Lagar och bestämmelser

Rättigheter inom tandvård

Du ska bli informerad och kunna påverka din behandling när du besöker tandvården. Du ska också få veta ungefär vad behandlingen kommer att kosta.

Tandvården har många likheter med sjukvården. Personalen har bland annat tystnadsplikt och ska dokumentera den vård du får i en journal. Du ska också bli bemött på ett respektfullt sätt. Du ska få information så att du förstår. Tillsammans med tandläkaren eller tandhygienisten ska du sedan bestämma vilken behandling du ska få.

Behandling och pris varierar

En stor skillnad mellan tandvård och sjukvård är att du oftast får betala en större del av tandvården själv. Det gäller från och med 1 januari det år du fyller 24 år. Tandvården är avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år.

Referenspris

Många undersökningar och behandlingar ger rätt till statligt tandvårdsstöd. För var och en av dessa undersökningar och behandlingar finns ett referenspris. Referenspriset är ett pris för en behandling som bestäms av staten. I referenspriset ingår också kostnader för tandtekniskt arbete och material. Referenspriserna avgör hur mycket Försäkringskassan ersätter aven totala  kostnaden för behandlingen.

Tandläkaren eller tandhygienisten behöver inte följa referenspriset utan får bestämma sina priser själva. Läs mer om referenspris, statligt tandvårdsstöd och högkostnadsskydd för tandvård.

Det kan finnas flera olika behandlingar för samma tandbesvär. Behandlingarna kan kosta olika mycket. Läs om vad tandvård kostar.

Bra att tänka på innan du väljer tandvård

Du kan välja om du vill gå till folktandvården eller till en privat mottagning.

När du ska välja tandläkare eller tandhygienist är det bra att tänka på det här:

 • Varje tandvårdsmottagning bestämmer själv priset för den tandvård den utför. Det beror på att det är fri prissättning inom tandvården i Sverige.
 • Behandlingarna kan skilja sig åt mellan olika mottagningar.
 • Garantier för behandlingar kan skilja sig åt mellan mottagningarna.
 • Tandläkare och tandhygienister måste vara anslutna till Försäkringskassan för att du som patient ska kunna ta del av tandvårdsbidrag, högkostnadsskydd och andra ekonomiska förmåner.
 • Kontrollera vad som gäller om du går till en tandläkare eller tandhygienist utomlands.

Möjlighet att se priser innan besöket

Det är bra att ta reda på vad det kommer att kosta eftersom du själv får betala en stor del av kostnaderna för tandvård. Mottagningen ska ha sina prislistor tillgängliga för dig som patient.

Det här ska finnas med på prislistorna:

 • Det ska finnas uppgifter om mottagningens priser och referenspriser.
 • Det ska finnas uppgifter om vilka garantier som mottagningen lämnar för sina arbeten.
 • Det ska finnas uppgifter som visar om du som patient har möjlighet att få ett skriftligt intyg efter en behandling, om du ber om det. Intyget ska visa vilka material som har använts. Det gäller till exempel proteser, kronor och implantat.

En del mottagningar har också sina prislistor på internet.

Folktandvårdens mottagningar inom en region har samma priser. Däremot kan priserna skilja sig åt mellan olika regioner. Priserna hos privata mottagningar varierar ofta.

Här kan du hitta tandvårdsmottagningar.

Dyrare med akut tandvård

Ibland behöver du få hjälp snabbt med ett besvär. Då kan du få så kallad akut tandvård. Det blir oftast dyrare än om du bokat tid för en undersökning.

Du får betala extra för tandvården om du söker akut tandvård på kvällar eller helger under jourtid. Ofta är det också bara det mest akuta som undersöks och behandlas. Det kan vara så att du behöver få ytterligare behandling senare för att allt ska bli klart. Då betalar du för detta när den behandlingen utförs.

Om du vill byta tandläkare eller tandhygienist

Du kan byta tandläkare eller tandhygienist när du vill. Det gäller även under en pågående behandling.

Det är viktigt att veta att om du byter tandläkare eller tandhygienist mitt i en behandlingsperiod kan det bli dyrare. Den nya tandläkaren eller tandhygienisten kan bland annat behöva göra om en del undersökningar för att planera behandlingen. Det är för att avgöra vilken typ av tandvård som behövs. Då får du betala för dessa undersökningar.

Det är också bra att tänka på att prisförslag från en tandvårdsmottagning inte gäller hos en annan mottagning.

