräkningen utgår från kreatininvärdet skriver man ibland eGFR(krea). För vuxna personer som är under 50 år och som inte har någon njursjukdom förväntas eGFR(krea) vara högre än 80 milliliter per minut och 1, 73 kvadratmeter kroppsyta (80 mL/min/1.73 kvm). Hos personer över 60 år talar eGFR(krea) lägre än 60 mL/min/1,73 kvm för att njurfunktionen är nedsatt.

Höga värden, vad kan det bero på?

Höga kreatininvärden i blodet kan bero på att du har en stor muskelmassa. Vätskebrist och uttorkning kan också göra att kreatininvärdet ökar. Kreatininvärdet stiger också om det finns stopp i urinvägarna, som vid njursten eller svår prostataförstoring, stiger också kreatininvärdet.

Om du ätit mycket kokt kött före provtagningen kan kreatininvärdet öka tillfälligt.

Vissa läkemedel kan påverka njurarna så att kreatininvärdena höjs tillfälligt.

Höga kreatininvärden i blodet är annars en signal om att njurarna fungerar dåligt. Även om kreatininvärde är inom referensintervallet så är det inte någon garanti för att njurarna är helt friska.

Om ditt kreatininvärde är för högt brukar du få du göra fler undersökningar för att ta reda på vad som ligger bakom. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet.

Låga värden, vad kan det bero på?

Låga värden saknar i de flesta fall betydelse. Låga värden kan bero på att du har liten muskelmassa.

Kreatininvärdena brukar minska vid graviditet. Det beror på att njurarnas förmåga att filtrera blodet ökar något under graviditeten. Värdena blir normala igen efter förlossningen.

Det finns sjukdomar som kan ge ett lågt kreatininvärde men de har ofta andra mer tydliga symtom, som hjälper läkaren att avgöra vad det är för sjukdom.

Behandlingen som du får beror på vad som har gjort att värdena är låga.

Vanliga förkortningar

Provet brukar ibland skrivas P-Kreatinin om mätningen är gjord i blodets plasma. Om mätningen är gjord i serum skrivs det S-Kreatinin. Kreatinin förkortas ibland till krea.

Till toppen av sidan