Digital tillgänglighet på 1177

Tillgänglighetsredogörelse Stöd och behandling

Inera förvaltar tjänsten Stöd och behandling via 1177. Du som använder tjänsten har oftast haft kontakt med vården för att bedöma om en behandling på nätet är ett alternativ för dig. Vårt mål är att innehållet i Stöd och behandling ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Därför arbetar vi med att förbättra tillgängligheten.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för e-tjänsten Stöd och behandling. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som vi testar utifrån är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA.

Så har vi testat webbplatsen

Funka gjorde en oberoende granskning av Stöd & Behandling 2018. Vi har därefter själva utfört tester av tillgängligheten efter det att vi tillgänglighetsanpassat invånargränssnittet.

Brister i tillgänglighet

Vi är medvetna om att vi för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG. Vi arbetar kontinuerligt vidare med tillgängligheten i tjänsten.

Allmänna brister

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som använder tjänsten:

  • I dagsläget är det inte möjligt för den som skapar Stöd & behandlingsprogrammen att lägga till undertexter för mediatypen ljud och video. Det saknas även beskrivningstexter för ljud och videofiler. Detta kommer att åtgärdas framöver när vi gör om och uppdaterar dessa verktyg. Det går inte heller idag att lägga till separata ljudspår för syntolkat ljud.
  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade trots att vi har riktlinjer om att undvika pdf-filer så långt det är möjligt. Vi bedömer att det vore oskäligt betungande att göra alla pdf-filer tillgängliga med våra begränsade resurser. Motsvarande innehåll finns dock i webbformat.
  • Det kan förekomma formulärtyper bestående av rader och kolumner, så kallade rutnätsformulär. I vissa fall är denna formulärtyp inte möjlig att hantera för skärmläsare. Formulärtypen kan även växa i bredd vilket gör att formulären hamnar utanför skärmens räckvidd. Detta blir speciellt besvärligt på små skärmar och mobiltelefoner. Information har gått ut till verksamheterna runt om i landet om att undvika dessa formulärtyper. Det ligger dock utom vår kontroll hur de används idag. Detta är något vi kommer att åtgärda när vi bygger om verktyget för verksamheterna framöver.
  • Det kan förekomma frågetyper i ett formulär bestående av en skala. Om denna skala består av många svarsalternativ kan träffytan för alternativen bli svårhanterlig och läsbarheten för svarsalternativen försämras. Detta gäller främst på små skärmar och mobiltelefoner. Information har gått ut till verksamheterna runt om i landet att undvika dessa, men det ligger utom vår kontroll hur de används idag. Detta är något vi kommer att åtgärda när vi bygger om verktyget för verksamheterna framöver.
  • Ikonerna för de fält som anger tid och datum syns inte när du använder webbläsaren Safari på Mac och i Android. Det går heller inte att få fram väljaren för tid och datum i Safari på Mac. Det innebär att du behöver skriva in tid och datum själv.

För dig som använder skärmläsare

Beroende på vilken skärmläsare du använder rekommenderar vi dig att använda följande webbläsare:

  • Använder du skärmläsarverktyget JAWS så rekommenderar vi att använda Google Chrome som webbläsare.
  • Använder du skärmläsarverktyget Voiceover så rekommenderar vi att använda Safari som webbläsare.
  • Voiceover läser inte upp frågor som är kopplade till fält för tid och datum. Det fungerar dock i JAWS och i Windows inbyggda skärmläsare.

Vi jobbar vidare för att öka tillgängligheten

Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsten. De nuvarande bristerna kommer vi dock inte kunna åtgärda förrän vi börjar jobba med de delarna av tjänsten som bristerna uppstår i. Det arbetet kommer uppskattningsvis påbörjas hösten 2022.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Har du beröm, kritik eller förslag på förbättringar ska du istället använda formuläret på den här sidan.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan