OM DU INTE ÄR NÖJD

Bemötande och diskriminering i vården

Innehållet gäller Östergötland

Du som söker vård i Region Östergötland ska känna trygghet i att alla medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ge dig god och säker vård. Som patient eller närstående har du däremot ingen rätt att kräva att en viss medarbetare ska utföra vården.

Ingen får bli diskriminerad

Som patient och närstående har du rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

I lika hög grad gäller det omvända. Som patient eller närstående måste du visa vårdpersonalen respekt och får inte ställa diskriminerande krav på att bli behandlad av personal av ett visst kön, med visst etniskt ursprung, en viss trosuppfattning eller liknande.

Rätt att tacka nej till vård

Vårdpersonalen ska så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samråd med dig. Det sker utifrån medicinska behov och med hjälp av de resurser som finns tillgängliga. Ditt medicinska tillstånd avgör vilka medarbetare som ska behandla dig.

Du är dock alltid välkommen att lämna önskemål om vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig. Men inget av detta kan du bestämma. Däremot kan du tacka nej till vården som du blir erbjuden och kontakta någon annan vårdgivare som bättre motsvarar dina önskemål. All vård som ges med stöd av hälso- och sjukvårdslagen är frivillig.

Till toppen av sidan