Om du väljer planerad tandvård utomlands

Du kan begära ersättning i efterhand från Försäkringskassan om du får tandvård i ett annat land inom EU eller i Island, Norge och Liechtenstein. Då gäller samma regler som för tandvård i Sverige, om att du har rätt till vård i Sverige. Du måste själv betala för vården i det land du får behandling. Sedan söker du ersättning i efterhand.

För att få planerad tandvård i annat land inom EU bör du i första hand begära ett förhandsbesked från Försäkringskassan. Du kan bara få ersättning enligt samma regler som för ersättning i Sverige. Du kan också begära ersättning i efterhand för tandvård utförd i annat EU-land. Det gäller både planerad och akut tandvård.  

I övriga delar av världen får du betala fullt pris för tandvården utan att kunna söka avdrag i Sverige.

Ekonomiska förmåner - statligt tandvårdsstöd

Statligt tandvårdsstöd är ett ekonomiskt stöd om gäller för alla personer som är folkbokförda i Sverige. Stödet gäller från och med 1 januari det år man fyller 24 år ålder. Det ger ett ekonomiskt stöd om du behöver tandvård och är ett skydd mot höga kostnader. Det statliga tandvårdsstödet innehåller ett högkostnadsskydd, ett allmänt och ett särskilt tandvårdsbidrag.  Läs om det statliga tandvårdsstödet.

För att du ska kunna få statligt tandvårdsstöd måste tandläkaren eller tandhygienisten vara ansluten till Försäkringskassan. Det är de allra flesta tandvårdsmottagningarna. Du kan alltid fråga direkt hos mottagningen om den är ansluten till Försäkringskassan.

Referenspriser

Mottagningens prislista ska innehålla information om de så kallade referenspriserna för undersökningar och behandlingar. Referenspriset är ett så kallat normalpris som bestäms av staten. Det styr vilka behandlingar som får räknas in i högkostnadsskyddet för tandvård.

Läs om referenspriserna.

Högkostnadsskyddet ger avdrag på priset

Högkostnadsskyddet innebär att du får avdrag på priset för dina behandlingar eller undersökningar. Det gäller när referenspriset på den tandvård du har fått kostar mer än 3 000 kronor. Det gäller endast om tandvården utförs inom en period på tolv månader. Du kan höra med din tandvårdsmottagning vad som gäller för dig.

Högkostnadsskyddet gäller från och med det år du fyller 24.

Läs mer om högkostnadsskyddet för tandvård här.

Alla vuxna får ett allmänt tandvårdsbidrag

Förutom högkostnadsskyddet finns det också ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag. Det brukar förkortas ATB. Det får du från och med det år du fyller 24. Bidraget är på 300 eller 600 kronor per år, beroende på din ålder. Bidraget dras från priset du ska betala för din undersökning eller behandling.

Ibland dras ATB automatiskt när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Men det är bra att tänka på att själv säga till när du vill använda det.

Särskilt tandvårdsbidrag vid vissa sjukdomar

Du får du ett särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvård om du har du en sjukdom som påverkar tänderna. Särskilt tandvårdsbidrag brukar förkortas STB. Det behövs oftast ett läkarintyg som visar vilken sjukdom du har och ibland även ett salivprov. Särskilt tandvårdsbidrag är på 600 kronor per halvår.

Du ska få information om behandlingarna

Eftersom många tandbesvär kan behandlas på flera sätt ska du få veta vilka olika behandlingar du kan få. Det finns till exempel flera olika sorters material och sätt att behandla hål i tänderna. Du ska få information om de olika alternativen och deras fördelar och nackdelar. Du ska få veta vilka behandlingar som är lämpliga just för dig. Tillsammans med tandläkaren eller tandhygienisten väljer du sedan en behandling.

Behandlingen ska utformas i samråd med dig så mycket som möjligt. Men du har inte rätt att kräva att få en behandling som tandläkaren tycker är olämplig. Det kan till exempel vara en tand som värker som du vill få utdragen. Tandläkaren får inte dra ut tanden om den kan räddas och tandläkaren bedömer att det är viktigt att den är kvar.

Du ska få veta vad det kommer att kosta

Du ska alltid kunna få en uppfattning av ungefär hur mycket din behandling kan komma att kosta. Vårdgivaren ska upplysa dig om kostnaden innan hen påbörjar en undersökning eller en behandling.

