Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Lagar och bestämmelser

Om patientens rätt att välja läkare och annan vårdpersonal

Innehållet gäller Kalmar län

Du är alltid välkommen att framföra önskemål om, men du kan inte bestämma vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig.

Människors lika värde

Den grundläggande samhällsvärderingen om människors lika värde, som kommer till uttryck i Hälso- och sjukvårdslagen, omfattar alla.

Mot bakgrund av alla människors lika värde är det visserligen tillåtet att ha önskemål angående läkare och annan vårdpersonal, men krav av diskriminerande karaktär – som till exempel särskilda krav på vårdpersonalens könstillhörighet, etniska ursprung, trosbekännelse, eller liknande, kan inte uppfyllas.

Vårdpersonal ska visa patienter och närstående respekt. Men i lika hög grad gäller det omvända, att patienter och närstående visar respekt gentemot personal.

Du är alltid välkommen att framföra önskemål om, men du kan inte bestämma, vem som ska undersöka, vårda eller behandla dig.

Så säger lagen

Patientens rättigheter i vården utgår från Patientlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Patientsäkerhetslagen.

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) fastställs att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Till toppen av sidan