Så samarbetar vård och omsorg

Fast vårdkontakt - din hjälp i vård och omsorg

Är du sjuk och har många besök i vården kan du få hjälp av en person inom vården som hjälper dig med dina vårdkontakter. Det kallas för en fast vårdkontakt. Det är den personen du ska kontakta för att få veta vad som planeras i vården för dig.

Du kan begära en kontaktperson

Har du behov av en fast vårdkontakt och inte redan fått en sådan person utsedd kan du själv begära att få en sådan. Du kan begära att få en kontaktperson på ett ställe som har vårdansvar för dig. Det är verksamhetschefen som har ansvaret för att utse din fasta vårdkontakt. Verksamhetschefen ska ta hänsyn till vem du vill ha som fast vårdkontakt.

Din fasta vårdkontakt är ibland någon annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare eller sjuksköterska. Det kan till exempel vara en undersköterska, fysioterapeut eller kurator. Ibland kan en fast vårdkontakt bestå av flera personer som samarbetar kring att hjälpa dig.

Du ska vända dig till verksamhetschefen på din vårdcentral om du inte får en fast vårdkontakt utsedd.

Du kan få en kontaktsjuksköterska

En kontaktsjuksköterska kan vara en sammanhållande person i vården om du har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom, men hen behöver inte vara din fasta vårdkontakt.

Vad gör en fast vårdkontakt?

En fast vårdkontakt hjälper dig på olika sätt. Med en fast vårdkontakt ska du kunna få hjälp och stöd på olika sätt. Exempel på det är följande:

  • Du ska känna dig trygg i dina kontakter med vården och omsorgen.
  • Du ska få samordning så att du får rätt vård på rätt plats när du behöver det. Det är särskilt viktigt om du har flera sjukdomar.
  • Du ska ha person som du kan kontakta för att fråga om vad som händer och vad som planeras i din vård.
  • Du ska få information om dina rättigheter i vården så att du förstår att du kan delta i och påverka din vård.

Du som är närstående kan behöva information

Du som är närstående till någon som har en fast vårdkontakt kan vara den som får informationen om hälsotillstånd och vårdplaner.

Så kan det vara om den som är sjuk inte kan vara delaktig i sin vård. Samtidigt måste vårdpersonalen ta hänsyn till hens rätt till integritet.

En fast läkarkontakt träffar du på vårdcentralen

Du ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt på vårdcentralen eller hälsocentralen där du är listad. Det är den person du helst ska få träffa varje gång du har kontakt med vården. Det kan vara vid ett besök, ett videosamtal eller på telefon.

En fast läkarkontakt är inte samma sak som en fast vårdkontakt.

Har du flera sjukdomar eller besvär kan du få träffa flera olika läkare, men du har bara en fast läkarkontakt.

En fast läkarkontakt gör bland annat detta:

  • Hen ska vara en trygghet för dig och vara den du kan kontakta när du har frågor om din vård.
  • Hen ska samordna vården om du får vård på olika kliniker.

Din behandling ingår i en vårdplan

Du kan behöva en vårdplan när du får en behandling, till exempel en rehabilitering. En vårdplan beskriver vad som ska hända under den fortsatta behandlingen.

Läkaren som behandlar dig ansvarar för vårdplanen, men du ska kunna delta i planeringen. Ofta finns det också annan vårdpersonal med i planeringen. Ibland är den behandlande läkaren också den som är din fasta läkarkontakt.

Östergötland

Vårdplan i Region Östergötland

När hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att det behövs en tydlig beskrivning av dina hälsoproblem, målen för din vård och vilken behandling som krävs, ska de så snart som möjligt skriva en vårdplan.

Du som patient eller närstående kan även själv föreslå en vårdplan. Det kan du till exempel göra om du vill vara mer aktiv i din vård eller om du har svårt att få en överblick av dina hälsoproblem och din vård. Du kan också föreslå en vårdplan om du får vård och behandling på flera olika enheter.

En vårdplan ska göra att:

  • du känner dig tryggare
  • du får mer kunskap om din vård och behandling
  • du blir mer delaktig i din vård och behandling
  • hälso- och sjukvårdspersonalen enklare kan arbeta mot samma mål för ditt bästa

Hur går det till?

Du och vårdpersonalen kommer tillsammans överens om innehållet i vårdplanen. När ni träffas för att skriva den kan du ha med dig en närstående. Flera personer från vården kan också vara med om det är viktigt för dig och din planering. Inför mötet är det bra om du tänker igenom ditt eller dina hälsoproblem och vad du skulle vilja att vården eller behandlingen leder till.

Vem har ansvar för vårdplanen?

Det är läkaren som ansvarar för din vårdplan men all vårdpersonal som är delaktiga i din vård kan vara med i planeringen.

Var finns vårdplanen?

Du kan läsa din vårdplan som en anteckning i journalen på nätet. Du har också rätt att få den utskriven på papper om det passar dig bättre.

Vad händer sedan?

Vårdplanen ska följas upp. Om dina behov förändras ska vårdplanen ändras så snart som möjligt. Den kan också följas upp vid en tidpunkt som du och vårdpersonalen kommer överens om. Det kan till exempel vara i samband med att ansvaret för din vård tas över av en annan vårdgivare.

Film om fast vårdkontakt

Samordnad individuell plan

Får du hjälp både från till exempel socialtjänsten och sjukvården kan vården behöva samordnas. Du ska få den hjälp som behövs i en samordnad individuell plan, SIP.

En SIP utgår alltid från dina behov och tas fram tillsammans med dig. Den ger dig möjlighet att vara delaktig i planeringen av din vård och omsorg. 

Vid en SIP träffas alla som är inblandade i din vård.

Du och dina närstående kan också bjuda in till ett SIP-möte.

Läs mer om SIP.

Till toppen av sidan