Du ska få veta priset för hela behandlingen innan den börjar. Det gäller även om den behandling som behövs inte kan bli klar vid ett tillfälle, utan du behöver komma tillbaka flera gånger. Det ska gå att få prisuppgiften skriftligt.

Ibland behövs fler behandlingar eller dyrare behandlingsalternativ än vad tandläkaren först trodde. Då kan du få betala för den extra behandling som behövs. När tandläkaren märker att det behövs mer tandvård ska du få veta att det bli dyrare.

Du ska få veta vad som ingår i högkostnadsskyddet

Tandläkare och tandhygienister måste alltid informera om vilka delar av en behandling som ingår i högkostnadsskyddet och vilka delar som inte ingår. Du kan få ett intyg med uppgifter om vilka material som har använts och om dessa ingår i högkostnadsskyddet.

Du ska också alltid få veta om det finns någon annan likvärdig behandling som ingår i högkostnadsskyddet. Väljer du en behandling som inte ingår får du betala hela kostnaden själv.

Behandlingsplan om du behöver mycket tandvård

Du kan begära att få en skriftlig behandlingsplan när du behöver stora och omfattande behandlingar. Det kan till exempel vara om du behöver konstgjorda tänder. Det kan också vara om tänderna behöver justeras, till exempel med hjälp av en tandställning.

En behandlingsplan ska innehålla följande:

 • Information om vilken diagnos du har fått.
 • Information om vilka behandlingar som mottagningen föreslår och varför den föreslår just dessa.
 • Information om det finns andra behandlingar som kan hjälpa mot de besvär du har.
 • Information vad behandlingen kostar och vad referenspriset är.
 • Information om behandlingen ingår i högkostnadsskyddet för tandvård.

Protokoll av undersökningen

Du kan begära att få ett undersökningsprotokoll om du har blivit undersökt av en tandläkare eller tandhygienist. Protokollet ska innehålla följande:

 • Information om tänderna och tandköttet är friskt eller om du har några besvär i munnen.
 • Råd om hur du bäst ska sköta dina tänder och hur du ska undvika att få besvär i framtiden.
 • En diagnos om du har tänder som behöver behandlas.

Du brukar inte få något undersökningsprotokoll vid ett akutbesök.

Du har rätt till ett detaljerat kvitto

När du betalar ska du få ett kvitto eller en räkning. Där ska bland annat den här informationen finnas med: 

 • Det ska stå vilka undersökningar och behandlingar som har gjorts.
 • Det ska stå att du har betalat för undersökningen eller behandlingen.
 • Det ska stå vad referenspriset är.
 • Det ska stå om högkostnadsskyddet har gjort att det har blivit avdrag på summan du ska betala.

Oftast innehåller kvittot uppgifter om det arbete som det tandtekniska laboratoriet har utfört. Ibland innehåller får du en separat kopia av dessa uppgifter. Det kan till exempel gälla om du har fått en krona, en bro eller en protes som har tillverkats av en tandtekniker. Underlaget visar vad tandläkaren har betalat för tandteknikerns arbete och vilket material som har använts till kronan, bron eller protesen.

Garantier på vissa behandlingar

Garantier innebär att du har möjligheten att få en behandling omgjord utan att du behöver betala en gång till. Det är viktigt att ta reda på vilka garantier som tandvårdsmottagningen ger innan du börjar en behandling. Du kan alltid be att få skriftlig information om garantier.

De flesta tandvårdsmottagningar lämnar garantier för kronor, broar, implantat och de flesta avtagbara proteser. Några mottagningar lämnar också garanti på annan tandvård, som till exempel lagningar och rotbehandlingar.

Garantin gäller enbart i det land där du har fått behandlingen om den skett utomlands. Då gäller ingen garanti i Sverige.

Det ska synas i prislistan om du har garanti

Du har rätt att se prislistan innan behandlingen. I prislistan ska det finnas information om tandläkaren eller tandhygienisten erbjuder någon form av garanti. Garantin gäller oftast ett eller två år efter att en behandling med garanti är avslutad. En del tandläkare och tandhygienister har längre garanti.

Ibland kan du ändå få betala en viss del själv om en behandling behöver göras om. Det gäller även om en garanti används. Det beror på att det kan krävas ytterligare behandling som inte ingick i den första behandlingen.

