Opłaty wnoszone przez pacjentów
Patientavgifter - polska

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Ile zapłacisz?

Ile zapłacisz?

Opieka zdrowotna i medyczna w Szwecji jest w większości opłacana z podatków wojewódzkich i gminnych. Opłata, którą zapłacisz na przykład za wizytę u lekarza, to zaledwie niewielka część jej faktycznego kosztu.

Nie dotyczy to całkowicie prywatnej służby zdrowia, na przykład zabiegów chirurgii plastycznej, które nie mają uzasadnienia medycznego. W takich wypadkach cały koszt pokrywasz we własnym zakresie.

Różne opłaty w na terenie poszczególnych samorządów wojewódzkich i gmin

Samorządy wojewódzkie i gminy mogą zasadniczo same decydować o wysokości opłat, jakie zapłacisz za wizytę u lekarza i inne usługi medyczne. Opłaty na terenie poszczególnych samorządów wojewódzkich są generalnie bardzo podobne. Jeśli Twoje zapotrzebowanie na usługi medyczne jest duże, istnieje mechanizm ochrony przed wysokimi kosztami, który zostanie opisany dokładniej w następnym rozdziale.

W prawie wszystkich samorządach wojewódzkich i regionach opieka zdrowotna i medyczna jest nieodpłatna dla osób, które nie ukończyły 20 roku życia.

Podane poniżej przybliżone wysokości opłat dotyczą publicznej służby zdrowia oraz prywatnych świadczeniodawców medycznych, którzy podpisali umowę z samorządem wojewódzkim.

Gdy przebywasz w szpitalu, to zgodnie z prawem zapłacisz opłatę dobową, która może wynosić maksymalnie 100 koron.

Niektóre samorządy wojewódzkie pobierają opłatę za transport karetką pogotowia lub helikopterem.

Niektóre samorządy wojewódzkie zwracają opłatę za wizytę, jeśli Twój czas oczekiwania był dłuższy od wynikającego z umowy. Jeśli nie zgłosisz rezygnacji z umówionej wizyty, której termin Ci nie odpowiada lub nie przyjdziesz na umówioną wizytę, możesz jednak być zobowiązany do zapłacenia obowiązującej opłaty.

Jeśli skorzystasz z otwartej lub zamkniętej opieki zdrowotnej na terenie innego samorządu wojewódzkiego niż ten, na którego obszarze jesteś zameldowany, zapłacisz opłatę wnoszoną przez pacjentów, która obowiązuje w rejonie, w którym korzystasz z usług medycznych.

Inni świadczeniodawcy medyczni mogą mieć inne stawki

Jeśli posiadasz ubezpieczenie zdrowotne prywatne lub wykupione przez pracodawcę, mogą Cię obowiązywać zupełnie inne zasady dotyczące opłat.

W ramach gminnej opieki zdrowotnej i medycznej, która obejmuje osoby starsze z chorobami przewlekłymi, obowiązują różne opłaty za opiekę pielęgniarską.

Na stronie internetowej SKL, Związku Szwedzkich Gmin i Samorządów Wojewódzkich, można znaleźć adresy wszystkich urzędów gminnych, wojewódzkich i regionalnych. Dysponują one aktualnymi i szczegółowymi informacjami na temat obowiązujących na ich terenie opłat.

Opłaty dla obywateli innych krajów

Jeśli pochodzisz z innego kraju UE, EOG lub Szwajcarii, musisz posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), aby wykazać, że masz prawo do doraźnej, niezbędnej opieki medycznej objętej zwykłą opłatą wnoszoną przez pacjentów. Jeśli nie posiadasz tej karty, możesz być zobowiązany do pokrycia całego kosztu świadczeń zdrowotnych we własnym zakresie.

Jeśli natomiast chcesz uzyskać zaplanowane świadczenie medyczne, które nie ma charakteru pomocy doraźnej, i nie chcesz płacić więcej, niż wynosi opłata wnoszona przez pacjentów, musisz posiadać zaświadczenie, z którego wynika, że Twój kraj zamieszkania pokryje koszty leczenia. Jeśli nie masz takiego zaświadczenia, musisz pokryć cały koszt opieki medycznej we własnym zakresie.

Jeśli ubiegasz się o opiekę medyczną w Szwecji, masz możliwość uzyskania późniejszego zwrotu kosztów przez Twój kraj zamieszkania, pod warunkiem że mieszkasz w kraju należącym do UE, EOG (Islandia, Norwegia lub Liechtenstein) albo w Szwajcarii.

Jeśli pochodzisz z innego kraju niż kraje UE, EOG lub Szwajcaria, niemal zawsze będziesz musiał zapłacić cały koszt leczenia we własnym zakresie, niezależnie do tego, czy była to pomoc doraźna, czy planowane leczenie.

