Om du inte är nöjd

Bemötande och diskriminering i vården

Innehållet gäller Östergötland

Du som söker vård i Region Östergötland kan känna dig trygg i att alla medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ge dig god och säker vård.

God vård och gott bemötande

Som patient och närstående har du rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt. Vi strävar efter att visa dig respekt för den du är och ge dig vård efter behov. Vi strävar efter en bra kommunikation för att få dig att känna dig trygg i vården.

Ingen får bli diskriminerad

Vi som jobbar i vården strävar efter att behandla alla lika, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Detta gäller även dig som patient och närstående. Både du och närstående som följer med måste visa vårdpersonalen respekt oavsett kön, ålder, etniskt ursprung, en viss trosuppfattning eller liknande.

Rätt att tacka nej till vård

Vi som vårdpersonal strävar efter att så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samråd med dig. Det sker utifrån ditt medicinska tillstånd och dina behov. Vården kommer att ges med hjälp av de resurser som finns tillgängliga.

Som patient kan du ha önskemål om att få träffa en viss läkare eller annan vårdpersonal, men du har inte rätt att ställa diskriminerande krav på att du ska behandlas av personal av ett visst kön, etniskt ursprung, trosuppfattning eller liknande. Däremot kan du tacka nej till vården som erbjuds och kontakta någon annan vårdgivare som bättre motsvarar dina önskemål. All vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen är frivillig.

Till toppen av sidan