Ibland kan man vilja byta tandvårdsmottagning under en pågående behandling med garanti. Då ska du fråga om den nya mottagningen lämnar garanti för den behandling som redan påbörjats.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte kommer överens med din tandläkare om garantin eller behandlingen.

Om du inte är nöjd med behandlingen

Ibland är man inte nöjd med den tandvårdsbehandlingen man har fått.

Kontakta mottagningen där du behandlats

Kontakta i första hand den mottagningen där du fått behandlingen om du inte är nöjd.

Du kan klaga på olika sätt om du har fått en ny behandling men ändå inte är nöjd. Hur du ska klaga på vården då beror på om du har gått till Folktandvården eller en privat mottagning.

Om du fått behandling hos Folktandvården

Du kan lämna ditt klagomål hos patientnämnden i din region om du inte är nöjd med din behandling hos Folktandvården.

Du kan även kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO om du anser att du har fått en vårdskada.

Om du fått behandling hos en privat tandläkare

De privata tandläkarna har en egen branschorganisation som heter Privattandläkarna. Den har egna förtroendenämnder där du kan lämna klagomål på din behandling.

En del privata tandläkare är inte medlemmar i branschorganisationen. Då kan du lämna ditt klagomål eller dina synpunkter direkt till den privata mottagningen. Du har också möjlighet att anmäla en vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om du har fått behandling digitalt

Digitala vårdmöten erbjuds av en del vårdgivare, det kan vara folktandvården eller ett privat vårdföretag. Det ska framgå vilken vårdgivare som utför tjänsten när du bokar ett möte.

Du ska i första hand kontakta vårdgivaren om du vill klaga på vården. Därefter kan du lämna ditt klagomål hos patientnämnden i din region om du har fått behandling genom folktandvården, eller kontakta Privattandläkarna om du har fått behandling genom en privat tandvårdsmottagning. Du har också möjlighet att kontakta Inspektionen för vård och omsorg, IVO om du anser att har fått en vårdskada.

Din journal kan föras över mellan tandvårdsmottagningar

Din patientjournal måste enligt lag sparas hos vårdgivaren där den skapades. Det gäller även din tandvårdsjournal. Journalen sparas hos vårdgivaren även om du som patient har slutat att gå till just den mottagningen. Läs om patientdatalagen och hur patientuppgifter sparas i vården.

Journalen förs inte automatiskt över när du byter tandvårdsmottagning. Det kan finnas möjlighet för den nya tandläkaren eller tandhygienisten att se din tidigare journal genom så kallad sammanhållen journalföring. Då behöver båda verksamheterna vara anslutna till det. Din nya tandläkare eller tandhygienist kan annars be den tidigare tandvårdsmottagningen att skicka en kopia på din journal.

För att en ny vårdgivare ska få läsa din journal behöver du först godkänna det.

Du kan läsa din journal

Du har nästan alltid rätt att läsa din journal. Kontakta din tandläkare för att få veta hur du ska göra.

Du kan läsa journalen hos tandvårdsmottagningen. Du har också rätt att få en avskrift eller kopia av journalen. Oftast kostar det ingenting. Ibland kan du få betala en avgift, särskilt om det också ingår kopiering av röntgenbilder.

I flera regioner kan du även läsa din tandvårdsjournal på nätet. Det gör du genom att logga in på 1177.se.

Läs mer om din journal.

Aktuella artiklar

Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd

Fram till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri. 1 januari det år du fyller 24 år börjar du betala för din tandvård. Om du är folkbokförd i Sverige får du då börja ta del av det statliga tandvårdsstödet.

Vad kostar tandvård?

Vad du betalar för tandvård varierar mellan olika mottagningar. Därför kan det löna sig att jämföra priser innan du väljer tandläkare eller tandhygienist.

Särskilt tandvårdsbidrag

Du kan få förebyggande tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna. Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Tandvård om du har stort behov av omvårdnad

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad i ditt dagliga liv kan du ibland få särskild hjälp när det gäller tandvård.

Tänder

Läs om sjukdomar och besvär i tänderna.

Tandvård om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning

Du behöver ofta mer tandvård än andra om du har vissa sjukdomar och vissa funktionsnedsättningar under lång tid. Då kan du ansöka om ett särskilt tandvårdsstöd.

Stöd om du inte har råd med tandvård

Ibland kan du behöva tandvård fast du inte har råd att betala för den. I så fall kan det finnas olika lösningar som ändå gör att du kan få den tandvård du behöver.

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

Till toppen av sidan