Jeśli obywatel Szwecji zachoruje za granicą

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, którą można zamówić w Kasie Ubezpieczeń, uprawnia obywateli Szwecji do doraźnej i niezbędnej opieki zdrowotnej w innych krajach UE, EOG i Szwajcarii. Opiekę tę otrzymasz na tych samych warunkach finansowych, które obowiązują mieszkańców danego kraju. W krajach skandynawskich nie musisz okazywać karty.

Możesz także uzyskać późniejszy zwrot kosztów z Kasy Ubezpieczeń za leczenie w innym kraju UE/EOG. Zwrot ten uwzględnia koszt opieki medycznej na terenie samorządu wojewódzkiego lub regionu, w którym mieszkasz. Oprócz kosztów opieki medycznej, możesz także uzyskać zwrot kosztów leczenia stomatologicznego, leków i środków pomocniczych.

Jeśli potrzebujesz opieki medycznej poza krajami UE, EOG lub Szwajcarią, w większości przypadków nie możesz uzyskać zwrotu kosztów, ani ze Szwecji, ani z kraju, w którym przebywasz. Dlatego ważne jest wykupienie prywatnego ubezpieczenia podróżnego, które obejmuje opiekę medyczną oraz koszty na przykład transportu do kraju. Jeśli posiadasz ubezpieczenie domu, zazwyczaj obejmuje ono ochronę podczas podróży, co pozwala pokryć część kosztów.

Na stronie internetowej Kasy Ubezpieczeń znajdziesz dodatkowe informacje o sposobie uzyskania opieki medycznej za granicą.

Fäll ihop

Ochrona przed wysokimi kosztami

Ochrona przed wysokimi kosztami

Istnieje górna granica, tzw. ochrona przed wysokimi kosztami, określająca, ile pacjent musi zapłacić za opiekę zdrowotną i medyczną na terenie danego samorządu wojewódzkiego. Dotyczy ona także korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie innego samorządu wojewódzkiego.

Ochrona przed wysokimi kosztami, która dotyczy opieki medycznej, nie obejmuje zwykle leczenia stomatologicznego, gdzie kwota uprawniająca do ochrony jest inna.

Jeśli masz duże i długotrwałe zapotrzebowanie na opiekę osobistą w życiu codziennym, ochrona przed wysokimi kosztami dotycząca opieki medycznej może też obejmować leczenie stomatologiczne. Może ona także obowiązywać, jeśli cierpisz na chorobę, w przypadku której leczenie stomatologiczne stanowi część procesu leczenia medycznego. Jeśli cierpisz na chorobę, która wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia zębów lub masz problemy z dbaniem o higienę jamy ustnej, możesz też uzyskać leczenie stomatologiczne w ramach opłaty za opiekę medyczną, która jest objęta ochroną przed wysokimi kosztami.

Leki wypisane przez lekarza, pielęgniarkę lub innego upoważnionego pracownika służby zdrowia są objęte mechanizmem ochrony przed wysokimi kosztami, co oznacza, że możesz zapłacić maksymalnie 2 200,00 koron w okresie dwunastu miesięcy. Leki dostępne bez recepty nie są objęte powyższą ochroną przed wysokimi kosztami.

Ponadto istnieje ochrona przed wysokimi kosztami dotycząca przejazdów związanych z leczeniem oraz technicznych środków pomocniczych, o której decydują samorządy wojewódzkie. Oznacza to, że obowiązujące zasady mogą być różne na terenie poszczególnych samorządów wojewódzkich. 

Fäll ihop

Nieodpłatna opieka zdrowotna i medyczna

Nieodpłatna opieka zdrowotna i medyczna

Pewne rodzaje opieki zdrowotnej i medycznej mogą być całkowicie nieodpłatne na terenie niektórych samorządów wojewódzkich. Musisz jednak zapłacić za leki wypisane podczas tych wizyt.

Wizyty w przychodniach dla matek i przychodniach dziecięcych (MVC i BVC) są nieodpłatne w całym kraju.

Nie płacisz opłat za wizyty w szkolnej służbie zdrowia, a oferowane tam szczepienia są nieodpłatne.

Na terenie większości samorządów wojewódzkich dzieci i młodzież do ukończenia 20 roku życia nie płacą żadnych opłat za otwartą opiekę zdrowotną i medyczną, na przykład za wizyty w przychodni lub przychodni dla młodzieży.

W przypadku zachorowania na tak zwaną chorobę stanowiącą zagrożenie publiczne, badanie, opieka medyczna i leczenie, które zmniejszają ryzyko epidemii, są nieodpłatne. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-10
Redaktör:

Redakcja: Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Korekta: Hasse Knutsson, administracja, wydział zdrowia i opieki społecznej, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm